Takaisin

Viskoanestesia kaihileikkauksen yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Juha Välimäki ja Jorma Komulainen
27.2.2019

Näytön aste: C

Pintapuudutetuilla potilailla viskoaineeseen valmiiksi lisätyn säilöntäaineettoman lidokaiinin (viskoanestesia) käyttö ei näyttäisi tuovan merkittävää etua. Pienten otoskokojen takia ei ole voida luotettavasti arvioida viskoanestesian mahdollisesti potilaan sarveiskalvoa komplisoivaa vaikutusta.

Ranskassa tehdyssä tutkimuksessa «Perone JM, Popovici A, Ouled-Moussa R ym. Safety a...»1 mitattiin viskoaineeseen valmiiksi lisätyn 1-prosenttisen lidokaiinin hyötyä ja turvallisuutta pintapuudutuksessa tehdyssä kaihileikkauksessa. 114 leikattavaa silmää jaettiin 2 ryhmään: 59 silmää leikattiin pintapuudutuksen lisäksi käyttäen viskoanestesiaa, 54 silmää leikattiin pelkässä pintapuudutuksessa. Ryhmien välistä eroa potilaan kokeman subjektiivisen leikkauksen aikaisen epämiellyttävän tunteen/kivun suhteen mitattiin käyttäen asteikkoa 0–10. Endoteelisolujen määrä laskettiin spekulaarimikroskooppia käyttäen molemmista ryhmistä ennen leikkausta ja 1 kuukauden kuluttua leikkauksen jälkeen.

Ryhmien välillä ei todettu eroa kivun määrässä (kipupisteet 1,3 ± 4,6 vs. 1,1 ± 6,8; p = 0,59). Koska endoteelisolujen määrän todettiin laskeneen tilastollisesti merkittävästi leikkauksen jälkeisessä kontrollissa viskoanestesiapotilaiden ryhmässä, kirjoittajat esittävät, että viskoanestesia saattaisi olla toksinen sarveiskalvon endoteelisoluille.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Suomessa tehdyssä tutkimuksessa «Välimäki J, Törnblom RM. Viscoanaesthesia in catar...»2 98 pintapuudutuksessa kaihileikattavaa potilasta satunnaistettiin 2 ryhmään. 1. ryhmän potilaille (n = 49) annosteltiin säilöntäaineetonta lidokaiinia etukammioon leikkauksen alussa, ja 2. ryhmän (n = 49) potilaille käytettiin viskoainetta, johon oli jo valmiiksi lisätty lidokaiini eli viskoanestesiaa. Ryhmät eivät eronneet toisistaan iän, sukupuolen, leikkausta edeltävän keskimääräisen silmänpaineen, leikkauksen jälkeisen keskimääräisen silmänpaineen tai leikkauksessa käytetyn keskimääräisen fakoenergian suhteen.

Leikkauksen aikainen kipu oli molemmissa ryhmissä vähäistä, eikä ryhmien välillä voitu todeta tilastollisesti merkitsevää eroa leikkauksen aikaisen kivun/epämiellyttävien tuntemusten määrässä; 95 % luottamusväli 0,003–0,487; p = 0,05. Viskoanestesiaryhmän potilailla esiintyi enemmän leikkauksen jälkeistä sarveiskalvon turvotusta kuin vertailuryhmän potilailla; 95 % luottamusväli 11,64–57,24; p = 0,003.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Espanjassa tehdyssä tutkimuksessa «Poyales-Galan F, Pirazzoli G. Clinical evaluation ...»3 tutkittiin 50 pintapuudutuksessa leikatun potilaan sarveiskalvon endoteelisolujen määrää, kun leikkauksen aikana käytettiin viskoanestesiaa. Endoteelisolujen määrän todettiin vähentyneen 3 kuukauden päästä leikkauksesta verrattuna leikkausta edeltäneeseen mittaukseen. Tutkijoilla ei ollut vertailuryhmää, joten tuloksia verrattiin kirjallisuudesta löytyviin arvoihin tilanteessa, jossa endoteelisolujen määrää oli tutkittu kaihileikkauksen jälkeen käytettäessä samanlaista viskoainetta ilman lidokaiinia.

Tutkijat toteavat, että endoteelisolujen lasku heidän tutkimuksessaan oli samaa tasoa kuin kirjallisuudessa, eikä näin johtuisi viskoanestesian käytöstä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus: hyvä

Schulenburgin ja työtovereiden «Moschos MM, Chatziralli IP, Sergentanis TN. Viscoa...»4 tutkimuksessa tutkittiin viskoanestesian vaikutusta sarveiskalvoon. Tutkimuksessa 77 kreikkalaista potilasta, joiden kaihit leikattiin käyttäen tippapuudutusta, satunnaistettiin 2 ryhmään, joista ensimmäisen ryhmän (n = 41) kontrollipotilaat leikattiin käyttäen tavallista viskoainetta (Viscoat) ja toisen ryhmän potilaat (n = 36) käyttäen viskoanestesiaa (Visthesia). Tutkimuksen voima-analyysia ei ilmoitettu. Ryhmät eivät eronneet keskenään iän, parhaan korjatun näöntarkkuuden, sarveiskalvon paksuuksien tai endoteelisolujen määrän suhteen eivätkä myöskään leikkauksessa käytetyn ultraäänen määrän suhteen.

Leikkauksen jälkeen seurannassa ryhmät eivät eronneet keskenään parhaan korjatun näöntarkkuuden suhteen. Viskoanestesiaryhmän potilailla todettiin leikkauksen jälkeen jokaisella kontrollikerralla tilastollisesti merkittävästi paksummat sarveiskalvot (for Viscoat and Visthesia respectively: 590,5 ± 45,07 vs. 613,6 ± 41,36 3. päivänä, p = 0,012, MWW; 568,9 ± 44,96 vs. 593,4 ± 43,08 15. päivänä, p = 0,009, MWW; 555,1 ± 42,53 vs.579,3 ± 42,70 28. päivänä, p = 0,008) ja pienemmät endoteelisolujen määrät kuin kontrolliryhmän potilailla (for Viscoat and Visthesia respectively: 2122,6 ± 526,1 vs. 1891,7 ± 385,5 3. leikkauksen jälkeisenä päivänä, p = 0,011, MWW; 2321,9 ± 468,1 vs.2035,3 ± 376,9 on 15. leikkauksen jälkeisenä päivänä, p = 0,006,MWW; 2395,9 ± 451,2 vs. 2090,6 ± 384,7 28 leikkauksen jälkeisenä päivänä, p = 0,003).

Huomionarvoista oli, että endoteelisolujen määrä oli laskenut keskimäärin 1,2 % kontrolliryhmässä mutta peräti 9,6 % viskoanestesiaryhmässä (p < 0,0001) 28 päivää leikkauksen jälkeen pidetyssä kontrollissa.

 • Laatu: kelvollinen
 • Soveltuvuus: hyvä

Kommentti: Julkaistu vain yllämainitut kliiniset potilastutkimukset aiheesta.

Kirjallisuutta

 1. Perone JM, Popovici A, Ouled-Moussa R ym. Safety and efficacy of two ocular anesthetic methods for phacoemulsification: topical anesthesia and viscoanesthesia (VisThesia). Eur J Ophthalmol 2007;17:171-7 «PMID: 17415688»PubMed
 2. Välimäki J, Törnblom RM. Viscoanaesthesia in cataract surgery: a prospective, randomized clinical trial. Acta Ophthalmol 2009;87:378-81 «PMID: 19302077»PubMed
 3. Poyales-Galan F, Pirazzoli G. Clinical evaluation of endothelial cell decrease with VisThesia in phacoemulsification surgery. J Cataract Refract Surg 2005;31:2157-61 «PMID: 16412932»PubMed
 4. Moschos MM, Chatziralli IP, Sergentanis TN. Viscoat versus Visthesia during phacoemulsification cataract surgery: corneal and foveal changes. BMC Ophthalmol 2011;11:9 «PMID: 21529354»PubMed