Takaisin

Ketiapiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Susanna Lähteenmäki
11.2.2021

Näytön aste: B

Ketiapiini on ilmeisesti tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin II ylläpitohoidossa.

Satunnaistetussa, kansainvälisessä tutkimuksessa «Young AH, McElroy SL, Olausson B ym. A randomised,...»1 verrattiin ketiapiinimonoterapiaa lumeeseen kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa potilailla, joiden viimeisin sairausjakso oli ollut masennus. Tutkimuksessa 585 potilasta (ITT-populaatio 584), joilla oli DSM IV:n mukaan diagnosoitu tyypin 1 (n = 353) tai tyypin 2 (n = 231) kaksisuuntainen mielialahäiriö, sai vakiinnuttamisvaiheessa ketiapiinia (300 tai 600 mg/vrk) 8 viikon ajan saavuttaen remission. Potilaat satunnaistettiin saamaan vastaavan ketiapiiniannoksen tai lumetta 26–52 viikoksi tai uudelleen sairastumiseen asti. Ketiapiiniryhmässä tutkimuksen keskeytti muista syistä kuin uuden mielialasairausjakson vuoksi 70 potilasta ja lumeryhmässä 67 potilasta. Ensisijainen päätetapahtuma oli sairastumisaika mihin tahansa mielialajaksoon. Toissijaiset päätetapahtumat olivat sairastumisaika masennus-, hypomania- tai maniajaksoon ja aika keskeyttämiseen.

I ja II tyypin kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla potilailla aika uudelleen sairastumiseen mihin tahansa mielialajaksoon oli ketiapiinilla (300 mg/vrk ja 600 mg/vrk) merkitsevästi pidempi verrattuna lumelääkkeeseen (HR = 0,51; 95 % luottamusväli 0,38–0,69). II tyypin kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla potilailla aika uudelleen sairastumiseen oli merkitsevästi pidempi ketiapiiniryhmässä verrattuna lumeryhmään (HR = 0,33; 95 % luottamusväli 0,18–0,60). Ketiapiiniryhmässä sairastumisaika masennukseen oli merkitsevästi pidempi verrattuna lumeryhmään (HR = 0,43; 95 % luottamusväli 0,30–0,62) ja vastaavasti tyypin 2 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla potilailla (HR = 0,28; 95 % luottamusväli 0,14–0,55, p = 0,0002). Ketiapiini ei pidentänyt aikaa uuteen mania- tai hypomaniajaksoon verrattuna lumelääkkeeseen. Näin ei tapahtunut myöskään tyypin 2 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla. Ketiapiiniryhmässä aika keskeyttämiseen oli merkitsevästi pidempi verrattuna lumeryhmään (HR = 0,65; 95 % luottamusväli 0,52–0,81), mutta tästä ei ollut erikseen tietoa koskien tyypin 2 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Potilaat olivat ylläpitohoitovaiheessa valikoituneita, koska he olivat jo sekä saaneet vasteen ketiapiinille että sietäneet ketiapiinia vakiinnuttamisvaiheessa.

Kirjallisuutta

  1. Young AH, McElroy SL, Olausson B ym. A randomised, placebo-controlled 52-week trial of continued quetiapine treatment in recently depressed patients with bipolar I and bipolar II disorder. World J Biol Psychiatry 2014;15:96-112 «PMID: 22404704»PubMed