Takaisin

Asenapiini manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
16.5.2013

Näytön aste: A

Asenapiini on tehokas manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Kansainvälisessä satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa 3 viikon seurantatutkimuksessa «McIntyre RS, Cohen M, Zhao J ym. A 3-week, randomi...»1 verrattiin asenapiinin (keskimääräinen annos 18 mg/vrk) tehoa ja siedettävyyttä lumeeseen ja olantsapiiniin (keskimääräinen annos 16 mg/vrk) 489 (ITT = 480) maniaa (69 %) tai sekamuotoista jaksoa (31 %) sairastavalla potilaalla, joiden diagnoosi vahvistettiin DSM-IV:n mukaan. Potilaista miehiä oli 57 %, keski-ikä 39 vuotta. Kadossa ei ollut merkitsevää eroa asenapiini- (37 %) ja lumeryhmän (38 %) välillä.

Ensisijainen päätevaste oli YMRS-asteikon pistemäärän vähenemä. Tilastollisesti merkitsevä ero asenapiiniryhmän eduksi tuli esille lumeeseen verrattuna toisena hoitopäivänä. Asenapiiniryhmässä hoitovasteen (50 %:n vähenemä YMRS-asteikon pistemäärässä) saavutti 40 % potilaista, lumeryhmässä 22 % (p < 0,01, NNT = 6) ja olantsapiiniryhmässä 39 %. Asenapiiniryhmässä tavallisimmat haittatapahtumat olivat sedaatio (19 %), huimaus (12 %) ja uneliaisuus (9 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimusaineistoltaan ja -menetelmältään vastaavassa, mutta omaan erilliseen aineistoon (n = 488, ITT = 480) perustuvassa tutkimuksessa «McIntyre RS, Cohen M, Zhao J ym. Asenapine in the ...»2 ensisijainen päätevaste tuli tilastollisesti merkitsevänä esille asenapiiniryhmän eduksi lumeeseen verrattuna toisena hoitopäivänä (-3,2 vs -1,7; P = 0,022). Tärkeimmät haittatapahtumat olivat uneliaisuus 12 %, huimaus 10 % ja sedaatio 9 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Tuloksissa ei sekamuotoista jaksoa potevien ryhmää eroteltu. Tutkimukset sisältävät vertailun myös olantsapiiniin. Asenapiini on haittatapahtumiltaan varsin neutraali eikä esimerkiksi mainittavia metabolisia muutoksia ilmennyt.

Kirjallisuutta

  1. McIntyre RS, Cohen M, Zhao J ym. A 3-week, randomized, placebo-controlled trial of asenapine in the treatment of acute mania in bipolar mania and mixed states. Bipolar Disord 2009;11:673-86 «PMID: 19839993»PubMed
  2. McIntyre RS, Cohen M, Zhao J ym. Asenapine in the treatment of acute mania in bipolar I disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Affect Disord 2010;122:27-38 «PMID: 20096936»PubMed