Takaisin

Karbamatsepiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 2 ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: D

Karbamatsepiini saattaa olla tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 2 ylläpitohoidossa, mutta luotettavaa näyttöä ei ole.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyyppiä 2 koskevaan katsaukseen «Hadjipavlou G, Mok H, Yatham LN. Pharmacotherapy o...»1 otettiin mukaan tammikuusta 1994 tammikuuhun 2003 julkaistut tutkimukset. Ylläpitohoitotutkimuksia oli yhteensä 14, mutta näistä yksikään ei ollut satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus, joka olisi koskenut ainoastaan kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 2 potilaita.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

57 tyypin 2 kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön tarkemmin määrittelemätöntä muotoa sairastavaa potilasta osallistui tutkimukseen «Greil W, Kleindienst N. Lithium versus carbamazepi...»2, «Kleindienst N, Greil W. Differential efficacy of l...»3, jossa verrattiin litiumin ja karbamatsepiinin ylläpitohoitotehoa 2,5 vuoden seurannassa. Tyypin 2 potilaita oli karbamatsepiiniryhmässä 14 ja litiumryhmässä 9.

Karbamatsepiini ei eronnut litiumista tilastollisesti merkittävästi tyypin 2 kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ylläpitohoidossa, tosin potilaiden lukumäärä oli pieni.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 2 potilailla ei ole satunnaistettuja lumekontrolloituja tutkimuksia ylläpitohoitoasetelmassa. Tässä tutkimuksessa «Greil W, Kleindienst N. Lithium versus carbamazepi...»2, «Kleindienst N, Greil W. Differential efficacy of l...»3 potilaiden määrä oli niin pieni, että mitään johtopäätöksiä ei voida tehdä; diagnoosit oli tehty DSM-III-R:n mukaan (tarkemmin määrittelemätön kaksisuuntainen mielialahäiriö) ja myöhemmin muokattu vastaamaan DSM-IV:ää.

Kirjallisuutta

  1. Hadjipavlou G, Mok H, Yatham LN. Pharmacotherapy of bipolar II disorder: a critical review of current evidence. Bipolar Disord 2004;6:14-25 «PMID: 14996137»PubMed
  2. Greil W, Kleindienst N. Lithium versus carbamazepine in the maintenance treatment of bipolar II disorder and bipolar disorder not otherwise specified. Int Clin Psychopharmacol 1999;14:283-5 «PMID: 10529071»PubMed
  3. Kleindienst N, Greil W. Differential efficacy of lithium and carbamazepine in the prophylaxis of bipolar disorder: results of the MAP study. Neuropsychobiology 2000;42 Suppl 1:2-10 «PMID: 11093063»PubMed