Takaisin

Laihduttaminen ja uniapnea diabetespotilailla

Näytönastekatsaukset
Liisa Hiltunen
22.11.2010

Näytön aste: B

Laihdutus pienentää hengityskatkosten määrää liikapainoisilla diabetespotilailla.

Look AHEAD -tutkimuksen 12 tutkimuskeskuksesta neljä osallistui Sleep AHEAD - interventiotutkimukseen «Foster GD, Borradaile KE, Sanders MH ym. A randomi...»1, jonka tavoitteena oli selvittää painonlaskun vaikutuksia tyypin 2 diabeetikoiden obstruktiiviseen uniapneaan (OSA) yhden vuoden seuranta-aikana. PSG-tutkimus tehtiin yön yli osallistujien kotona tarkoin kuvatulla menetelmällä ja pisteytettiin manuaalisesti. Apnea edellytti nasaalisen paineilmavirtauksen signaalin pienenemistä ≤ 10 % lähtötilanteesta ≥ 10 sekunnin ajan. Uniapneaksi pisteytys edellytti samanaikaista rintakehän liikettä (toisin kuin sentraaliseksi luokiteltu apnea). Sekamuotoiset apneat luokiteltiin uniapneaksi. Hypopnea määriteltiin ≥ 10 sekunnin kestoisina ≥ 4 % happidesaturaatioina, jolloin oli ≥ 30 % torakoabdominaalisen liikkeen tai ilmavirran vähenemä. Hengitykseen liittyvien nasaalipaineiden ≥ 10 % fluktuaatioiden puuttuminen silloin, kun oronasaalitermistorsignaalissa todettiin fluktuaatio, pisteytettiin hypopneaksi. AHI määriteltiin apneoiden ja hypopneaoiden summana tuntia kohti ja sen perusteella tilanne luokiteltiin lieväksi (5.0–14.9), kohtalaiseksi (15.0–29.9) ja vaikeaksi (≥ 30.0) OSA:ksi.

Tutkimukseen kelpuutettiin yön yli tehdyn PSG:n perusteella 306 mahdollisesta 264 keskimäärin 61.2-vuotiasta miestä ja naista (59 %), jotka satunnaistettiin joko käyttäytymisterapeuttiseen, erityisesti tyypin 2 diabeetikoille kehitettyyn laihdutusohjelmaan (intensive lifestyle intervention, ILI) tai kolmen kerran ryhmätapaamisiin, joissa keskityttiin diabeteksen hoitoon, tukeen ja ohjaukseen (diabetes support and education, DSE). Tutkittavien keskimääräinen paino oli tutkimuksen alkaessa 102.4 kg (SD 18.3), BMI 36.7 kg/m2 (SD 5.7) ja apnea-hypopnea-indeksi (AHI) 23.2 tapahtumaa tunnissa (SD 16.5).

Tulokset: 38.7 %:lla tutkituista oli lievä OSA (AHI 5.0–14.9), 35.2 %:lla kohtalainen OSA (AHI 15.0–29.9) ja 26.1 %:lla vaikea OSA (AHI ≥ 30). Ne 5 % osallistujista, jotka käyttivät CPAP-hoitoa, lopettivat tämän hoidon 72 tuntia ennen PSG:tä. Koko aineistossa miesten paino väheni 8.0 kg (11.4) ja naisten 3.7 kg (7.2). ILI-ryhmään osallistuneet laihduttivat vuodessa enemmän kuin DSE-ryhmään osallistuneet (10.8 kg vs 0.6 kg; P < 0.001). DSE-ryhmään verrattuna ILI-interventioryhmässä todettiin suurempi AHI:n lasku; 22.9:stä (18.0) 18.3:een (15.3) (P < 0.01), kun taas DSE-ryhmässä se nousi 23.5:stä (15.0) 28.3:een (20.7) (P < 0.1). DSE-ryhmä huomioiden ILI-ryhmän vakioitu AHI-lasku oli 9.7 (2.0) tapahtumaa per tunti (P < 0.001).

Lähtötilanteessa ryhmien välillä ei ollut eroja OSA:n vaikeusasteessa, kun taas vuoden kohdalla ryhmät erosivat tässä suhteessa ILI-ryhmän eduksi (P = 0.002). Vuoden kohdalla ILI-ryhmässä oli OSA:n suhteen remissiossa enemmän kuin 3-kertainen määrä osallistujista verrattuna DSE-ryhmään (13.6 % vs 3.5 %). Vaikean OSA:n prevalenssi ILI-ryhmässä oli tutkimuksen lopussa puolet (18.4 %) siitä, mitä se oli DSE-ryhmässä (37.9 %). Lähtötilanteen AHI ja laihdutus olivat parhaat AHI:n muutoksen ennustetekijät 1 vuoden kohdalla (P < 0.01). AHI-arvot laskivat eniten niillä, joiden paino laski ≥ 10 kg.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tähänastisista suurin potilasaineisto, joka edustava otos LOOK AHEAD -tutkimuksesta. Ennestään vain vähän ja pienillä potilasaineistoilla tutkimuksia tästä aiheesta, etenkin puuttuu satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksista.

Kirjallisuutta

  1. Foster GD, Borradaile KE, Sanders MH ym. A randomized study on the effect of weight loss on obstructive sleep apnea among obese patients with type 2 diabetes: the Sleep AHEAD study. Arch Intern Med 2009;169:1619-26 «PMID: 19786682»PubMed