Takaisin

Ohjatun omahoidon vaikutus aikuisastmaatikkojen sairaalahoitojen määrään

Näytönastekatsaukset
Eeva Ahonen
30.8.2012

Näytön aste: A

Ohjattu omahoito, erityisesti kirjallisine ohjeineen, vähentää aikuisten astman pahenemisvaiheiden sairaalahoidon tarvetta.

Australialaisessa vuonna 2009 julkaistussa Cochrane-katsauksessa «Gibson PG, Powell H, Coughlan J ym. Self-managemen...»1 vuoteen 2002 saakka 18 asiaa käsittelevästä tutkimuksesta 12 otettiin katsaukseen mukaan. Tutkimuksissa verrattiin ohjattua omahoitoa saanutta potilasryhmää (N = 1 200) perinteistä hoitoa saaneeseen (N = 1 200).

Ohjatussa omahoitoryhmässä, erityisesti jos oli annettu kirjallinen suunnitelma, väheni sairaalahoito astman pahenemisvaiheiden takia 11.4 %:sta 7.1 %:iin. RR oli 0.64 ja luottamusväli 0.50–0.82.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Gibson PG, Powell H, Coughlan J ym. Self-management education and regular practitioner review for adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev 2003;(1):CD001117 «PMID: 12535399»PubMed