Takaisin

Akuuttivaiheen interpersonaalinen ja psykodynaaminen psykoterapia uusiutumisen ehkäisemisessä

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors
17.6.2009

Näytön aste: B

Lievissä ja keskivaikeissa masennustiloissa jo akuuttivaiheen hoito interpersonaalisella terapialla tai lyhyellä psykodynaamisella psykoterapialla saattaa auttaa ehkäisemään uusia masennustiloja.

Yhdysvaltalaisessa kliinisessä kokeessa satunnaistettiin 250 potilasta joko 16 viikon lääkehoidon (imipramiini) ja kliinisen seurannan ryhmään, interpersonaaliseen terapiaan, kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan tai lumelääkehoidon ja kliinisen seurannan ryhmään «Shea MT, Elkin I, Imber SD ym. Course of depressiv...»1. 18 kuukauden seurannassa hoidon lopputilanteessa toipuneiden ja koko seurantajakson toipuneena pysyneiden osuus oli interpersonaalisessa terapiassa 26 %, kognitiivisessa terapiassa 30 %, kliinisen seurannan ja lääkityksen ryhmässä 19 % ja lume + kliinisen seurannan ryhmässä 20 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa kliinisessä kokeessa satunnaistettiin 120 yli 60-vuotiasta masennuspotilasta 16−20 käyntikerran kognitiiviseen, behavioraaliseen tai psykodynaamiseen psykoterapiaan ja verrattiin 91 hoidon läpikäyneen potilaan hoitotulosten pysyvyyttä masennustilojen uusiutumiskriteerein kahden vuoden seurannassa «Gallagher-Thompson D, Hanley-Peterson P, Thompson ...»2. Terapiamuotojen välillä ei ole ilmennyt eroa remissiossa olevien määrässä (keskimäärin 70 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Iso-Britanniassa toteutetussa kliinisessä kokeessa satunnaistettiin avohoidon depressiopotilaita oireilun vaikeusasteen mukaan stratifioituna joko 8 tai 16 käyntikerran psykodynaamiseen tai kognitiiviseen terapiaan «Shapiro DA, Rees A, Barkham M ym. Effects of treat...»3. Terapian loppuun saakka käyneiden 104 potilaan aineistossa selvitettiin yhden vuoden seurannassa masennusoireilusta toipumista ja sen pysyvyyttä 3 ja 12 kuukauden seurannassa. Kaikissa kolmessa mittauspisteessä hyvän hoitotuloksen säilyttäneitä oli 16 kerran kognitiivisessa terapiassa 44 % ja psykodynaamisessa terapiassa 29 %, 8 kerran kognitiivisessa 23 % ja psykodynaamisessa 21 %. Vastaavat osuudet toipuneena pysyneistä suhteutettuna akuuttivaiheessa vasteen saavuttaneisiin olivat 73 %, 54 %, 43 % ja 55 %. Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Shea MT, Elkin I, Imber SD ym. Course of depressive symptoms over follow-up. Findings from the National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program. Arch Gen Psychiatry 1992;49:782-7 «PMID: 1417430»PubMed
  2. Gallagher-Thompson D, Hanley-Peterson P, Thompson LW. Maintenance of gains versus relapse following brief psychotherapy for depression. J Consult Clin Psychol 1990;58:371-4 «PMID: 2365900»PubMed
  3. Shapiro DA, Rees A, Barkham M ym. Effects of treatment duration and severity of depression on the maintenance of gains after cognitive-behavioral and psychodynamic-interpersonal psychotherapy. J Consult Clin Psychol 1995;63:378-87 «PMID: 7608350»PubMed