Takaisin

Ketiapiinin ja mielialaa tasaavan lääkkeen yhdistelmähoito kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Susanna Lähteenmäki
11.2.2021

Näytön aste: A

Ketiapiinin lisääminen mielialaa tasaavaan lääkehoitoon parantaa lääkehoidon tehoa kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I ylläpitohoidossa.

Satunnaistetussa, kansainvälisessä seurantatutkimuksessa «Vieta E, Suppes T, Eggens I ym. Efficacy and safet...»1 verrattiin ketiapiinia yhdessä litiumin tai valproaatin kanssa lumeeseen yhdessä litiumin tai valproaatin kanssa tyypin 1 kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa. Tutkimuksessa 1 461 aikuista potilasta, joilla oli DSM IV:n mukaisesti diagnosoitu tyypin 1 kaksisuuntainen mielialahäiriö, aloitti avoimen yhdistelmälääkityksen ketiapiinia (400–800 mg/vrk) + litiumia tai valproaattia (tavoitepitoisuudet 0,5–1,2 mEq/l ja 50–125 µg/ml vastaavasti) 12–36 viikoksi tavoitteena saavuttaa ainakin 12 viikkoa kestävä vakaa vaihe (YMRS ≤ 12 pistettä ja MADRS ≤ 12 pistettä). Vakauttamisvaiheen jälkeen 706 potilasta satunnaistettiin jatkamaan ketiapiinilla (400–800 mg/vrk) litiumin tai valproaatin kanssa (n = 336) tai vaihtamaan lumelääkkeeseen litiumin tai valproaatin kanssa (n = 367). Seuranta-aika oli 104 viikkoa. Ketiapiiniryhmän potilaista 213 ja lumeryhmän potilaista 134 jatkoi tutkimuksen loppuun asti. Muista syistä kuin uuden mielialasairausjakson vuoksi keskeytti ketiapiiniryhmässä 61 ja lumeryhmässä 53 potilasta. Ensisijainen päätetapahtuma oli sairastumisaika mihin tahansa mielialajaksoon. Toissijainen päätetapahtuma oli sairastumisaika maaniseen jaksoon tai masennusjaksoon.

Aika uudelleen sairastumiseen mihin tahansa mielialajaksoon oli merkitsevästi pidempi ketiapiinilla yhdistettynä litiumiin tai valproaattiin verrattuna lumelääke yhdistettynä litiumiin tai valproaattiin (HR = 0,28; 95 % luottamusväli 0,21–0,37). Ketiapiini + litium tai valproaattilääkitys lisäsi merkitsevästi aikaa sekä maniaan (HR = 0,30; 95 % luottamusväli 0,20–0,44) että masennukseen sairastumiseen (HR = 0,26; 95 % luottamusväli 0,17–0,41) verrattuna lume + litium tai valproaattilääkitykseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Satunnaistetussa, yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Suppes T, Vieta E, Liu S ym. Maintenance treatment...»2 verrattiin ketiapiinia yhdessä litiumin tai valproaatin kanssa lumeeseen yhdessä litiumin tai valproaatin kanssa tyypin 1 kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa. Tutkimuksessa 1 953 aikuista potilasta, joilla oli DSM IV:n mukaisesti diagnosoitu tyypin 1 kaksisuuntainen mielialahäiriö, aloitti avoimen yhdistelmälääkityksen ketiapiinia (400–800 mg/vrk) + litiumia tai valproaattia (tavoitepitoisuudet 0,5–1,2 mEq/l ja 50–125 µg/ml vastaavasti) 12–36 viikoksi tavoitteena saavuttaa ainakin 12 viikkoa kestävä vakaa vaihe (YMRS- ja MADRS-pisteet ≤ 12). Vakauttamisvaiheen jälkeen 628 potilasta satunnaistettiin jatkamaan ketiapiinilla (400–800 mg/vrk) litiumin tai valproaatin kanssa (n = 310) tai vaihtamaan lumelääkkeeseen litiumin tai valproaatin kanssa (n = 313). Seuranta-aika oli 104 viikkoa. Ketiapiiniryhmän potilaista 110 ja lumeryhmän potilaista 66 jatkoi tutkimuksen loppuun asti. Muista syistä kuin uuden mielialasairausjakson vuoksi keskeytti ketiapiiniryhmässä 137 ja lumeryhmässä 84 potilasta. Ensisijainen päätetapahtuma oli sairastumisaika mihin tahansa mielialajaksoon. Toissijainen päätetapahtuma oli sairastumisaika maaniseen jaksoon tai masennusjaksoon.

Aika uudelleen sairastumiseen mihin tahansa mielialajaksoon oli merkitsevästi pidempi ketiapiinilla yhdistettynä litiumiin tai valproaattiin verrattuna lumelääkkeeseen yhdistettynä litiumiin tai valproaattiin (HR = 0,32; 95 % luottamusväli 0,24–0,42). Ketiapiini + litium tai valproaattilääkitys lisäsi merkitsevästi aikaa sekä maniaan (HR = 0,30; 95 % luottamusväli 0,18–0,49) että masennukseen sairastumiseen (HR = 0,33; 95 % luottamusväli 0,23–0,48) verrattuna lume + litium tai valproaattilääkitykseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti

Molemmissa tutkimuksissa «Vieta E, Suppes T, Eggens I ym. Efficacy and safet...»1, «Suppes T, Vieta E, Liu S ym. Maintenance treatment...»2 potilaat olivat valikoituneita, koska he olivat jo sekä saaneet vasteen ketiapiinilleyhdistelmähoidolle että sietäneet ketiapiiniyhdistelmähoitoa vakiinnuttamisvaiheessa. «Suppes T, Vieta E, Gustafsson U ym. Maintenance tr...»3 oli tutkimusten «Vieta E, Suppes T, Eggens I ym. Efficacy and safet...»1 ja «Suppes T, Vieta E, Liu S ym. Maintenance treatment...»2 poolattu analyysi.

Kirjallisuutta

  1. Vieta E, Suppes T, Eggens I ym. Efficacy and safety of quetiapine in combination with lithium or divalproex for maintenance of patients with bipolar I disorder (international trial 126). J Affect Disord 2008;109:251-63 «PMID: 18579216»PubMed
  2. Suppes T, Vieta E, Liu S ym. Maintenance treatment for patients with bipolar I disorder: results from a north american study of quetiapine in combination with lithium or divalproex (trial 127). Am J Psychiatry 2009;166:476-88 «PMID: 19289454»PubMed
  3. Suppes T, Vieta E, Gustafsson U ym. Maintenance treatment with quetiapine when combined with either lithium or divalproex in bipolar I disorder: analysis of two large randomized, placebo-controlled trials. Depress Anxiety 2013;30:1089-98 «PMID: 23761037»PubMed