Takaisin

Vahvat opioidit muun kuin syöpään liittyvän pitkäaikaisen kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Katri Hamunen
20.8.2012

Näytön aste: B

Vahvat opioidit ovat ilmeisesti tehokkaita muuhun kuin syöpään liittyvän pitkäaikaisen kivun hoidossa.

Systemaattisessa katsauksessa «Kalso E, Edwards JE, Moore RA ym. Opioids in chron...»1 arvioitiin ns. vahvojen opioidien (fentanyyli, hydromorfoni, metadoni, morfiini, oksikodoni) analgeettista tehoa ja haittavaikutuksia pitkäaikaisen muusta kuin syövästä johtuvan pitkäaikaisen kivun hoidossa. Soveltuvia tutkimuksia etsittiin tietokannoista The Oxford Pain Relief Database (1950–1994), Medline, EMBASE sekä Cochrane Library syyskuuhun 2003 asti sekä katsausten ja löydettyjen artikkeleiden viiteluetteloista. Katsaukseen otettiin mukaan satunnaistettuja lumekontrolloituja tutkimuksia. Tutkimusten laatu arvioitiin käyttäen Oxford Quality Scalea ja Oxford Validity Scalea. Tulosmittareina käytettiin kivunlievitystä. Toissijaisina tulosmittareina käytettiin mielialaa, toimintakykyä ja elämänlaatua. Yhdessätoista tutkimuksessa (1 025 potilasta) verrattiin lumetta ja opioidia neljästä päivästä kahdeksaan viikkoon. Kuuteen tutkimukseen (388 potilasta) sisältyi avoin 6–24 kuukauden seuranta.

Kivun intensiteetti laski opioidilla keskimäärin 30 %:a sekä neuropaattisessa että nosiseptiivisessa kivussa. Yhdessäkään tutkimuksista kivun intensiteetti ei laskenut lumeella 30 %, jota yleisesti pidetään kliinisesti merkittävänä kivun lievityksenä. Lumeella kivun intensiteetti laski tyypillisesti vain noin 5–15 %. 80 %:lla potilaista esiintyi vähintään yksi haittavaikutus: ummetus (41 %), pahoinvointi (32 %) ja uneliaisuus (29 %). Vain 44 % potilaista jatkoi opioiditerapiaa 7–24 kuukauden kohdalla (avoin seuranta).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemaattisessa katsauksessa «Eisenberg E, McNicol E, Carr DB. Opioids for neuro...»2, «»1 arviointiin opioidien tehoa ja turvallisuutta neuropaattisessa kivussa. Katsausta varten tutkimuksia etsittiin seuraavista tietokannoista: Cochrane Central Register of Controlled Trials (2nd Quarter 2005), MEDLINE (1966– 2005) ja EMBASE (1980–2005) ja katsausten ja löydettyjen artikkeleiden viiteluetteloista. Mukaan otettiin tutkimukset, joissa opioidia oli verrattu lumeeseen, toiseen opioidiin tai muuhun aktiiviseen kontrolliin (esimerkiksi masennuslääkkeeseen). Mittareina käytettiin kivun voimakkuutta VAS-asteikolla, lääkkeiden kulutusta ja haittavaikutusten esiintymistä. Tutkimusten laatu arvioitiin käyttäen Oxford Quality Scalea. Analyysiä varten tutkimukset jaettiin keston mukaan 3 ryhmään: lyhyet alle 24 tuntia (N = 14) ja pidempikestoiset tutkimukset (8–70 vuorokautta, mediaani 28 vuorokautta).

Lyhytkestoisissa tutkimuksissa tulokset olivat ristiriitaisia. Pidempikestoisissa tutkimuksissa opioidi lievitti spontaania neuropaattista kipua. Seitsemän tutkimuksen meta-analyysissä opioidi lievitti kipua 13 pykälää (asteikolla 0–100, 95 % luottamusväli -16 – -9, p < 0,00001) lumeeseen verrattuna. Yleisimmät haittavaikutukset olivat pahoinvointi, ummetus, huimaus, väsymys ja oksentelu. 11 % opioidia saaneista potilaista keskeytti tutkimuksen haittavaikutusten vuoksi verrattuna 4 % lumepotilaista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemaattisessa katsauksessa «Noble M, Treadwell JR, Tregear SJ ym. Long-term op...»3, 2selvitettiin opioidien turvallisuutta ja tehoa ei-syöpään liittyvässä pitkäaikaisessa kivussa. Katsaukseen otettiin mukaan tutkimukset, joissa potilaat olivat käyttäneet opioidia pitkäaikaiseen muuhun kuin syöpään liittyvän kivun hoitoon vähintään 6 kuukauden ajan. Tutkimuksia etsittiin 10 tietokannasta (Cochrane Libraryn tietokannat, ECRi Institute Libraryn tietokannat, MedLine, Embase, US Food and Drug Administration (FDA) sivustot sekä US National Guideline clearinghouse) vuoteen 2009 saakka. Lisäksi tutkimuksia etsittiin löydettyjen artikkeleiden viiteluetteloista. Mukaan otettiin satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (1 tutkimus) tai ennen ja jälkeen tapausverrokkitutkimuksia (25 tutkimusta). Potilasryhmiä oli yhteensä 27. Tutkimusten laatu arvioitiin käyttäen ECRI Instituten sisäisen validiteetin arviointityökalua. Analyysiin tuli yhteensä 4 893 potilasta, jotka kärsivät pitkäaikaisesta selkä-, nivelrikko-, neuropaattisesta, osteoporoottisesta, trieminus neuralgia tai tarkemmin määrittelemättömästä kivusta. Mittareina käytettiin haittavaikutusten esiintymistä, haittavaikutuksista tai heikosta kivunlievityksestä johtuvien keskeytysten määrää, kivunlievityksen tehoa, 50 % kivunlievityksen saavuttaneiden potilaiden osuutta sekä terveyteen liittyvää elämänlaatua ja toimintakykyä potilaan arvioimana. Opioidi annosteltiin suun kautta 12:lle, transdermaalisesti 5:lle ja intratekaalisesti 5:lle potilasryhmälle.

Kaikilla antotavoilla kipu lievittyi kliinisesti merkittävästi, mutta kivunlievitys vaihteli tutkimusten kesken. Lääkitys keskeytyi haittavaikutuksen vuoksi suun kautta annosteltaessa 23 % (95 % luottamusväli 15–33 %), transdermaalisesti 12 % (5–27 %) ja intratekaalisesti 9 % (4–26 %) sekä heikon kivunlievitystehon vuoksi vastaavasti suun kautta 10 % (85–14 %), transdermaalisesti 6 % (45–8 %) ja intratekaalisesti 8 % (4–15 %). Tulokset elämänlaadun ja toimintakyvyn suhteen olivat epäselviä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Kalso E, Edwards JE, Moore RA ym. Opioids in chron...»1: Tutkimusten seuranta-ajat olivat liian lyhyet vahvojen opioidien pitkäaikaisen käytön turvallisuuden arvioimiseksi. Tutkimusryhmien potilaat sairastivat artroosia (3 tutkimusta), diabeettista neuropatiaa (2 tutkimusta), postherpeettistä neuralgiaa (2 tutkimusta), perifeeristä neuropatiaa (1 tutkimus), aavesärkyä (1 tutkimus), sekamuotoista kipua (1 tutkimus) ja muskuloskeletaalista kipua (1 tutkimus). Tutkimuksissa ei varsinaisesti selvitetty opioidien tehoa ja turvallisuutta palliatiivisessa hoidossa olevilla potilailla. Teho olettavasti sama, mutta haittavaikutukset voivat olla erilaisia palliatiivisessa hoidossa olevilla ja ei-palliatiivisilla potilailla.

«Eisenberg E, McNicol E, Carr DB. Opioids for neuro...»2: Tutkimuksissa ei varsinaisesti selvitetty opioidien tehoa ja turvallisuutta palliatiivisessa hoidossa olevilla potilailla. Teho olettavasti sama, mutta haittavaikutukset voivat olla erilaisia palliatiivisessa hoidossa olevilla ja ei-palliatiivisilla potilailla.

«Noble M, Treadwell JR, Tregear SJ ym. Long-term op...»3: Tutkimuksissa ei varsinaisesti selvitetty opioidien tehoa ja turvallisuutta palliatiivisessa hoidossa olevilla potilailla. Teho olettavasti sama, mutta haittavaikutukset voivat olla erilaisia palliatiivisessa hoidossa olevilla ja ei-palliatiivisilla potilailla.

Kirjallisuutta

  1. Kalso E, Edwards JE, Moore RA ym. Opioids in chronic non-cancer pain: systematic review of efficacy and safety. Pain 2004;112:372-80 «PMID: 15561393»PubMed
  2. Eisenberg E, McNicol E, Carr DB. Opioids for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD006146 «PMID: 16856116»PubMed
  3. Noble M, Treadwell JR, Tregear SJ ym. Long-term opioid management for chronic noncancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2010;(1):CD006605 «PMID: 20091598»PubMed