Takaisin

Opettajien luokkatilanteessa toteuttamat interventiot ja nuorten alkoholiongelmien ennaltaehkäisy

Näytönastekatsaukset
Solja Niemelä
4.9.2015

Näytön aste: A

Opettajan johdolla luokkatilanteessa tehtävä sosiaalisten taitojen, kuten kieltäytymis- tai vuorovaikutustaitojen harjoittelu vähentää ongelmajuomista.

Systemaattisen katsauksen «Foxcroft DR, Tsertsvadze A. Universal school-based...»1 tavoitteena oli selvittää kohdentamattomien, kouluissa tehtävien interventioiden tuloksellisuutta alkoholiongelmien ennaltaehkäisyssä alle 18-vuotiailla.

Kaikkiaan 53 tutkimusta sisällytettiin katsaukseen. Erityisesti alkoholin käyttöön suunnattuja interventioita oli yhteensä 11. Muissa tutkimuksissa tulosmuuttujina saattoi olla alkoholin käytön lisäksi muiden päihteiden käyttö tai antisosiaalinen käytös. Tutkimuksista 41 oli tehty Yhdysvalloissa, 6 Euroopassa (Itävalta, Belgia, Kreikka, Italia, Espanja, Ruotsi), 6 Australiassa, yksi Intiassa ja kaksi tutkimusta oli monikansallisia.

Satunnaistaminen oli tehty suurimmassa osassa tutkimuksessa ryvästämällä luokka- tai koulutasolla (n =86–19 529), seitsemässä tutkimuksessa satunnaistaminen oli tehty oppilaskohtaisesti (n = 54–416). Suurimmassa osassa kontrollina toimi tavanomainen opetusohjelma (standard curriculum).

Vuorovaikutus- ja/tai kieltäytymistaitojen opettelu oli osana interventiota suurimassa osassa tutkimuksista (77 %; 41/53).

Systemaattiseen katsaukseen valikoituneiden tutkimusten laatu oli erittäin vaihteleva, tutkimuksista vain 4 % raportoi asianmukaisesti, miten tutkittavat oli otettu interventioon ja miten satunnaistaminen oli tehty. Puutteellisten tietojen käsittelytapa oli raportoitu asianmukaisesti 23 % tutkimuksista ja 30 % tutkimuksista nämä tiedot oli kuvattu epäselvästi. Koska interventiot, tutkimusryhmät ja tulosmuuttujat olivat erittäin heterogeenisiä, varsinaista meta-analyysiä ei voitu tehdä.

Suurimassa osassa systemaattisen katsauksen tutkimuksista kouluympäristössä annettu interventio vähensi seurannassa nuorten alkoholin käyttöä tai alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia kontrolliryhmään verraten. Alkoholi-interventioista noin joka toinen (55 %; 6/11) oli jossain määrin tavanomaista opetusohjelmaa tuloksellisempi. Interventioissa, joissa fokus oli muussakin kuin alkoholin käytössä (36 %; 14/39), tulokset alkoholin käytön suhteen olivat merkittävämpiä. Lopuissa kolmessa tutkimuksessa, jotka oli suunnattu kannabiksen, alkoholin ja/tai tupakoinnin vähentämiseen, tulokset olivat ristiriitaisia. Sukupuoli, etninen tausta sekä lähtötaso alkoholin käytön suhteen vaikuttivat tuloksiin. Life Skills Training-, Unplugged-, sekä Good Behaviour Game -interventioita suositeltiin laajemmin käytettäväksi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eurooppalaisessa Unplugged-interventiossa «Vigna-Taglianti FD, Galanti MR, Burkhart G ym. "Un...»2opettajat vetivät 12–14-vuotiaille oppilaille yhden oppitunnin kestävän session yhteensä 12 kertaa kouluvuoden aikana. Interventio oli vuorovaikutteinen, painopiste oli vuorovaikutus- ja ongelmaratkaisu- ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä sekä luovan ja kriittisen ajattelun parantamisessa. Lisäksi interventiossa annettiin päihdetietoutta.

Interventio toteutettiin lokakuusta 2004 tammikuulle 2005 7 EU-maassa (n=7 079): Italia, Kreikka, Espanja, Itävalta, Belgia, Saksa ja Ruotsi. Satunnaistaminen tapahtui ryvästämällä kouluittain, satunnaistamisessa huomioitiin koulualueen sosioekonomisia tekijöitä. Kontrolliryhmänä toimivat koulut, jotka noudattivat tavanomaista opetussuunnitelmaa. Interventioon satunnaistetuista kouluista 23,5 % ja kontrollikouluista 4,4 % ei osallistunut tutkimukseen. Interventiokouluja oli yhteensä 78, kontrollikouluja oli 65. Interventioon osallistui 78 % kohderyhmästä.

Tietoja alkoholin sekä muiden päihteiden käytöstä kerättiin oppilailta kyselylomakkein ennen interventiota sekä 3 ja 15 kuukautta intervention päättymisestä.

Kolmen kuukauden seurannassa intervention saaneilla oli kontrolleihin nähden vähemmän humalajuomista (8,2 % vs. 11,6 %, -28 %, p < 0,05), säännöllistä humalajuomista (2,5 % vs. 3,9 %, -31%, p < 0,05). 15 kuukauden seurannassa samankaltaiset tulokset säilyivät sekä humalajuomisen (13,9 % vs. 17,9 %, -20 %, p < 0,05) että säännöllisen humalajuomisen (3,8 % vs. 6,4 %, -38 %, p < 0,05) osalta. Tyttöjen osalta humalajuominen väheni, erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimukseen «Botvin GJ, Baker E, Dusenbury L ym. Long-term foll...»3 osallistuneet koulut (n = 56) satunnaistettiin. Interventioryhmässä (Life Skills Training, LST) interventiokoulutuksen saaneet opettajat opettivat 10–11-vuotiaille (n = 5 954) kieltäytymis- ja vuorovaikutustaitoja. Ensimmäisenä vuotena oppilaat osallistuivat luokkatilanteessa kaikkiaan 15 interventiotunnille. Päihdekäyttöön liittyviä tilanteita simuloitiin luokkatilanteissa ja oppilaat tekivät rooliharjoituksia. Toisena vuotena interventiotunteja oli 10 ja kolmantena vuonna 8. Interventioon liittyi myös kotitehtävä, jossa kieltäytymiskeinoja harjoiteltiin koulun ulkopuolella. Kuusi vuotta myöhemmin, 17–18-vuotiaana, interventioryhmän oppilailla ilmeni kontrolliryhmään verraten vähemmän ongelmajuomista (p < 0,05).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Good Behavior Game - interventioon «Kellam SG, Brown CH, Poduska JM ym. Effects of a u...»4osallistuneiden 7–8-vuotiaiden lasten (n = 922) koulut sekä niiden luokat satunnaistettiin. Kontrolliryhmälle ei annettu interventiota. Interventioryhmässä luokkatilanteessa opettaja kannusti ja palkitsi paremmin yhteistyössä olevaa ja vähemmän häiriköivää oppilasryhmää kahden vuoden ajan. Tutkittavat tavoitettiin 19–21 vuoden iässä puhelinhaastatteluin (75 % alkuperäisotoksesta). Interventioryhmäläisillä ilmeni vähemmän elinaikaisia alkoholihäiriöitä kuin kontrolliryhmässä (13 % vs. 20 % p = 0,03).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

Tutkimuksissa oli kartoitettu useiden eri päihteiden käyttöä, ei pelkästään alkoholinkäyttöä.

Kirjallisuutta

 1. Foxcroft DR, Tsertsvadze A. Universal school-based prevention programs for alcohol misuse in young people. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD009113 «PMID: 21563171»PubMed
 2. Vigna-Taglianti FD, Galanti MR, Burkhart G ym. "Unplugged," a European school-based program for substance use prevention among adolescents: overview of results from the EU-Dap trial. New Dir Youth Dev 2014;2014:67-82, 11-2 «PMID: 24753279»PubMed
 3. Botvin GJ, Baker E, Dusenbury L ym. Long-term follow-up results of a randomized drug abuse prevention trial in a white middle-class population. JAMA 1995;273:1106-12 «PMID: 7707598»PubMed
 4. Kellam SG, Brown CH, Poduska JM ym. Effects of a universal classroom behavior management program in first and second grades on young adult behavioral, psychiatric, and social outcomes. Drug Alcohol Depend 2008;95 Suppl 1:S5-S28 «PMID: 18343607»PubMed