Takaisin

Osasairausvapaa työhön paluun tukena liikuntaelinsairauksissa

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
22.4.2013

Näytön aste: B

Osasairausvapaan avulla voidaan ilmeisesti nopeuttaa työhön paluuta ja vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä sairauspoissaoloja.

Satunnaistetun hoitokokeen «Viikari-Juntura E, Kausto J, Shiri R ym. Return to...»1 tavoitteena oli selvittää varhaisen osasairausvapaan vaikutusta työhön paluuseen ja sairauspoissaoloihin työntekijöillä, joilla oli liikuntaelinsairaus. Tutkimus tehtiin kuudessa työterveyden yksikössä Suomessa. Tutkittavat olivat iältään 18–60-vuotiaita ja kykenemättömiä tekemään tavanomaista työtään kokopäiväisesti liikuntaelinsairauden vuoksi. Tutkittavat (N = 63) satunnaistettiin kokoaikaiseen tai osa-aikaiseen sairausvapaaseen. Varhaisen osasairausvapaan ryhmässä työskentely vähennettiin noin puoleen tavanomaisesta. Työtehtäviä järjesteltiin tarvittaessa, ja työterveyslääkäri antoi tähän suosituksen. Päätulosmuuttujina olivat aika tavanomaisiin työtehtäviin paluuseen ja sairauspoissaolot 12 kuukauden seuranta-aikana.

Työhön paluu tapahtui osasairausvapaaryhmässä nopeammin kuin vertailuryhmässä (mediaani 12 vs 20 vrk, P = 0,10). Sairauspoissaoloja oli kaikkiaan noin 20 % vähemmän osasairausvapaan ryhmässä 12 kuukauden seurannassa verrattuna kontrolliryhmään.

Tutkimusta koskevassa toisessa artikkelissa «Shiri R, Kausto J, Martimo KP ym. Health-related e...»2 raportoitiin intervention vaikutuksia muihin terveysmuuttujiin. Osasairausvapaalla ei ollut vaikutusta kivun intensiteettiin, toimintakykyyn, työn tuottavuuteen, mielialaan tai uneen. Osasairausvapaaryhmässä tutkittavat raportoivat parempaa itsearvioitua yleistä terveyttä (P = 0,07) ja elämänlaatua (P = 0,02) kuin verrokkiryhmässä. Alaryhmäanalyyseissä interventio näytti vaikuttavimmalta potilailla, joiden oireen kesto oli alle 6 viikkoa ja joilla oli lähtötilanteessa vähemmän kuin 30 % vaje työn tuottavuudessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Viikari-Juntura E, Kausto J, Shiri R ym. Return to work after early part-time sick leave due to musculoskeletal disorders: a randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health 2012;38:134-43 «PMID: 22033811»PubMed
  2. Shiri R, Kausto J, Martimo KP ym. Health-related effects of early part-time sick leave due to musculoskeletal disorders: a randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health 2013;39:37-45 «PMID: 22538838»PubMed