Takaisin

Piilevän diabeteksen ja heikentyneen glukoosinsiedon seulonta AVH:n sairastaneilla

Näytönastekatsaukset
Perttu Lindsberg ja Mikko Syvänne
2.6.2016

Näytön aste: A

AVH:n sairastaneilla tulee aktiivisesti seuloa diabetesta oraalisella glukoosirasituskokeella.

Diabetes ja huonontunut glukoosinsieto ovat tunnettuja aivoinfarktin riskitekijöitä. Tapauskontrollitutkimusten ja prospektiivisten epidemiologisten tutkimusten «Goldstein LB, Adams R, Becker K ym. Primary preven...»1 mukaan diabetes suurentaa aivoinfarktin riskiä 2–6-kertaiseksi ja huonontunut glukoosinsietoa noin 2-kertaiseksi. Kohonnut riski on syytä tunnistaa ja aloittaa asianmukainen valtimotapahtumia ja diabeteksen komplikaatioita ehkäisevä hoito. Akuutin AVH:n yhteydessä verensokeri nousee usein myös ei-diabeetikoilla, mutta akuuttivaiheessa suoritetuilla paastoverensokeri- tai HbA1c-mittauksilla ei voida luotettavasti määrittää, johtuuko tämä piilevästä diabeteksesta.

3 toisistaan riippumatonta populaatiopohjaista tutkimusta «World Health Organization and International Diabet...»2 viittaa siihen, että akuuttivaiheen jälkeen tehty 2 tunnin oraalinen glukoosirasituskoe, joka on WHO:n kriteerien määrittämä tapa todeta tai sulkea pois diabetes, paljastaa yli puolella aiemmin ei-diabeettisilla AVH-potilailla merkitsevän glukoositasapainon häiriön.

Kernan ym. «Kernan WN, Viscoli CM, Inzucchi SE ym. Prevalence ...»3 kutsuivat Yhdysvalloissa 98 aiemmin diabetesta sairastamatonta TIA:n tai aivoinfarktin sairastanutta potilasta sokerirasituskokeeseen noin 3 kuukautta AVH:sta. 24 % heistä todettiin diabeteskriteerit täyttävä tulos ja 28 % oli huonontunut glukoosinsieto.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sisiliassa Vancheri ym. «Vancheri F, Curcio M, Burgio A ym. Impaired glucos...»4 kutsuivat 96 aiemmin diabetesta sairastamatonta aivoinfarktin sairastanutta potilasta glukoosirasituskokeeseen 3 kuukauden kuluttua sairastumisesta. 38 % heistä todettiin uusi diabetes ja 27 % huonontunut glukoosin sieto.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Itävallassa Matz ym. «Matz K, Keresztes K, Tatschl C ym. Disorders of gl...»5 tekivät glukoosirasituskokeen 238 aivoinfarktipotilaalle 1 ja 2 viikon kuluttua sairastumisesta. Ei-diabeetikoista (190) 25 % todettiin uusi diabetes ja 30 % huonontunut glukoosinsieto.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhteenvetona yllämainituista tutkimuksista «Kernan WN, Viscoli CM, Inzucchi SE ym. Prevalence ...»3, «Vancheri F, Curcio M, Burgio A ym. Impaired glucos...»4, «Matz K, Keresztes K, Tatschl C ym. Disorders of gl...»5 voidaan estimoida, että aiemmin ei-diabeetikoiksi tunnetuista potilaista noin 28 % voidaan akuuttivaiheen jälkeen tehdyllä oraalisella glukoosirasituskokeella todeta uusi diabetes ja noin 29 % huonontunut glukoosinsieto. Tämä vaikuttaa luonnollisesti näiden potilaiden jatkohoitoon esimerkiksi verenpainetaudin tavoitearvojen osalta, riskiarvioon suhteessa uusiin valtimotapahtumiin ja voi edesauttaa diabeteksen komplikaatioiden vähentämistä.

On myös näyttöä, että huonontuneen glukoosinsiedon omaavilla potilailla voidaan vähentää diabeteksen puhkeamisen riskiä ohjatun ravitsemus- ja liikuntaohjelman avulla  «Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sust...»6. Hälyttävän aivotapahtuman kokeneella potilaalla kohonneen uusintariskin toteaminen saattaa olla merkittävä motivoiva tekijä kannustamaan elintapamuutoksiin, jolloin glukoositasapaino normalisoituu, mahdollinen ylipaino vähenee ja riskitekijäkuorma kokonaisuutena saattaa huomattavasti keventyä. Systemaattisesti akuuttivaiheen jälkeiseen vaiheeseen ajoitettava oraalinen glukoosirasitus on halpa ja herkkä testi tähän tarkoitukseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Taulukko 1. Summary of published studies screening systematically in ethnically different populations for the presence of impaired glucose tolerance based on the oral glucose tolerance test in a subacute phase following ischemic cerebral symptoms in previously non-diabetic subjects (3–4) «Lindsberg PJ, Tuomi T, Kaste M. Oral glucose toler...»8.
Population, Publication year Previously non-diabetic subjects Newly diagnosed DM ( %) Impaired glucose tolerance ( %) Normal glucose tolerance ( %)
Kernan 2005 USA, 2005 98 24 (24) 27 (28) 47 (48)
Vancheri 2005 Sicily, 2005 96 36 (38) 26 (27) 34 (35)
Matz 2006 Austria, 2006 190 48 (25) 57 (30) 85 (45)
Total 384 108 (28) 110 (29) 166 (43)

Sittemmin Hollannissa tehdyssä tutkimuksessa «Fonville S, Zandbergen AA, Vermeer SE ym. Prevalen...»7269 TIA-potilaalla, 374 aivoinfarktipotilaalla ja 57 aivoverenvuotopotilaalla mitattiin paastoverensokeri, 2 tunnin glukoosirasitus ja HbA1c. Potilailla ei ollut aiemmin todettu diabetesta. Uusi diabetes voitiin todeta useammin glukoosirasituksella (n = 162; 23 %) kuin paastoverensokerikokeella (n = 49; 7 %) tai HbA1c-mittauksella (n = 36; 5 %).

Perustuen kaikkiin 3 mittaukseen, 365:lla potilaalla (52 %) todettiin prediabetes ja 188:lla (27 %) uusi diabetes. Tulokset ovat täysin yhdenmukaiset taulukossa esitetyn aiemman havaintoaineiston kanssa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Goldstein LB, Adams R, Becker K ym. Primary prevention of ischemic stroke: A statement for healthcare professionals from the Stroke Council of the American Heart Association. Circulation 2001;103:163-82 «PMID: 11136703»PubMed
 2. World Health Organization and International Diabetes Federation. Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia. Report of a WHO/IDF consultation. Geneva, Switzerland: WHO Document Production Services:13-27
 3. Kernan WN, Viscoli CM, Inzucchi SE ym. Prevalence of abnormal glucose tolerance following a transient ischemic attack or ischemic stroke. Arch Intern Med 2005;165:227-33 «PMID: 15668371»PubMed
 4. Vancheri F, Curcio M, Burgio A ym. Impaired glucose metabolism in patients with acute stroke and no previous diagnosis of diabetes mellitus. QJM 2005;98:871-8 «PMID: 16239309»PubMed
 5. Matz K, Keresztes K, Tatschl C ym. Disorders of glucose metabolism in acute stroke patients: an underrecognized problem. Diabetes Care 2006;29:792-7 «PMID: 16567817»PubMed
 6. Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006;368:1673-9 «PMID: 17098085»PubMed
 7. Fonville S, Zandbergen AA, Vermeer SE ym. Prevalence of prediabetes and newly diagnosed diabetes in patients with a transient ischemic attack or stroke. Cerebrovasc Dis 2013;36:283-9 «PMID: 24135458»PubMed
 8. Lindsberg PJ, Tuomi T, Kaste M. Oral glucose tolerance test should be performed after stroke and transient ischemic attack. Int J Stroke 2011;6:317-20 «PMID: 21745342»PubMed