Takaisin

Lyhytinterventio ja nuorten alkoholiongelmat

Näytönastekatsaukset
Solja Niemelä
4.9.2015

Näytön aste: A

Lyhytinterventiot vähentävät nuorten alkoholinkäyttöä sekä alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia.

Meta-analyysissä «Tait RJ, Hulse GK. A systematic review of the effe...»1 kartoitettiin lyhytinterventioiden tehokkuutta alle 20-vuotiaiden nuorten päihdeongelmien hoidossa. Tutkimukseen kelpuutettiin interventiot, jotka 1) kattoivat korkeintaan neljä interventiokertaa ja mahdolliset ns. tehostesessiot varsinaisen intervention jälkeen; 2) vertailukohtana tutkimuksissa käytettiin "tavanomaista hoitoa" tai "ei hoitoa"; 3) tutkittavien keski-ikä oli alle 20 vuotta. Tutkimusten tuli mitata muutosta alkoholinkäytössä eikä asenteissa. Kaikkiaan kahdeksassa tutkimuksessa tutkittiin nuorten alkoholinkäyttöä (n = 1 075). Seuranta-aika näissä tutkimuksissa vaihteli 1–24 kuukauden välillä. Kolmessa tutkimuksessa tutkittavien keski-ikä oli alle 18 vuotta. Yleisimmin käytetty lyhytinterventio oli motivoiva haastattelu. Alkoholinkäytön osalta lyhytinterventioiden teho oli tilastollisesti merkittävä, mutta effect size jäi pieneksi (d = 0,275).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissä «Fachini A, Aliane PP, Martinez EZ ym. Efficacy of ...»2, jossa tutkittiin BASICS-lyhytintervention tuloksellisuutta yliopisto-opiskelijoilla. BASICS (Brief Alcohol Screening Intervention for College Students) pitää sisällään 2 tapaamista, joissa käytetään motivoivaa haastattelua sekä annetaan henkilökohtainen palaute opiskelijan juomiskäyttäytymisestä, jonka jälkeen pyritään sopimaan henkilökohtaiset ja yksityiskohtaiset tavoitteet juomiskäyttäytymisen muuttamiseksi. Meta-analyysiin valikoitui yhteensä 18 tutkimusta. Tutkittavien määrä vaihteli eri tutkimuksissa merkittävästi (vaihteluväli = 54–1 275, mediaani = 212). Keskimäärin 12 kuukauden seurannassa BASICS-intervention saaneilla alkoholin käyttö vähenemä oli tilastollisesti merkitsevä kontrolliryhmään verraten (-1,5 alkoholiannosta viikossa, 95 % luottamusväli -3,24 − -0,29). Alkoholin käyttöön liittyvien ongelmien suhteen vähenemän ero kontrolleihin verraten oli myös tilastollisesti merkitsevä (keskiarvojen ero = -0,87, 95 % luottamusväli: -1,58 − -0,20)

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemaattisessa katsauksessa «Newton AS, Dong K, Mabood N ym. Brief emergency de...»3 kartoitettiin ensiapupoliklinikalla annettavan lyhytintervention tehokkuutta nuorten (21 vuotta tai nuorempia) alkoholihaittojen suhteen. Systemaattiseen katsaukseen otettiin tutkimukset, jotka oli tehty satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimusasetelmassa ja jossa oli raportoitu päätetapahtumana alkoholin käyttöön liittyviä haittoja. Systemaattiseen katsaukseen otettiin mukaan 9 tutkimusta, joista oli tehty yhteensä 12 tutkimusraporttia. Seitsemässä tutkimuksessa käytettiin motivoivaa haastattelua, kaksi tutkimusta perustui sosiaalisen oppimisen teoriaan. Tutkimusten laatu oli heterogeeninen, eikä meta-analyysiä voitu tehdä. Sen sijaan tutkijat laskivat riskisuhde- tai vetosuhdeluvut seitsemälle tutkimukselle vertailtavuuden parantamiseksi. Näiden analyysien mukaan neljä seitsemästä tutkimuksesta vähensi seuranta-aikana alkoholin käyttöön liittyviä haittoja:

3 kuukauden seurannassa alkoholin käyttöön liittyviä tapaturmia (RR 0,32, 95 % luottamusväli 0,11–0,94); sekä päihtyneenä ajamista (RR 0,36, 95 % luottamusväli 0,17–0,76); tilastollinen ero intervention hyväksi ei enää säilynyt 6 ja 12 kuukauden seurannassa

6 kuukauden seurannassa alkoholin käyttöön liittyviä tapaturmia (RR 0,42, 95 % luottamusväli 0,23–0,76)

6 kuukauden seurannassa POSIT-kyselyllä kartoitettuja alkoholin käyttöön liittyviä haittoja (≥ 2) OR 0,57 95 % luottamusväli 0,34–0,95)

12 kuukauden seurannassa alkoholin käyttöön liittyvät tappelut (OR 0,26, 95 % luottamusväli 0,08–0,81)

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Useissa ensimmäisen meta-analyysin tutkimuksista oli tehty huumeita käyttävillä nuorilla. Alkoholinkäyttöä oli mitattu muiden päihteiden ohessa. Toinen meta-analyysi oli tehty college-opiskelijoille suunnatuista interventioista, joissa tutkittavat olivat ennemminkin nuoria aikuisia kuin nuoria (keski-ikä 20 vuotta).

Kirjallisuutta

  1. Tait RJ, Hulse GK. A systematic review of the effectiveness of brief interventions with substance using adolescents by type of drug. Drug Alcohol Rev 2003;22:337-46 «PMID: 15385228»PubMed
  2. Fachini A, Aliane PP, Martinez EZ ym. Efficacy of brief alcohol screening intervention for college students (BASICS): a meta-analysis of randomized controlled trials. Subst Abuse Treat Prev Policy 2012;7:40 «PMID: 22967716»PubMed
  3. Newton AS, Dong K, Mabood N ym. Brief emergency department interventions for youth who use alcohol and other drugs: a systematic review. Pediatr Emerg Care 2013;29:673-84 «PMID: 23640153»PubMed