Takaisin

Kehityksellinen kielihäiriö: SI-terapian vaikutus kielenkehitykseen

Näytönastekatsaukset
Tiina Walldén
24.1.2019

Näytön aste: B

Toimintaterapeutin antamalla sensorisen integraation (SI) terapialla ei ilmeisesti ole vaikutusta kielellisiin taitoihin laaja-alaisista oppimisvaikeuksista kärsivillä lapsilla.

Katsausartikkelissa «Griffer MR. Is sensory integration effective for c...»1 esiteltiin vuonna 1982 julkaistu meta-analyysi, jossa oli käsitelty 8 tutkimusta. Näissä a) SI-terapia (toimintaterapeutin antama sensorisen integraation terapia) oli itsenäinen muuttuja, b) lopputuloksena mitattiin SI-terapian vaikutusta liikuntaan tai refleksitoimintaan, oppimiseen tai kielellisiin taitoihin, c) verrattiin SI-terapiaa saaneita joko muuta terapiaa saaneisiin tai ilman terapiaa jääneisiin ja d) löydökset esitettiin kvantitatiivisesti ja voitiin analysoida edelleen. Tutkimusryhmän lapsilla oli laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, ei puhdasta SLI:tä.

Meta-analyysin perusteella SI-terapialla ei ollut vaikutusta kielellisiin taitoihin näillä lapsilla.

Tämän lisäksi artikkelissa esitellään vuosina 1984–92 julkaistut 5 kontrolloitua tutkimusta, joissa tutkittiin SI-terapian yhteyttä oppimistuloksiin tai kielellisiin taitoihin. 2 tutkimuksessa mitattiin kielellisiä taitoja lapsilla, joilla oli laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Näissä tutkimuksissa ei SI-terapialla ollut vaikutusta kielellisiin taitoihin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Griffer MR. Is sensory integration effective for children with language-learning disorders: a critical review of the evidence. Lang Speech Hear Serv Sch 1999;30:393-400