Takaisin

Risperidoni-injektio kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin 1) tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
11.2.2021

Näytön aste: B

Pitkävaikutteinen risperidoni-injektio on ilmeisesti tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyypin 1) tiheäjaksoisen muodon ylläpitohoidossa tavallisen hoidon lisälääkkeenä.

Risperidonia lisälääkeasetelmassa kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin 1 tiheäjaksoisessa muodossa on tutkittu 2 vuoden mittaisessa seurantatutkimuksessa «Macfadden W, Alphs L, Haskins JT ym. A randomized,...»1.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, pidentääkö pitkävaikutteisen risperidoni-injektion lisääminen tavanomaiseen lääkehoitoon aikaa relapsiin tyypin 1 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla potilailla. Tutkimukseen mukaan otetuilla potilailla oli vähintään 4 mielialaepisodia edeltävän 12 kuukauden aikana (tiheäjaksoinen muoto). 16 viikon stabilointivaiheen aikana potilaat (N = 240) saivat pitkävaikutteista risperidoni-injektiota lisättynä tavanomaiseen hoitoon. Potilaat, jotka täyttivät remissiokriteerit 4 viikon ajan, otettiin mukaan ylläpitohoitotutkimukseen (N = 124/240). Remissiokriteerit olivat seuraavat: ei täyttänyt DSM-IV:n aktiivisen mielialahäiriön kriteerejä, Young Mania Rating Scale -pisteet ja Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale pisteet ≤ 10 sekä Clinical Global Impressions of Bipolar Disorder Severity pisteet ≤ 3. Ylläpitohoitotutkimus toteutettiin kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa tutkimusasetelmassa, seuranta-aika oli 52 viikkoa. Ensisijainen päätetapahtuma oli aika relapsiin. Risperidonia sai 65 potilasta ja lumetta 59 potilasta. Tutkimuksessa pysyi mukana 39 risperidoniryhmän (60,0 %) ja 25 lumeryhmän potilasta (42,4 %).

Aika relapsiin oli tilastollisesti merkitsevästi pidempi risperidoni- kuin lumeryhmässä (p = 0,01). Seuranta-aikana relapsin sai 23,1 % potilaista risperidoniryhmässä ja 45,8 % lumeryhmässä (p = 0,011).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Macfadden W, Alphs L, Haskins JT ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of maintenance treatment with adjunctive risperidone long-acting therapy in patients with bipolar I disorder who relapse frequently. Bipolar Disord 2009;11:827-39 «PMID: 19922552»PubMed