Takaisin

Ondansetroni alkoholiriippuvuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
4.9.2015

Näytön aste: C

Ondansetroni (antiemeetti) saattaa vähentää alkoholinkäyttöä nuorena alkoholisoituneilla.

Ondansetroni on serotoniinin 5-HT3-reseptorin salpaaja. Alkoholi tehostaa 5-HT3-reseptorin välittämää ionivirtausta ja on siten ilmeisimmin yksi alkoholin ensisijaisista vaikutuskohdista keskushermostossa. Ondansetronin tehoa alkoholiriippuvuuden hoidossa on tutkittu kolmessa «Johnson BA, Roache JD, Javors MA ym. Ondansetron f...»1, «Kranzler HR, Pierucci-Lagha A, Feinn R ym. Effects...»2, «Doty P, Zacny JP, de Wit H. Effects of ondansetron...»3toisistaan riippumattomasta tutkimuksesta, joista kahdessa saatiin positiivinen tulos «Johnson BA, Roache JD, Javors MA ym. Ondansetron f...»1, «Kranzler HR, Pierucci-Lagha A, Feinn R ym. Effects...»2. Näissä potilasjoukko jaettiin kahtia sen perusteella, kuinka varhaisessa iässä alkoholiriippuvuus potilaissa ilmeni. Kahdentoista viikon mittaisessa satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa kolmesta ondansetroni-annoksesta (1, 4, 16 μg/kg) keskimmäinen vähensi merkitsevästi juomispäiviä, päivittäin juotujen alkoholiannosten määrää ja raittiiden päivien osuutta. Merkillepantavaa oli, että lääkkeen vaikutus nähtiin ainoastaan nuorena alkoholisoituneiden ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Satunnaistetussa tutkimuksessa (n = 102), jossa verrattiin nuorena alkoholisoituneilla miehillä 12 viikon ondansetronin maksimiannosta (16 mg) lumelääkitykseen ilman muuta tukiterapiaa. Tutkimuksen tulosmittarina oli abstinenssipäivien lukumäärä. Ryhmien välille ei muodostunut merkittävää eroa (χ2 = 12,59, p = 0,40) ensisijaisen tulosmittarin suhteen. «Corrêa Filho JM, Baltieri DA. A pilot study of ful...»4.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kirjallisuutta

  1. Johnson BA, Roache JD, Javors MA ym. Ondansetron for reduction of drinking among biologically predisposed alcoholic patients: A randomized controlled trial. JAMA 2000;284:963-71 «PMID: 10944641»PubMed
  2. Kranzler HR, Pierucci-Lagha A, Feinn R ym. Effects of ondansetron in early- versus late-onset alcoholics: a prospective, open-label study. Alcohol Clin Exp Res 2003;27:1150-5 «PMID: 12878921»PubMed
  3. Doty P, Zacny JP, de Wit H. Effects of ondansetron pretreatment on acute responses to ethanol in social drinkers. Behav Pharmacol 1994;5:461-469 «PMID: 11224298»PubMed
  4. Corrêa Filho JM, Baltieri DA. A pilot study of full-dose ondansetron to treat heavy-drinking men withdrawing from alcohol in Brazil. Addict Behav 2013;38:2044-51 «PMID: 23396176»PubMed