Takaisin

Asenapiini kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Sorvaniemi
11.2.2021

Näytön aste: A

Asenapiini on tehokas kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Kansainvälisessä satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa 3 viikon seurantatutkimuksessa «McIntyre RS, Cohen M, Zhao J ym. A 3-week, randomi...»1 verrattiin asenapiinin (keskimääräinen annos 18 mg/vrk) tehoa ja siedettävyyttä lumeeseen ja olantsapiiniin (keskimääräinen annos 16 mg/vrk) 489 (ITT = 480) maniaa (69 %) tai sekamuotoista jaksoa (31 %) sairastavalla potilaalla, joiden diagnoosi vahvistettiin DSM-IV:n mukaan. Potilaista miehiä oli 57 %, keski-ikä 39 vuotta. Kadossa ei ollut merkitsevää eroa asenapiini- (37 %) ja lumeryhmän (38 %) välillä.

Ensisijainen päätevaste oli YMRS-asteikon pistemäärän vähenemä. Tilastollisesti merkitsevä ero asenapiiniryhmän eduksi tuli esille lumeeseen verrattuna 2. hoitopäivänä. Asenapiiniryhmässä hoitovasteen (50 %:n vähenemä YMRS-asteikon pistemäärässä) saavutti 40 % potilaista, lumeryhmässä 22 % (p < 0,01, NNT = 6) ja olantsapiiniryhmässä 39 %.

Asenapiiniryhmässä tavallisimmat haittatapahtumat olivat sedaatio (19 %), huimaus (12 %) ja uneliaisuus (9 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Tutkimusaineistoltaan ja -menetelmältään vastaavassa, mutta omaan erilliseen aineistoon (n = 488, ITT = 480) perustuvassa tutkimuksessa «McIntyre RS, Cohen M, Zhao J ym. Asenapine in the ...»2 ensisijainen päätevaste tuli tilastollisesti merkitsevänä esille asenapiiniryhmän eduksi lumeeseen verrattuna toisena hoitopäivänä (-3,2 vs. -1,7; P = 0,022).

Tärkeimmät haittatapahtumat olivat uneliaisuus 12 %, huimaus 10 % ja sedaatio 9 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Tuloksissa ei sekamuotoista jaksoa potevien ryhmää eroteltu. Tutkimukset sisälsivät vertailun myös olantsapiiniin. Asenapiini on haittatapahtumiltaan varsin neutraali eikä esimerkiksi mainittavia metabolisia muutoksia ilmennyt.

Kirjallisuutta

  1. McIntyre RS, Cohen M, Zhao J ym. A 3-week, randomized, placebo-controlled trial of asenapine in the treatment of acute mania in bipolar mania and mixed states. Bipolar Disord 2009;11:673-86 «PMID: 19839993»PubMed
  2. McIntyre RS, Cohen M, Zhao J ym. Asenapine in the treatment of acute mania in bipolar I disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Affect Disord 2010;122:27-38 «PMID: 20096936»PubMed