Takaisin

Psykofyysiset (body oriented) -terapiat skitsofreniapotilaiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
22.1.2013

Näytön aste: C

Psykofyysiset (body-oriented) terapiat saattavat lievittää ahdistusta ja negatiivisia oireita.

Röhrichtin ym. satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Röhricht F, Priebe S. Effect of body-oriented psyc...»1 satunnaistettiin 45 skitsofreniapotilasta, jotka kärsivät hoidosta huolimatta jatkuvista psykoosioireista ja merkittävistä PANSS:n mukaisista negatiivisista oireista saamaan ryhmähoitona 20 istuntoa 10 viikon aikana joko kehollisuusterapiaa (body-oriented therapy) tai negatiivisia oireita supportiivisen neuvonnan kautta lievittävää hoitoa. Kehollisuusterapia suoritettiin laaditun käsikirjan mukaisesti ja määriteltiin toimivaksi, joiden tarkoituksena oli muun muassa kehittää nonverbaalista kommunikaatiota, keskittää kognitiivista ja emotionaalista tietoisuutta omaa kehoa kohtaan, muokata dysfunktionaalisia käsityksiä itsestä ja käsitellä psykoosiin liittyviä kehollisia ilmiöitä, kuten rajapintojen häviäminen, somaattinen depersonalisaatio ja kehonkuvan häiriöt. Keskeinen seurattu tulos oli PANSS:n mukainen negatiivisten oireiden lievittyminen.

Kehollisuusterapiaryhmässä todettiin merkitsevästi alemmat pisteet PANSS:n negatiivisella asteikolla hoidon (F = 5,0, p = 0,031) ja 4 kuukauden seurannan jälkeen (F = 7,0, p = 0,015).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vancampforthin ym. satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Vancampfort D, De Hert M, Knapen J ym. Effects of ...»2 64 sairaalan akuuttiosaston skitsofreniapotilasta saivat kahden viikon aikana kaksi harjoitusistuntoa, jonka jälkeen heidät satunnaistettiin saamaan joko yhden 25 minuutin istunnon progressiivista lihasrentoutusta tai samanpituisen lepoajan, jonka kuluessa he istuivat hiljaa ja halutessaan lukivat. Ahdistuneisuutta, stressiä, subjektiivista hyvinvointia ja uupumusta mitattiin itsearviointiasteikoilla (State Anxiety Inventory, Subjective Exercise Experiences Scale) ennen ja jälkeen intervention.

Uupumusta lukuun ottamatta arvioidut oireet lievittyivät enemmän rentoutusryhmässä. SAI-pisteet tutkimuksen alussa olivat tutkimuksen alussa rentoutusryhmällä 45,22 ±10,31, verrokeilla 45,24 ±11,80, tutkimuksen lopussa vastaavasti 33,44 ±8,64 ja 45,68 ±10,97. Progressiivinen lihasrentoutus lisäsi subjektiivista hyvinvointia (efektikoko 1,26) vähensi ahdistusta (efektikoko 1,25; 95 % luottamusväli -1,83 – -0,63 ja vähensi stressiä (efektikoko 1,02; 95 % luottamusväli -1,58 – -0,43).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Xian ym. systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa «Xia J, Grant TJ. Dance therapy for schizophrenia. ...»3, «»1 etsittiin satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia tanssiterapiasta skitsofreniassa. Ainoastaan yksi riittävän laadukas tutkimus löytyi, jossa 45 potilasta satunnaistettiin tavanomaiseen hoitoon tai sen lisäksi tanssiterapiaan.

Hoitoryhmässä todettiin hoidon lopussa merkitsevästi useammalla henkilöllä yli 20 % vähennys PANSS:n negatiivisissa oireissa ja keskimäärin alhaisemmat PANSS:n negatiivisen asteikon pisteet, mutta tutkimus kärsi huomattavasta potilaskadosta.

Tekijöiden loppupäätelmä on, ettei tanssiterapian vaikuttavuudesta voida vielä päätellä mitään, mutta aiheesta toivotaan tehtävän laadukkaita uusia tutkimuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Röhricht F, Priebe S. Effect of body-oriented psyc...»1: Tutkimus oli erityisen huolellisesti suoritettu, ja sen rajoituksena oli lähinnä pieni tutkimusjoukko. Vertailuinterventio oli mielekäs ja potentiaalisesti vaikuttava.

«Vancampfort D, De Hert M, Knapen J ym. Effects of ...»2: Tutkimuksessa vaikutuksen arviointi perustui vain yhteen mittauskertaan, joten vaikutuksen kestoa ei tiedetä.

Kirjallisuutta

  1. Röhricht F, Priebe S. Effect of body-oriented psychological therapy on negative symptoms in schizophrenia: a randomized controlled trial. Psychol Med 2006;36:669-78; PMID: 16608559
  2. Vancampfort D, De Hert M, Knapen J ym. Effects of progressive muscle relaxation on state anxiety and subjective well-being in people with schizophrenia: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2010;25:567-75; PMID: 21402653
  3. Xia J, Grant TJ. Dance therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD006868; PMID: 19160306