Takaisin

Perheterapia nuorten alkoholihäiriöiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Solja Niemelä
4.9.2015

Näytön aste: A

Perheterapia sekä perheterapiaa ja yksilöhoitoa yhdistävät interventiot ovat tehokkaita nuorten alkoholihäiriöiden hoidossa.

Meta-analyysi «Waldron HB, Turner CW. Evidence-based psychosocial...»1vertaili perheterapioiden, sekä kognitiivisbehavioraalisten yksilö- ja ryhmäterapioiden tehokkuutta nuorten päihdeongelmien hoidossa. Näiden tutkittujen hoitomuotojen yhdistetty effect size oli luokkaa 0,45 (p < 0,01). Monimuotoinen perheterapia (Multidimensionaalinen perheterapia, MDFT) ja toiminnallinen perheterapia (Functional Family Therapy, FFT) olivat katsauksen mukaan perheterapiamuodoista tehokkaimpia nuorten päihdeongelmien hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kun meta-analyysissä «Tripodi SJ, Bender K, Litschge C ym. Interventions...»2tarkasteltiin 12–19-vuotiaille nuorten alkoholin käyttöön kohdennettuja interventioita. Mukaan otettiin 16 tutkimusta, joissa oli 26 erilaista alkoholiin liittyvää lopputulosmuuttujaa. Perheterapiat vähensivät nuoren alkoholin käyttöä tavanomaiseen hoitoon verraten (Hedgesin g= -0,46, 95 % luottamusväli -0,66 – -0,26). Monimuotoinen perheterapia oli tuloksellisempaa kuin perheelle annettu edukaatio (Hedgesin g= -0,81, 95 % luottamusväli -1,29 - -0,34) tai ryhmäterapia (Hedgesin g= -0,57, 95 % luottamusväli -1,06 – -0,07). Tässä meta-analyysissä yksilötason interventiot, erityisesti kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja 12 askeleen hoitomallia yhdistävä hoitomalli, vaikuttivat olevan tehokkaampia kuin perheterapia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ensimmäisessä meta-analyysissä ei ollut eritelty päihteitä, joten tuloksia ei ole erikseen raportoitu alkoholin osalta. Toisessa meta-analyysissä ei ollut tietoa siitä, kuinka paljon interventiossa oli alkoholihäiriöisiä nuoria. Mahdollisesti interventioissa on ollut mukana nuoria, joilla ei ole varsinaista alkoholihäiriötä. Suurin osa nuorten päihdehäiriöiden hoitoa koskevista tutkimuksista on tehty Yhdysvalloissa monipäihdeongelmaisilla nuorilla, eikä pelkästään alkoholihäiriöisillä nuorilla.

Kirjallisuutta

  1. Waldron HB, Turner CW. Evidence-based psychosocial treatments for adolescent substance abuse. J Clin Child Adolesc Psychol 2008;37:238-61 «PMID: 18444060»PubMed
  2. Tripodi SJ, Bender K, Litschge C ym. Interventions for reducing adolescent alcohol abuse: a meta-analytic review. Arch Pediatr Adolesc Med 2010;164:85-91 «PMID: 20048247»PubMed