Takaisin

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön mielialantasaajalääkitys ja muu riippuvuusongelma kuin alkoholi

Näytönastekatsaukset
Merja Syrjämäki ja Elina Salminen
11.2.2021

Näytön aste: C

Mielialantasaajalääkitys saattaa lievittää kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyviä muiden päihteiden kuin alkoholin aiheuttamia riippuvuusongelmia.

Systemaattisella kirjallisuushaulla käytiin läpi kaikki Medline-tietokannassa vuosina 1980–2005 julkaistut kaksisuuntaisen mielialahäiriön liitännäisongelmia koskevat tutkimukset «Singh JB, Zarate CA Jr. Pharmacological treatment ...»1. Satunnaistettuja lumekontrolloituja tutkimuksia oli julkaistu 4, joista 3:ssa tutkittiin liitännäishäiriönä päihderiippuvuutta ja 1:ssä peliriippuvuutta. Aktiivilääkehoitona tutkimuksissa käytettiin litiumia, valproaattia tai karbamatsepiinia. Tutkimusten seuranta-ajat vaihtelivat välillä 6–26 viikkoa.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö-päihderiippuvuustutkimukset käsittivät seuraavat aineistot:

 1. 25 alkoholia tai kannabista käyttävää nuoruusikäistä litiumtutkimuksessa
 2. 59 alkoholia käyttävää valproaattitutkimuksessa ja
 3. 159 kokaiiniriippuvaista karbamatsepiinitutkimuksessa.

Peliriippuvuustutkimukseen osallistuneet 40 henkilöä saivat litiumia tai lumelääkityksen.

Liitännäisongelma lievittyi lääkehoitoryhmässä lumeryhmää paremmin mitattuna joko runsaan alkoholinkulutuksen kertoina tai negatiivisina huumevirtsanäytteiden tuloksina eri päihdeliitännäisongelman tutkimuksissa ja peliriippuvuuden vaikeusasteen lievittymisenä peliriippuvuustutkimuksessa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Tutkimusaineisto «Brown ES, Perantie DC, Dhanani N ym. Lamotrigine f...»2 käsitti 73 potilasta, joilla diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö (tyyppi I, tyyppi 2 tai tarkemmin määrittelemätön) ja samanaikainen kokaiiniriippuvuus. Heille aloitettiin lamotrigiinilääkitys, jonka annos nostettiin 10 viikon kuluessa tasolle 300 mg/vrk. Kyseessä oli avoin tutkimus. Potilaista 23 sai ainoastaan lamotrigiinia, ja muilla oli käytössä muu samanaikainen psyykenlääkitys. Hoitotulosta mitattiin Hamiltonin masennusasteikolla (HRSD17), Youngin mania-asteikolla (YMRS), psykoosioireita mittaavalla BPRS-asteikolla, kokaiiniriippuvuutta kuvaavalla CCQ-asteikolla ja kokaiinin käyttöpäivillä sekä aineeseen käytetyllä rahamäärällä itse arvioituina. Vertailuna käytettiin vastaavia arviointeja ennen lamotrigiinilääkityksen aloittamista (peilikuvatutkimus). Arvioinnit tehtiin LOCF-analyysillä, joissa oli mukana 62 potilaan tiedot. Tutkimuksen seuranta-aika oli 36 viikkoa.

Potilaiden masennus-, mania- ja psykoosioireet lievittyivät merkitsevästi seuranta-aikana (HRSD17 17,8–12,3, p < 0,001; YMRS 14,0–10,6, p < 0,001; BPRS18 38,8–32,6, p < 0,001). Myös kokaiiniriippuvuuden aste ja aineeseen käytetty rahamäärä vähenivät (CCQ 33,8–22,0, p < 0,001; 96 USD/viikko – 25 USD/viikko, p = 0,008). Kokaiinin käyttöpäivissä ei tapahtunut muutosta (1 pv/viikko – 0,8 pv/viikko, p = 0,221).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: heikko

Tutkimuksessa «Nejtek VA, Avila M, Chen LA ym. Do atypical antips...»3 potilaat olivat avohoidossa hoidettavia tyypin 1 tai 2 kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja samanaikaista joko kokaiini- tai metamfetamiiniriippuvuutta sairastavia, joiden mieliala oli ajankohtaisesti hypomaaninen, maaninen tai sekamuotoisessa mielialajaksossa. Heidät satunnaistettiin kaksoissokkoutetusti saamaan joko risperidonia (n = 46) tai ketiapiinia (n = 48). Tutkimuksen seuranta-aika oli 20 viikkoa. Hoitotuloksia mitattiin Youngin mania-asteikolla (YMRS), 30-kohtaisella masennusasteikolla (Inventory of depressive symptomatology-clinician rated IDS-C-30) ja 10-kohtaisella mielialaa ja aineenhimoa mittaavalla asteikolla (SCQ-10). Risperidonin annos oli 3,1 ± 1,2 mg/vrk ja ketiapiinin 303,6 ± 151,9 mg/vrk.

Potilaiden mania-, masennus- ja sekamuotoiset oireet vähenivät seuranta-aikana kummassakin ryhmässä yhtä paljon ja yhtä nopeasti: 6 viikossa 19/48 (40 %) ketiapiiniryhmän ja 19/38 (50 %) risperidoniryhmän potilaista katsottiin saavuttaneen remission (YMRS-pisteet 9 tai alle ja IDS-C-30-pisteet 14 tai alle). Molemmat lääkkeet myös vähensivät kokaiinin ja metamfetamiiniin himoa yhtä paljon SCQ-10-asteikolla mitattuna (p < 0,0005).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: heikko

Tutkimuksessa «Kemp DE, Gao K, Ganocy SJ ym. A 6-month, double-bl...»4 oli tyypin 1 tai 2 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaita, joilla oli lisäksi samanaikaisesti joko alkoholin, kannabiksen tai kokaiinin suhteen joko väärinkäyttöä tai riippuvuus. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tuli lisäksi olla ns. rapid cycling -tyyppiä viimeisen 12 kuukauden ajalta. Potilaat saivat aluksi litium- ja valproaattiyhdistelmälääkityksen, minkä jälkeen heidät satunnaistettiin joko jatkamaan yhdistelmälääkitystä (n = 15) tai valproaatti vaihdettiin vähitellen lumelääkkeeseen eli jatkamaan pelkällä litiumilla (n = 16). Seuranta-aika oli 6 kuukautta.

Tavoitteena oli arvioida, pidentääkö yhdistelmälääkehoito tehokkaammin aikaa mielialajakson puhkeamiseen kuin pelkkä litiumhoito. Tilastollista eroa ei saatu tässä tutkimuksessa esille.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: heikko

Tutkimus «Brown ES, Sunderajan P, Hu LT ym. A randomized, do...»5 oli satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jossa oli 120 DSM-IV-kriteerit täyttävää kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyyppi 1 tai 2 tai syklotyymista häiriötä sairastavaa avohoitopotilasta, joilla oli samanaikainen kokaiiniriippuvuus ja jotka olivat käyttäneet kokaiinia 14 vuorokauden sisällä. Osalla potilaista oli aiempi psyykenlääkitys, ja muutokset lääkityksessä olivat sallittuja algoritmin mukaisesti. Kukaan tutkimushenkilöistä ei saanut intensiivistä avohoitoa päihdehäiriöön. Monet potilaista käyttivät myös muita päihteitä. Potilaat saivat rahallisen korvauksen osallistumisesta tutkimukseen, jossa tutkimusryhmää (55/112) hoidettiin lamotrigiinillä (keskimääräinen annos tutkimuksen lopussa 221,8 mg) tai lumeella (57/112).

Ensisijaisena päätemuuttujana olivat huumeseulatulokset. Seurantamenetelminä olivat viikoittaiset huumeseulat, itsearviointi TLFB-metodilla (timeline follow back), kokaiinihimoa mittaava kysely, HRSD17, QIDS-SR, YMRS ja PRD-III. Lääkitykseen sitoutumista arvioitiin palautettujen tablettien määrällä.

Lääkitykseen sitoutumisessa ei ollut eroa ryhmien välillä. 63/120 potilasta oli mukana seurannan loppuun. Kokaiinin käyttöpäivissä mitattuna positiivisilla huumeseuloilla ei ollut eroa ryhmien välillä, lamotrigiiniryhmä käytti vähemmän rahaa kokaiinin hankkimiseen (p = 0,01–0,05). Post hoc-analyysissä mielialapisteiden huomioiminen kuitenkin vähensi merkittävyyttä (p = 0,03–0,08).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: heikko

Kommentit

«Singh JB, Zarate CA Jr. Pharmacological treatment ...»1: Tutkimusten keskinäinen vertailtavuus ja vaikutusten suuruuden arviointi on hankalaa erilaisten potilasaineistojen ja tutkimusasetelmien takia. Vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan lisää kontrolloituja tutkimuksia.

«Brown ES, Perantie DC, Dhanani N ym. Lamotrigine f...»2: Kyseessä oli avoin tutkimusasetelma, jota oli laajennettu uudella potilasaineistolla. Tutkimuksesta pois jääneiden osuutta ei ollut raportoitu, paitsi että 11 potilasta jäi pois ensimmäisen haastattelun jälkeen.

«Nejtek VA, Avila M, Chen LA ym. Do atypical antips...»3: Vain 15 % eli 15/94 potilaista pysyi mukana tutkimuksessa koko 20 viikon ajan, mikä on kuitenkin kohtalaista, kun otetaan huomioon, että kyseessä on ollut vaikeahoitoinen potilasryhmä. Tutkimuksen tavoitteena oli verrata ketiapiinia ja risperidonia, joten mukana ei ollut lumelääkeryhmää.

«Kemp DE, Gao K, Ganocy SJ ym. A 6-month, double-bl...»4: Erittäin suuri potilaskato, vain yhteensä 8 potilasta alun perin rekrytoiduista 146 potilaasta pysyi tutkimuksessa loppuun saakka. Suurin osa (118 potilasta eli 79 %) jäi tutkimuksesta pois jo ennen satunnaistamista.

Kirjallisuutta

 1. Singh JB, Zarate CA Jr. Pharmacological treatment of psychiatric comorbidity in bipolar disorder: a review of controlled trials. Bipolar Disord 2006;8:696-709 «PMID: 17156156»PubMed
 2. Brown ES, Perantie DC, Dhanani N ym. Lamotrigine for bipolar disorder and comorbid cocaine dependence: a replication and extension study. J Affect Disord 2006;93:219-22 «PMID: 16519947»PubMed
 3. Nejtek VA, Avila M, Chen LA ym. Do atypical antipsychotics effectively treat co-occurring bipolar disorder and stimulant dependence? A randomized, double-blind trial. J Clin Psychiatry 2008;69:1257-66 «PMID: 18681757»PubMed
 4. Kemp DE, Gao K, Ganocy SJ ym. A 6-month, double-blind, maintenance trial of lithium monotherapy versus the combination of lithium and divalproex for rapid-cycling bipolar disorder and Co-occurring substance abuse or dependence. J Clin Psychiatry 2009;70:113-21 «PMID: 19192457»PubMed
 5. Brown ES, Sunderajan P, Hu LT ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled, trial of lamotrigine therapy in bipolar disorder, depressed or mixed phase and cocaine dependence. Neuropsychopharmacology 2012;37:2347-54 «PMID: 22669171»PubMed