Takaisin

Raskaana olevan huumeidenkäyttäjän psykososiaalinen hoito

Näytönastekatsaukset
Solja Niemelä
12.4.2018

Näytön aste: B

Motivoiva haastattelu sekä palkkiohoito eivät ilmeisesti tuo lisähyötyä tavanomaiseen psykososiaalista tukea sisältävään hoitoon verrattuna, kun mittarina on raskaana olevan huumeiden käyttö ja vastasyntyneen vointi.

Cochrane-katsauksessa «Terplan M, Lui S. Psychosocial interventions for p...»1 meta-analyysiin sisällytettiin yhteensä 14 vertailuasetelmassa tehtyä tutkimusta, joissa oli tutkittu raskaana oleville huumeiden käyttäjille (n = 1 298) annettuja psykososiaalisia interventioita. Yhtä tutkimusta lukuun ottamatta kaikki tutkimukset oli tehty Yhdysvalloissa. Tutkittavien määrän osalta vaihteluväli oli 12–168 henkilöä. 8 tutkimuksessa äiti oli myös raskaudenaikaisessa metadonikorvaushoidossa. Vain 1 tutkimuksessa vertailuryhmä ei saanut mitään interventiota metadonikorvaushoidon lisäksi. Vertailuryhmässä käytettiin useimmiten tavanomaista hoitoa (8 tutkimusta 14:sta), näissä osassa oli mukana tavanomaista tiiviimpää psykososiaalista tukea. Kaikkiaan 5/14 tutkimuksessa vertailuryhmänä oli jokin muu interventio kuin tavanomainen hoito. Joka toisessa tutkimuksessa tutkittaville tarjottiin myös ilmainen kuljetus hoitoon sekä lastenhoitoapua.

Valituissa tutkimuksissa käytetyt interventiot olivat:

a. Palkkiohoito (9 tutkimusta, n = 704)

b. Motivoivaan haastatteluun perustuva interventio (5 tutkimusta, n = 594)

Näissä tutkimuksissa ei havaittu merkittäviä eroja motivoivaa haastattelua tai palkkiohoitoa saaneissa ryhmissä verrattuna tavanomaiseen hoitoon useimpien hoitovastetekijöiden osalta. Eroja ei havaittu hoitoretention (9 tutkimusta, n = 743; RR = 0,99; 95 % luottamusväli 0,93–1,06, näytön laatu huono) tai raittiuden (3 tutkimusta, n = 367; RR = 1,14; 95 % luottamusväli 0,75–1,73) osalta. Eroja ei myöskään havaittu ennenaikaisen syntymän (3 tutkimusta, n = 264; RR = 0,71; 95 % luottamusväli 0,34–1,51; näytön laatu kohtalainen), syntymänaikaisen päihdealtistuksen (2 tutkimusta, n = 217; RR = 1,18; 95 % luottamusväli 0,52–2,65, näytön laatu korkea) tai matalan syntymäpainon (yksi tutkimus, n = 160; RR = 0,72; 95 % luottamusväli 0,36–1,43, näytön laatu korkea) suhteen. Sen sijaan sairaalahoitojakson pituus oli lyhyempi palkkiohoitoa saaneessa ryhmässä (2 tutkimusta, n = 103; RR = -1,27; 95 % luottamusväli -2,52 – -0,03, näytön laatu kohtalainen). Kun palkkiohoitoa ja motivoivaa haastattelua arvioitiin erikseen, hoitoretentiossa ei havaittu eroja vertailuryhmään nähden: 6 palkkiohoitotutkimusta (n = 388; RR = 1,03; 95 % luottamusväli 0,92–1,16, näytön laatu heikko); 3 motivoivan haastattelun tutkimusta (n = 355; RR = 0,97, 95 % luottamusväli 0,89–1,06, näytön laatu heikko).

Kommentti: Tietoja äidin tai lapsen hyvinvoinnista oli kerätty huonosti, tutkimusten laatu oli huomattavan vaihteleva ja tutkimustietoon perustuva näyttö näiden interventioiden tuloksellisuudesta jäi kohtalaisen heikkolaatuiseksi.

Kirjallisuutta

  1. Terplan M, Lui S. Psychosocial interventions for pregnant women in outpatient illicit drug treatment programs compared to other interventions. Cochrane Database Syst Rev 2007;(4):CD006037 «PMID: 17943878»PubMed