Takaisin

Työhön paluuta tukevat interventiot tuki- ja liikuntaelinsairauksissa

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
22.4.2013

Näytön aste: B

Työhön paluun tukemiseen tähtäävillä toimenpiteillä (liikuntaharjoitteet, käyttäytymisterapia ja työpaikalla tehtävät järjestelyt) voidaan ilmeisesti vähän nopeuttaa työhön paluuta ja vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä sairauspoissaoloja.

Systemaattisen katsauksen «Palmer KT, Harris EC, Linaker C ym. Effectiveness ...»1 tavoitteena oli koota yhteen vaikuttavuustieto toimenpiteistä, joiden avulla pyritään edistämään työhön paluuta tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Katsaukseen otettiin mukaan 42 tutkimusta, joista 34 oli satunnaistettuja hoitokokeita. Tulosmuuttujana 27 tutkimuksessa oli työhön paluu, 21:ssä sairauspoissaolot ja viidessä työpaikan menetys. Tutkittaviin interventioihin sisältyi liikuntaharjoitteita, käyttäytymisterapiaa, työpaikalla tehtäviä järjestelyjä sekä tukipalveluiden käyttöä.

Tutkimukset olivat useimmiten pieniä (otoskoon mediaani oli 107), ja niiden menetelmissä oli rajoituksia. Useimmat interventioista olivat hyödyllisiä: relatiivisen riskin (RR) mediaani oli 1,21 (IQR 1,00–1,60). Sairauspoissaolojen vähenemisen mediaani oli 1,11 (IQR 0,32–3,20) päivää/kuukausi.

Huomionarvoista oli, että tulokset olivat heikommat suuremmissa ja paremmin tehdyissä tutkimuksissa, mikä saattaa merkitä, että julkaisuharha vaikuttaa tuloksiin. Mikään interventioista ei ollut selvästi muita parempi – tosin yksinkertaiset interventiot näyttivät tehokkaammilta kuin laajemmat ja enemmän kustannuksia vaativat. Kustannusvaikuttavuusanalyyseissä ei voitu osoittaa merkittäviä kustannushyötyjä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Useimmat tutkimuksista käsittelivät selkä- ja olkapääkipuja; yläraajaan kohdistuvia tutkimuksia oli analyysissä kolme.

Kirjallisuutta

  1. Palmer KT, Harris EC, Linaker C ym. Effectiveness of community- and workplace-based interventions to manage musculoskeletal-related sickness absence and job loss: a systematic review. Rheumatology (Oxford) 2012;51:230-42 «PMID: 21415023»PubMed