Takaisin

Alkoholiongelmaisen ADHD -potilaan hoito

Näytönastekatsaukset
Helena Vorma
4.9.2015

Näytön aste: C

Alkoholiongelmaisella ADHD-potilaalla atomoksetiinista saattaa olla hyötyä ADHD:n oireiden vähentämiseen, mutta sillä ei ole vaikutusta alkoholinkäyttöön.

Wilensin ym. Yhdysvalloissa ja Kanadassa tehdyssä monikeskustutkimuksessa «Wilens TE, Adler LA, Weiss MD ym. Atomoxetine trea...»1 potilaat (n = 147) satunnaistettiin saamaan joko atomoksetiinia (n = 72) tai lumetta (n = 75). Potilaat täyttivät DSM-IV-TR:n mukaiset ADHD:n ja alkoholihäiriön (väärinkäyttö tai riippuvuus) kriteerit. Potilaat olivat ennen tutkimusta raittiina 4–30 vuorokautta. Poissulkukriteereinä psykoterapia tai päihdehoito, psykoosi tai muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Seuranta-aika oli 12 viikkoa. Keskeyttäneitä oli atomoksetiiniryhmässä 35 ja lumeryhmässä 25. Analyysit tehtiin last-observation-carried-forward-menetelmällä.

Tulokset: AISRS-pisteytys väheni atomoksetiiniryhmässä enemmän kuin lumeryhmässä (effect size 0.48, 95 % luottamusväli 0.33–0.79). Ryhmät eivät eronneet alkoholinkäytön uudelleen aloittamisen suhteen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Effect size oli samaa luokkaa kuin tutkimuksissa, joissa atomoksetiinilla on hoidettu ADHD-potilaita, joilla ei ole päihdeongelmaa.

Kirjallisuutta

  1. Wilens TE, Adler LA, Weiss MD ym. Atomoxetine treatment of adults with ADHD and comorbid alcohol use disorders. Drug Alcohol Depend 2008;96:145-54 «PMID: 18403134»PubMed