Takaisin

Kognitiivinen käyttäytymisterapia nuorten alkoholihäiriöiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Solja Niemelä
4.9.2015

Näytön aste: B

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KBT) on ilmeisesti tehokas nuorten alkoholihäiriöiden hoidossa.

Tripodi ym. «Tripodi SJ, Bender K, Litschge C ym. Interventions...»1tekemään meta-analyysiin valikoitiin tutkimukset, jossa 1) tarkasteltiin intervention tehoa alkoholin käytön suhteen, 2) interventio oli suunnattu 12–19 vuotiaille nuorille, 3) alkoholin käyttöä oli mitattu kvantitatiivisesti, 4) tutkimuksessa oli käytetty vertailuryhmää, ja 5) lääkehoitoa oli käytetty vain varsinaisen intervention lisäksi.

Meta-analyysiin valikoitui 16 tutkimusta, joihin osallistuneiden lukumäärän vaihteluväli oli 5–126. Tutkimusten tuloksellisuutta arvioitiin saavutetun raittiuden, alkoholin käytön taajuuden ja määrän muutoksella sekä 1kk että 1 vuoden kuluttua intervention päättymisen jälkeen.

Kaikkiaan 5 tutkimuksessa käytettiin kognitiivista käyttäytymisterapiaa yksilöterapiana, joista yhdessä tutkimuksessa KBT ei ollut vertailuryhmää tehokkaampaa, mikä voi johtua myös huomattavan pienestä otoskoosta (n = 7). Muiden tutkimusten otoskoon vaihteluväli oli 38–81. Vaikutuksen koko vaihteli kohtalaisesta erinomaiseen (-0,535 – -1,991). Tuloksellisin näistä viidestä tutkimuksesta oli interventio, jossa kognitiivista käyttäytymisterapiaa yhdistettiin 12 askeleen hoitomalliin (Hedgesin g=−1,991, 95 % luottamusväli −2,373 to −1,609, p < 0,001). Niissä tutkimuksissa, joissa oli tehty pitempi seuranta, vaikutuksen koko heikkeni seurannan myötä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Meta-analyysissä ei ollut tietoa siitä, kuinka paljon interventiossa oli alkoholihäiriöisiä nuoria. Mahdollisesti interventioissa on ollut mukana nuoria, joilla ei ole varsinaista alkoholihäiriötä. Suurin osa nuorten päihdehäiriöiden hoitoa koskevista tutkimuksista on tehty Yhdysvalloissa monipäihdeongelmaisilla nuorilla, eikä pelkästään alkoholihäiriöisillä nuorilla.

Kirjallisuutta

  1. Tripodi SJ, Bender K, Litschge C ym. Interventions for reducing adolescent alcohol abuse: a meta-analytic review. Arch Pediatr Adolesc Med 2010;164:85-91 «PMID: 20048247»PubMed