Takaisin

Fondaparinuksi liuotushoidon adjuvanttilääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
23.5.2011

Näytön aste: B

Fondaparinuuksi on liuotuksen adjuvanttihoitona teholtaan ja turvallisuudeltaan samanveroinen kuin fraktioimaton hepariini, mutta vertailua enoksapariiniin ei ole tehty.

OASIS-6-tutkimuksessa «Yusuf S, Mehta SR, Chrolavicius S ym. Effects of f...»1 vertailtiin kaksoissokkoutetusti fraktioimatonta hepariinia ja fondaparinuuksia ST-nousuinfarktin antikoagulaatiohoitona. Tutkimusaineisto koostui 12 092 potilaasta. Näistä välittömällä pallolaajennuksella hoidettiin 3 789 potilasta. Tässä ryhmässä oli tendenssi kuolleisuuden kasvuun 30 vuorokauden kohdalla (4.5 % vs 3.9 %). Tutkimuksessa liuotushoidolla hoidettiin 5 436 potilasta, tässä ryhmässä kombinaatiopäätetapahtumat (kuolleisuus ja uusintainfarkti) vähenivät (10.9 % vs 13.6 %). Liuotushoidetuista 875 hoidettiin fibriinispesifisillä liuotuslääkkeillä, joita Suomessa suositellaan käytettäväksi. Näiden potilaiden kombinaatiopäätetapahtumassa ei todettu eroa (12.1 % vs 12.1 %). Vakavien vuotojen määrä oli fondaparinuuksiryhmässä vähäisempi, mutta ei saavuttanut tilastollista merkittävyyttä (1.7 % vs 2.5 %, RR = 0.67 CI 0.26–1.73) «Peters RJ, Joyner C, Bassand JP ym. The role of fo...»2.

Tutkimuksen perusteella fondaparinuuksi on teholtaan ja turvallisuudeltaan verrattavissa fraktioimattomaan hepariiniin liuotushoidetuilla potilailla. Enoksapariinin ja fondaparinuuksin välisiä vertailuja ei tässä potilasryhmässä ole tehty.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Yusuf S, Mehta SR, Chrolavicius S ym. Effects of fondaparinux on mortality and reinfarction in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction: the OASIS-6 randomized trial. JAMA 2006;295(13):1519-30. «PMID: 16537725»PubMed
  2. Peters RJ, Joyner C, Bassand JP ym. The role of fondaparinux as an adjunct to thrombolytic therapy in acute myocardial infarction: a subgroup analysis of the OASIS-6 trial. Eur Heart J 2008;29(3):324-31. «PMID: 18245119»PubMed