Takaisin

Ihopistokokeen tuloksen ja spesifisen IgE:n ennustearvo

Näytönastekatsaukset
Tuomas Jartti
13.8.2014

Näytön aste: A

Maidolle spesifisen IgE:n määrä ja paukaman suuruus ihonpistokokeessa imeväisiässä ennustavat maitoallergian pysyvyyttä.

Suomalainen tutkijaryhmä seurasi «Saarinen KM, Pelkonen AS, Mäkelä MJ ym. Clinical c...»1 prospektiivisesti 118 maitoallergisen lapsen joukkoa 8,6 vuoden ikään asti. Aineisto perustuu 6 209 lapsen kohorttiin, josta joukosta tutkimukseen tulivat ne lapset, joilla epäiltiin imeväisiässä maitoallergiaa. Maitoallergia varmistettiin avoimella altistuskokeella. Maidolle altistuskokeessa reagoineista 64 % oli diagnoosihetkellä IgE-positiivisia. IgE-positiivisiksi katsottiin lapset, joilla oli positiivinen (3 mm tai enemmän) ihopistokoe tai maidolle spesifisiä IgE-vasta-aineita (0,7 kU/l tai enemmän). 12 kuukauden kuluttua IgE-positiivista lapsista 21/75 oli muuttunut IgE-negatiivisiksi ja 11/43 IgE-negatiivista IgE-positiivisiksi. Lopullisessa analyysissä lapset katsottiin IgE-positiivisiksi, jos he joko diagnoosivaiheessa tai 12 kuukautta sen jälkeen olivat IgE-positiivisia. Lasten vointia seurattiin poliklinikkakäynneillä 6–24 kuukauden välein. Maidon sieto varmistettiin kotialtistuksella (tai polikliinisella altistuksella, jos lapselle oli tullut vaikeita oireita edellisen maitokontaktin yhteydessä).

Ensimmäinen uusinta-altistus maidolla tehtiin keskimäärin 1,6 vuoden iässä. Tällöin IgE-negatiivisista enää 34 % reagoi maidolle, kun IgE-positiivisten ryhmässä 62 % sai maitoaltistuksessa edelleen oireita. Viiden vuoden ikään mennessä kaikki IgE-negatiiviset lapset sietivät maitoa, kun IgE-positiivisista lapsista vain 74 % sieti maitoa. Transientisti IgE-positiiviset (IgE-positiivinen diagnoosihetkellä, ei enää 12 kuukauden sen jälkeen) toipuivat maitoallergiasta nopeammin kuin pysyvästi IgE-positiiviset.

Nämä 118 lasta kutsuttiin 8 vuoden iässä seurantatutkimukseen. Tutkimukseen osallistui 94 (80 %) lasta, lisäksi 12 (10 %) palautti haastattelulomakkeen. Tällöin IgE-positiivista lapsista vielä 15 % sai maidosta oireita.

Mitä suurempi ihopistokoepaukama oli 1,6 vuoden iässä, sitä suurempi riski oli edelleen oireilevasta maitoallergiasta 8,6 vuoden iässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tämä väestöpohjaiseen aineistoon perustuva pitkä seurantatutkimus kertoo maitoallergisten lasten toipumisennusteen kattavammin kuin tertiääristen sairaaloiden valikoituneen aineiston seurantatutkimukset.

Tähän suomalaiseen seurantatutkimukseen «Vanto T, Helppilä S, Juntunen-Backman K ym. Predic...»2 osallistui 170 lasta, joilla yliherkkyys lehmänmaidolle oli diagnosoitu ennen yhden vuoden ikää. 162 lasta seurattiin neljän vuoden ikään asti. Tutkimus toteutettiin kahdessa yliopistosairaalassa, ja lapset otettiin mukaan tutkimukseen neuvoloiden (33 %), yleislääkäreiden (33 %) ja erikoislääkäreiden vastaanottojen (34 %) kautta. Yliherkkyys lehmänmaidolle diagnosoitiin lumekontrolloidulla kaksoissokkoaltistuksella. Altistuksen yhteydessä tehtiin ihopistokoe maidolla ja otettiin seeruminäyte IgE-määrityksiä varten. Altistusta ei tehty neljälle lapselle, jotka olivat saaneet anafylaktisen reaktion maidosta. Näillä neljällä todettiin positiiviset reaktiot ihopistokokeessa ja kohonneet IgE-vasta-ainepitoisuudet maidolle.

Lapsilla, joiden altistusreaktiot olivat viivästyneitä, kehittyi toleranssi maidolle nopeammin kuin niillä lapsilla, joiden altistusreaktiot olivat välittömiä. Lapsille 2-, 3- ja 4-vuotiaina tehdyissä maitoaltistuksissa 64, 92 ja 96 % lapsista sieti maitoa, mikäli altistusreaktio oli viivästynyt. Välittömästi reagoineista lapsista vain 31, 53 ja 63 % oli kehittänyt toleranssin maidolle. Lisäksi lievä reaktio ihopistokokeessa ja alhainen maidolle spesifisen IgE:n pitoisuus ennustivat toleranssin kehittymistä. Lapsista, jotka paranivat maitoallergiasta neljän vuoden ikään mennessä, 83 % paukaman koko oli ihopistokokeessa pienempi kuin 5 mm. Myös maidolle spesifisen IgE:n pitoisuudet olivat alhaisia lapsilla, joilla toleranssi maidolle kehittyi; 82 % näistä lapsista IgE-pitoisuus oli alle 2 kU/l.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Viivästyneet reaktiot olivat yleensä IgE-negatiivisia, ja toipuminen maitoallergiasta oli näillä potilailla nopeampaa.

Tässä espanjalaisessa tutkimuksessa «García-Ara MC, Boyano-Martínez MT, Díaz-Pena JM ym...»3 seurattiin 66 lasta, jotka olivat saaneet maidosta välittömiä oireita ja joilla oli positiivinen ihopistokoe ja spesifisiä IgE-vasta-aineita maidolle sekä positiivinen altistustulos avoimessa maitoaltistuksessa alle vuoden iässä. Altistusta ei tehty 8 lapselle, jotka olivat saaneet maidosta vaikeita oireita. Lapsia seurattiin siihen asti, kunnes he sietivät maitoa, muuten vähintään 3 vuotta (keskiarvo 4,8 vuotta). Maidolle spesifisen IgE:n pitoisuus mitattiin uudelleen 13–18 kuukauden iässä (I), 19–24 kuukauden iässä (II) ja kolmannen ikävuoden aikana (III).

Seurannan aikana 68 % lapsista alkoi sietää maitoa. Maidolle spesifisen IgE:n taso, joka ennusti 90 % todennäköisyydellä (PPV > 90 %) edelleen jatkuvaa maitoa-allergiaa, oli nuorimmalla (I) ikäryhmällä 1,5 kU/l, keskimmäisellä 6 kU/l ja kolmannen ikävuoden aikana 14 kU/l. Lapset, jotka alkoivat sietää maitoa, oli jo diagnoosivaiheessa matalammat IgE-tasot maitoa kohtaan kuin niillä, jotka seurannan lopussa olivat edelleen yliherkkiä (1,41 vs 5,88 kU/l).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimukseen otettiin vain IgE-positiivisia maitoallergisia lapsia, jotka kahden edellä mainitun tutkimuksen mukaan toipuvat maitoallergiasta hitaammin kuin IgE-negatiiviset.

Kirjallisuutta

  1. Saarinen KM, Pelkonen AS, Mäkelä MJ ym. Clinical course and prognosis of cow's milk allergy are dependent on milk-specific IgE status. J Allergy Clin Immunol 2005;116:869-75 «PMID: 16210063»PubMed
  2. Vanto T, Helppilä S, Juntunen-Backman K ym. Prediction of the development of tolerance to milk in children with cow's milk hypersensitivity. J Pediatr 2004;144:218-22 «PMID: 14760265»PubMed
  3. García-Ara MC, Boyano-Martínez MT, Díaz-Pena JM ym. Cow's milk-specific immunoglobulin E levels as predictors of clinical reactivity in the follow-up of the cow's milk allergy infants. Clin Exp Allergy 2004;34:866-70 «PMID: 15196272»PubMed