Takaisin

Aripipratsolin ja litiumin tai valproaatin yhdistelmähoito kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin 1) ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: B

Aripipratsoli yhdistettynä litiumiin tai valproaattiin on ilmeisesti tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin 1) ylläpitohoidossa. Sen sijaan aripipratsolin ja lamotrigiinin yhdistelmästä ei näyttäisi olevan tilastollisesti merkitsevää lisähyötyä estämään uusia maanisia vaiheita verrattuna lamotrigiinimonoterapiaan.

Aripipratsolia on verrattu lumelääkkeeseen lisälääkkeenä litiumille, valproaatille «Marcus R, Khan A, Rollin L ym. Efficacy of aripipr...»1 tai lamotrigiinille «Carlson BX, Ketter TA, Sun W ym. Aripiprazole in c...»2 kaksoissokkoutetussa satunnaistetussa tutkimusasetelmassa.

Tutkimuksessa «Marcus R, Khan A, Rollin L ym. Efficacy of aripipr...»1 tyypin 1 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat potilaat, joilla oli maaninen tai sekamuotoinen jakso, saivat litiumia (0,6 mmol/l) tai valproaattia (50–25 µg/ml) vähintään 2 viikkoa. Ne potilaat, jotka eivät saaneet vastetta (YMRS-pisteet ≥ 16, Young Mania Rating Scale), saivat lisälääkkeenä aripipratsolia (10–30 mg/vrk). Ne potilaat, joiden mieliala tasaantui (Young Mania Rating Scale pisteet ja Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale pisteet ≤ 12), satunnaistettiin saamaan joko aripipratsolia (10–30 mg/vrk) (N = 168) tai lumetta (N = 169) litiumin tai valproaatin lisälääkkeenä. Seuranta-aika oli 52 viikkoa. Ensisijainen päätetapahtuma oli relapsi mihin tahansa mielialajaksoon. Tutkimuksen loppuun aripipratsoliryhmässä pysyi 103 potilasta ja lumeryhmässä 89 potilasta.

Aripipratsoli lisälääkkeenä pidensi merkitsevästi aikaa uuteen mielialajaksoon verrattuna lumeeseen (HR = 0,54, 95 % luottamusväli 0,33–0,89). Relapsin sai 17 % potilaista aripipratsoliryhmässä ja 29 % lumeryhmässä (p = 0,014, HR = 0,54, 95 % luottamusväli 0,33–0,89).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksessa «Carlson BX, Ketter TA, Sun W ym. Aripiprazole in c...»2 aripipratsolia verrattiin lumelääkkeeseen lisälääkkeenä lamotrigiinille. Tutkimukseen otettiin tyypin 1 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaat, joilla oli ollut maaninen tai sekamuotoinen jakso. Aluksi oli 9–24 viikon mielialan tasaamisvaihe (N = 787), jolloin potilaat saivat aripipratsolia (10–30 mg/vrk) ja lamotrigiinia (100 mg tai 200 mg/vrk). Ne potilaat, joilla Young Mania Rating Scale -pisteet ja Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale -pisteet olivat 12 pistettä tai vähemmän 8 peräkkäistä viikkoa, satunnaistettiin saamaan joko aripipratsolia (10–30 mg/vrk) (N = 178) tai lumetta (N = 173) lamotrigiinin lisälääkkeenä. Lamotrigiiniannos oli sama kuin vakauttamisvaiheessa. Seuranta-aika oli 52 viikkoa. Ensisijainen päätetapahtuma oli relapsi maaniseen tai sekamuotoiseen jaksoon. Tutkimuksen loppuun asti aripipratsoliryhmässä pysyi 65 potilasta (36,5 %) ja lumeryhmässä 53 potilasta (30,6 %).

Aripipratsolin ja lamotrigiinin yhdistelmä pidensi jossain määrin aikaa relapsiin verrattuna aripipratsolin ja lumelääkkeeseen, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkittävä (HR = 0,55, 95 % luottamusväli 0,30–1,03, p = 0,058). Viikolla 52 relapsin oli saanut 11 % potilaista, jotka saivat aripipratsolin ja lamotrigiinin yhdistelmää, kun taas aripipratsolin ja lumelääkkeen yhdistelmää saavista potilaista 23 % oli saanut relapsin (NNT = 9, 95 % luottamusväli 5–121).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimus «Marcus R, Khan A, Rollin L ym. Efficacy of aripipr...»1 oli lääketeollisuuden tukema.

Tutkimus «Carlson BX, Ketter TA, Sun W ym. Aripiprazole in c...»2 oli lääketeollisuuden tukema. Tutkimusasetelmassa on huomioitava, että lamotrigiinilla ei ole todettu olevan tehoa maanisten jaksojen estossa.

Kirjallisuutta

  1. Marcus R, Khan A, Rollin L ym. Efficacy of aripiprazole adjunctive to lithium or valproate in the long-term treatment of patients with bipolar I disorder with an inadequate response to lithium or valproate monotherapy: a multicenter, double-blind, randomized study. Bipolar Disord 2011;13:133-44 «PMID: 21443567»PubMed
  2. Carlson BX, Ketter TA, Sun W ym. Aripiprazole in combination with lamotrigine for the long-term treatment of patients with bipolar I disorder (manic or mixed): a randomized, multicenter, double-blind study (CN138-392). Bipolar Disord 2012;14:41-53 «PMID: 22329471»PubMed