Takaisin

Etukammiopuudute kaihileikkauksen yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Juha Välimäki
27.2.2019

Näytön aste: B

Säilöntäaineeton, etukammioon ruiskutettava 1-prosenttinen lidokaiini (etukammiopuudute) saattaa auttaa vähentämään pintapuudutuksessa leikattavien potilaiden leikkauksen aikana mahdollisesti tuntemaa epämiellyttävää (kivun) tunnetta.

Cochrane-kirjallisuuskatsaus «Ezra DG, Allan BD. Topical anaesthesia alone versu...»1 satunnaistetuista tutkimuksista, joissa tutkittiin, saavutetaanko pintapuudutuspotilailla säilöntäaineetonta lidokaiinia etukammioon lisäämällä hyötyä pelkässä pintapuudutuksessa tehtävään kaihileikkaukseen nähden. Katsaus perustuu 8 eri tutkimuksen muodostamaan 1 281 potilaan aineistoon. Etukammiopuudutteen annosteluajankohta vaihteli katsaukseen valittujen eri potilasaineistojen välillä. 3 tutkimuksessa puudute lisättiin heti sarveiskalvohaavan teon jälkeen, 2 tutkimuksessa ennen kapsuloreksiksen tekoa, 2:ssa heti reksiksen teon jälkeen ja 1 tutkimuksessa injektio ajankohdaksi määriteltiin 1 minuutti ennen fako-vaiheen alkua.

Katsauksen tulos oli, että etukammiopuudutteen käyttö pintapuudutuksen lisänä vähensi merkittävästi leikkauksen aikaista kipua, jos verrattiin potilaisiin, jotka leikattiin pelkässä pintapuudutuksessa. Katsauksen tekijät eivät todenneet nestemäisen etukammiopuudutteen olevan sarveiskalvolle toksinen, mutta toteavat, että saatu näyttö tässä asiassa ei ole vakuuttava ja lopullinen valitun aineiston pohjalta – varsinkin kun tulokset eri tutkimuksissa olivat ristiriitaisia.

Alla olevat 2 tutkimusta on poimittu esimerkiksi kirjallisuuskatsauksen niistä tutkimuksista, joiden tulos on ristiriitainen koko katsauksen tulokseen nähden.

Tässä Boultonin ja työtovereiden Englannissa tekemässä satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa «Boulton JE, Lopatatzidis A, Luck J ym. A randomize...»2 (n = 200) verrattiin pintapuudutuksessa leikattavien potilaiden kiputuntemuksia etukammiopuudutetta ja lumetta saavien ryhmissä. Potilaat satunnaistettiin 2 ryhmään, joista A-ryhmäläiset (n = 99) saivat säilöntäaineetonta, adrenaliinivapaata 1-prosenttista lidokaiinia ja B-ryhmäläiset (n = 98) balansoitua suolaliuosta (BSS). Etukammiopuudute lisättiin ryhmän A potilaille heti sarveiskalvohaavan teon jälkeen ennen etukammion täyttämistä viskoaineella. Potilaan kokemaa kipua mitattiin asteikolla 0–10. Tämä tutkimus oli yksi edellä mainitun Cochrane-kirjallisuuskatsauksen 8 mukaan kelpuutetusta julkaisusta.

Ryhmien välillä ei todettu tilastollisesti merkittävää eroa leikkauksen aikaisen kivun määrä mittaavien kipupisteiden välillä (kipupisteet 1,29 ± 1,24 vs. 1,44 ± 1,33; p > 0,35). Ryhmässä A, jossa käytettiin etukammiopuudutetta, ei todettu merkittävää laskua kivun määrää kuvaavien kipupisteiden määrässä.

Tässä Gillown ja kumppaneiden Englannissa tekemässä satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa «Gillow T, Scotcher SM, Deutsch J ym. Efficacy of s...»3 (n = 204) verrattiin pintapuudutuksessa leikattavien potilaiden kiputuntemuksia etukammiopuudutetta ja lumetta saavien ryhmissä. Potilaat satunnaistettiin 2 ryhmään, joista A-ryhmäläiset (n = 99) saivat säilöntäaineetonta, adrenaliinivapaata 1-prosenttista lidokaiinia ja B-ryhmäläiset (n = 101) balansoitua suolaliuosta (BSS). Etukammiopuudute lisättiin ryhmän A potilaille vasta, kun silmän etukammioon oli ruiskutettu viskoainetta. Potilaan kokemaa kipua mitattiin asteikolla 0–10. Tämä tutkimus oli 1 edellä mainitun Cochrane-kirjallisuuskatsauksen 8 mukaan kelpuutetusta julkaisusta.

Lineaarinen regressioanalyysi ei osoittanut tilastollisesti merkittävää suhdetta etukammiopuudutteen käytön ja intra- tai postoperatiivisten kipupisteiden välillä (p = 0,34; p = 0,45). Ainostaan leikkausmikroskoopin valon aiheuttaman epämiellyttävän häikäisyn todettiin vähentyneen tilastollisesti merkittävästi etukammiopuudutetta saavien ryhmässä (p = 0,04).

Kommentti: Kaikissa Cochrane-katsauksessa referoiduissa tutkimuksissa oli lopputuloksissa potilaiden kipua mittaavien pisteiden määrä hyvin pieni (0 tai 1) sekä etukammiopuudutetta saaneiden että ilman sitä leikattujen ryhmissä. Tästä syystä on oltava varovainen arvioitaessa, onko etukammiopuudutteen tuoma hyöty sittenkään kliinisesti merkittävä. Lisäksi Cochrane-katsauksessa etukammiopuudutteen annostelun eriaikaisuus katsaukseen otettujen tutkimusten kesken on saattanut vaikuttaa puudutusvaikutuksen ilmaantuvuuteen, koska osassa tutkimuksista etukammiopuudute on lisätty vasta viskoaineen lisäyksen jälkeen ja toisissa ennen sitä. Yllämainittujen tekijöiden sekä tutkimusten 1 ja 2 perusteella ehdotamme näytönasteeksi vain B huolimatta Cochrane-katsauksesta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Ezra DG, Allan BD. Topical anaesthesia alone versus topical anaesthesia with intracameral lidocaine for phacoemulsification. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD005276 «PMID: 17636793»PubMed
  2. Boulton JE, Lopatatzidis A, Luck J ym. A randomized controlled trial of intracameral lidocaine during phacoemulsification under topical anesthesia. Ophthalmology 2000;107:68-71 «PMID: 10647721»PubMed
  3. Gillow T, Scotcher SM, Deutsch J ym. Efficacy of supplementary intracameral lidocaine in routine phacoemulsification under topical anesthesia. Ophthalmology 1999;106:2173-7 «PMID: 10571355»PubMed