Takaisin

Muu paikallisfluori hammastahnan lisäksi

Näytönastekatsaukset
Liisa Seppä ja Hannu Hausen
13.8.2014

Näytön aste: B

Hampaiden paikallinen fluorikäsittely ilmeisesti tehostaa reikiintymisen ehkäisyä kouluikäisillä, joilla on korkea hampaiden reikiintymisriski.

Vuonna 2004 julkaistiin järjestelmällinen Cochrane-katsaus «Marinho VC, Higgins JP, Sheiham A ym. Combinations...»1, «»1, jossa selvitettiin, tuoko fluorihuuhtelujen, -geelin tai -lakan käyttö lisähyötyä sellaisille lapsille ja nuorille, jotka käyttävät fluorihammastahnaa. Tarkasteluun otettiin vähintään vuoden mittaiset kokeelliset tutkimukset, joiden osanottajat olivat tutkimuksen alkaessa enintään 16-vuotiaita ja joissa paikallinen fluorikäsittely oli tehty vähintään kerran vuodessa. Meta-analyysiin kelpuutettiin 11 tutkimusta, joista ainoastaan yhdessä oli tutkittu alle kouluikäisiä lapsia. Tutkimuksissa käytetyn hammastahnan fluoridipitoisuus oli 1 000–1 250 ppm, ja kolmessa tutkimuksessa harjaus oli valvottua.

Meta-analyysissa yhteiseksi ehkäisyosuudeksi saatiin 10 % (95 % luottamusväli 2–17 %). Tämän suuruinen reikiintymisen vähennys tarkoittaa, että lapsiväestössä, jossa uusia DMF -pintoja tulee keskimäärin 2,5 vuotta kohti, neljälle lapselle pitää tehdä paikallisfluorikäsittely, jotta vältyttäisiin yhdeltä DMF-pinnalta (NNT = 4). Vastaavasti NNT = 13 lapsiväestössä, jossa uusia DMF-pintoja tulee keskimäärin 0,8 vuotta kohti. Kun tutkimukset jaettiin kolmeen eri ryhmään (hammastahnan lisäksi joko fluorihuuhtelu, fluorigeeli tai fluorilakka), ei tilastollisesti merkitsevää lisähyötyä saatu kuin ryhmässä, joka sai hammastahnan lisäksi fluorilakkaa, mutta tämäkin tulos oli peräisin yhdestä pienestä tutkimuksesta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

SBU:n systemaattisen katsauksen «Att förebygga karies - En systematisk litteraturöv...»2 mukaan, jossa oli tarkasteltu 17 todistusvoimaltaan keskinkertaista vuosina 1979–98 julkaistua tutkimusta, fluorilakkaus vähintään kaksi kertaa vuodessa vähentää nuorten pysyvien hampaiden reikiintymistä lapsilla, jotka käyttävät fluorihammastahnaa. Maitohampaiden osalta näyttöä fluorilakkauksen lisähyödystä ei ollut. Todistusvoimaltaan hyviä tutkimuksia eivät katsauksen laatijat olleet löytäneet. Päivittäin tai joka toinen viikko tapahtuvien fluoriliuoshuuhteluiden sekä fluorigeelien osalta tehtiin vastaavanlaiset katsaukset. Niitäkään varten ei löydetty tutkimuksia, joiden todistusvoima olisi ollut hyvä.

Katsausten mukaan fluorihammastahnan käyttäjillä ei saada lisähyötyä päivittäisistä, viikoittaisista tai joka toinen viikko tapahtuvista fluoriliuoshuuhteluista. Sama koskee fluorigeelejä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Marinho VC, Higgins JP, Sheiham A ym. Combinations...»1: Kirjoittajat päättelivät, että fluorihammastahnaa käyttävillä paikallinen fluorikäsittely on hyödyllistä lapsiväestöissä, joissa uusia DMF-pintoja tulee lasta ja vuotta kohti keskimäärin kaksi tai enemmän.

Kirjallisuutta

  1. Marinho VC, Higgins JP, Sheiham A ym. Combinations of topical fluoride (toothpastes, mouthrinses, gels, varnishes) versus single topical fluoride for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD002781 «PMID: 14973992»PubMed
  2. Att förebygga karies - En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport nr 161. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (Fluorskjölning och fluorpensling; Fluorlack, Fluorgeler) 2002:58-90