Takaisin

Kehityksellinen kielihäiriö: motoriset ongelmat

Näytönastekatsaukset
Tiina Walldén
24.1.2019

Näytön aste: A

Suurella osalla SLI-lapsista on motorisia ongelmia.

Systemaattiseen katsaukseen «Hill EL. Non-specific nature of specific language ...»1 otettiin vuosilta 1974–2000 kahdesta eri tietokannasta (PsychLit ja ISI) tehdyn kirjallisuushaun pohjalta 28 tutkimusta, joissa SLI-lapsia oli tutkittu motoriikkaa ja raajojen koordinaatiota mittaavilla testeillä. Mukaan otettiin englanninkieliset artikkelit, joissa tutkimusryhmän lapsilla oli SLI, mutta ei laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai lapsuuden laaja-alaista kehityshäiriötä, ja joissa SLI-lasten tuloksia verrattiin kaltaistettuihin normaalisti kehittyneisiin lapsiin tai standardoituihin testituloksiin.

Viidessä tutkimuksessa SLI-lasten tuloksia verrattiin standardoituihin testituloksiin (Test of Motor Impairment tai Movement ABC-testiin). Näissä lasten ikä vaihteli 5–17 vuoden välillä. Lapsista 40–90 % suoriutui alle 15 persentiilin. Yksi tutkimuksista oli tehty Suomessa «Rintala P, Pienimäki K, Ahonen T, Cantell M, Koois...»2, ja siinä motorisia ongelmia todettiin 71 %:lla 6–10-vuotiaista SLI-lapsista.

Yhteensä 19 tutkimuksessa SLI-lasten verrokkiryhmänä olivat normaalisti kehittyneet lapset. Näistä kahdeksassa tutkimuksessa SLI-lasten aikarajoitteiset hienomotoriset taidot olivat heikommat kuin kontrollilapsilla. Yhdessä tehtävässä (toistuva sormen taputtaminen) ei kahdessa tutkimuksessa havaittu eroa, ei myöskään ristien asettaminen laatikoihin tehtävässä yhdessä tutkimuksessa. Havaitsemisen tarkkuudessa hienomotorisissa tehtävissä ei havaittu eroa kontrollilapsiin verrattuna. Kolmessa tutkimuksessa lapsilla havaittiin karkeamotoriikassa vaikeuksia tasapainossa verrattuna kontrolleihin. Viidessä tutkimuksessa verrattiin lasten suoriutumista hienomotoriikan tehtävissä eri SLI-ryhmissä. Kolmessa tutkimuksessa lapsilla, joilla oli puheen tuottoon liittyviä ongelmia, oli enemmän vaikeuksia motorista tarkkuutta mittaavissa tutkimuksissa kuin lapsilla, joilla oli puheen ymmärtämisen vaikeutta.

Yhdeksässä tutkimuksessa verrattiin SLI-lasten praksiataitoja normaalisti kehittyneisiin lapsiin. Neljässä tutkimuksessa todettiin merkittävää heikkoutta eleiden matkimisessa, yhdessä tutkimuksessa eron suuruutta ei ilmoitettu ja yhdessä eroa ei havaittu. Yhdessä tutkimuksessa todettiin merkittävää heikkoutta liikesarjojen matkimisessa, kahdessa tutkimuksessa eron suuruutta ei ilmoitettu ja yhdessä tutkimuksessa eroa ei havaittu. Yksittäisten liikkeiden oppimisessa ja tarkkuudessa ei havaittu eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Katsaukseen otettujen artikkeleiden laatua ei arvioitu. Motorisia taitoja arvioitiin eri tutkimuksissa eri menetelmillä. Tutkimuksissa mukana olleiden SLI- ja kontrollilasten määrää ei ilmoitettu.

Kirjallisuutta

  1. Hill EL. Non-specific nature of specific language impairment: a review of the literature with regard to concomitant motor impairments. Int J Lang Commun Disord 2001;36:149-71 «PMID: 11344592»PubMed
  2. Rintala P, Pienimäki K, Ahonen T, Cantell M, Kooistra L. Effects of psychomotor training programme on motor skill development in children with developmental langugae disorders. Human Move Sci 1998;17:721-37