Takaisin

Usea kotikieli ja kehityksellinen kielihäiriö

Näytönastekatsaukset
Mari Qvarnström
24.1.2019

Näytön aste: C

Useampi kotikieli saattaa lisätä SLI:n riskiä ja vaikeusastetta.

Kyseessä oli Hongkongissa tehty retrospektiivinen tapaus-verrokkitutkimus «Cheuk DK, Wong V, Leung GM. Multilingual home envi...»1, jossa selvitettiin, altistaako monikielinen kotiympäristö SLI:lle. Lisäksi selvitettiin, onko altistuksessa todettavissa annos-vastesuhdetta, eli mitä useampi kieli, sitä isommat kielelliset vaikeudet lapsella.

Potilasmateriaalina oli tutkimussairaalaan 4 vuoden aikana ohjatut lapset, joilla epäiltiin käytöksen tai kehityksen ongelmia. Lastenneurologi tutki kaikki lapset GMDS-testillä (Griffiths Mental Developmental Scale). SLI-kriteerit katsottiin täyttyviksi, mikäli General Quotient (GQ) oli normaali ja Language Quotient (LQ) yli 1 SD ikänormeja heikompi ja yli 1 SD GQ:a heikompi. Nämä lapset (n = 326) jaettiin 2 alaryhmään: lievä SLI (-2sd < LQ < -1sd, n = 202) ja vaikea SLI (LQ < -2sd, n = 124). SLI-lasten iän keskiarvo oli 2,56 vuotta (1,4–5,3). Tutkimusryhmistä suljettiin pois muista syistä johtuvat puheen ja kielenkehityksen ongelmat. Kontrolliryhmään valittiin lapset, joilla oli normaali GQ ja LQ (n = 304). Heidän ikänsä keskiarvo oli 2,9 (1,0–5,8). Poikia oli SLI-ryhmästä 75,2 % ja kontrolliryhmästä 60,2 %. Lasten kotikielten määrä vaihteli yhdestä neljään. Puheterapeutin tutkimus (RDLS) tehtiin 97 SLI-lapselle ja 25 kontrollilapselle. Näitä tuloksia käytettiin monimuuttuja-analyysissä. Monikielisille lapsille testit (GMDS ja RDLS) tehtiin kaikilla lapsen käyttämillä kielillä aloittaen dominoivasta kielestä. Tulokseksi kirjattiin paras tulos. Tutkivat lastenneurologit hallitsivat Hongkongin 3 yleisintä kieltä, muiden kielten kohdalla käytettiin tulkkia.

Monimuuttujamalliin otettiin mukaan kielten määrä, lapsen ikä ja sukupuoli, vanhempien ikä, koulutustaso ja ammatti, sisarusten määrä, sukuanamneesi kielellisistä ongelmista ja pääasiallinen hoitaja.

Monikielinen kotiympäristö selkeästi korreloi (5,63 (2,00,15,9)) SLI:n esiintymisen kanssa, ja annos-vastesuhde oli selkeä: kielien lisääntyminen lisäsi riskiä SLI:lle sekä sen vaikeusastetta. Kausaalisuhdetta ei tällä tutkimusasetelmalla voitu osoittaa. SLI:tä todettiin myös yksikielisillä lapsilla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: GMDS on melko karkea testiväline. Tutkimusjoukon iän keskiarvo oli matala, eikä vastaa yleistä käsitystä SLI:n diagnosointi-iästä. Vain osan lapsista tutki myös puheterapeutti. Lapsia ei myöskään seurattu, eli osalle lapsista todennäköisesti oikeampi diagnoosi olisi ollut hyvänlaatuinen puheen kehityksen viive.

Kirjallisuutta

  1. Cheuk DK, Wong V, Leung GM. Multilingual home environment and specific language impairment: a case-control study in Chinese children. Paediatr Perinat Epidemiol 2005;19:303-14 «PMID: 15958153»PubMed