Takaisin

Toisen polven psykoosilääkkeet ja mielialan tasaajat kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen ja sekamuotoisen jakson hoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
11.2.2021

Näytön aste: B

Toisen polven psykoosilääkkeet ovat ilmeisesti tehokkaampia kuin mielialan tasaajat nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen ja sekamuotoisen jakson hoidossa.

Systemaattiseen katsaukseen «Liu HY, Potter MP, Woodworth KY ym. Pharmacologic ...»1 koottiin 28 avointa ja 16 satunnaistettua lumekontrolloitua nuorten manian hoitoa toisen polven psykoosilääkkein tai mielialantasaajin koskevaa tutkimusta. Hoidon tehoa arvioitiin ensisijaisesti YMRS-summapistemäärän laskulla. Lisäksi arvioitiin hoitovaste eri tutkimusten kirjoittajien määrittelemällä tavalla, useimmiten YMRS-summapistemäärän vähintään 50 % laskulla. Hoidon vaikutusta arvioitiin erikseen avointen ja lumekontrolloitujen tutkimusten osalta.

Tutkimus sisälsi toisen polven psykoosilääkkeitä koskevia tutkimuksia seuraavasti: aripipratsoli (2 avointa, 2 kaksoissokkotutkimusta), olantsapiini (3 avointa, 1 kaksoissokkotutkimus), ketiapiini (3 avointa, 3 kaksoissokkotutkimusta), risperidoni (2 avointa, 1 kaksoissokkotutkimusta), tsiprasidoni (1 avoin, 1 kaksoissokkotutkimus). Tutkimuksiin osallistui yhteensä 1 474 potilasta. Avoimissa tutkimuksissa hoitovaste oli keskimäärin 53 %, kaksoissokkotutkimuksissa 66 %. Kaikissa lumekontrolloiduissa toisen polven psykoosilääkkeitä koskeneissa tutkimuksissa aktiivisen lääkkeen teho oli tilastollisesti merkitsevästi lumetta parempi.

Tutkimus sisälsi "perinteisiä" mielialan tasaajia koskevia tutkimuksia seuraavasti: litium (4 avointa tutkimusta), karbamatsepiini (2 avointa tutkimusta) ja valproaatti (8 avointa, 3 kaksoissokkotutkimusta). Tutkimuksiin osallistui yhteensä 915 potilasta. Avoimissa tutkimuksissa hoitovaste oli keskimäärin 41 %, kaksoissokkotutkimuksissa 40 %. Valproaattihoitoa koskeneessa lumekontrolloidussa tutkimuksessa ei todettu tilastollisesti merkitsevää tehoeroa lumeeseen verrattuna. 2. valproaattia koskeneista kontrolloiduista tutkimuksista valproaatin teho oli ketiapiinia huonompi, toisessa ei todettu eroa litiumiin.

Muita mielialan tasaajia koskevia tutkimuksia tutkimus sisälsi seuraavasti: lamotrigiini (1 avoin tutkimus), okskarbatsepiini (1 kaksoissokkotutkimus) ja topiramaatti (2 avointa tutkimusta yhdistettynä epätyypilliseen psykoosilääkkeeseen, 1 kaksoissokkotutkimus). Tutkimuksiin osallistui yhteensä 244 potilasta. Avoimissa tutkimuksissa hoitovaste oli keskimäärin 43 %, kaksoissokkotutkimuksissa 39 %. Okskarbatsepiinia ja topiramaattia koskeneissa lumekontrolloiduissa tutkimuksissa ei todettu tilastollisesti merkitsevää tehoeroa lumeeseen verrattuna.

Aineiston meta-analyysissa YMRS-summapistemäärän keskimääräinen lasku oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi toisen polven psykoosilääkkeitä käyttäneillä tutkittavilla (-16,8) kuin mielialan tasaajia käyttäneillä ("perinteiset" mielialan tasaajat -10,99, muut mielialan tasaajat -11,03). Lumekontrolloitujen tutkimusten hoitovasteen OR oli 2,24 z = 8,12, p < 0,001 osoittaen suurempaa todennäköisyyttä hoitovasteeseen aktiivista lääkettä käyttäneiden kuin lumetta käyttäneiden ryhmissä. Toisen polven psykoosilääkkeet olivat ryhmänä lumetta tehokkaampia (z = 10,34, p < 0,001). Erillisessä analyysissa todettiin toisen polven psykoosilääkkeet ryhmänä mielialantasaajia tehokkaammiksi (p = 0,02).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Systemaattinen katsaus sisälsi sekä lapsia että nuoria koskevia tutkimuksia. toisen polven psykoosilääkkeet olivat ryhmänä lumetta ja mielialantasaajia tehokkaampia. Vain harvoissa tutkimuksissa arvioitiin tutkittujen lääkkeiden tehoa masennusoireisiin.

Systemaattiseen katsaukseen «Correll CU, Sheridan EM, DelBello MP. Antipsychoti...»2 koottiin 9 satunnaistettua lumekontrolloitua nuorten manian ja sekamuotoisen vaiheen hoitotutkimusta. 5 tutkimusta (yhteensä 1 140 potilasta) koski toisen polven psykoosilääkkeitä (1 aripipratsolia, 1 olantsapiinia, 1 ketiapiinia, 1 risperidonia, 1 tsiprasidonia), 4 (yhteensä 469 potilasta) mielialantasaajia (1 valproaattia ja litiumia, 1 valproaattia, 1 okskarbatsepiinia, 1 topiramaattia).

Hoidon tehon ensisijainen vastemuuttuja oli YMRS-summapistemäärän lasku, toissijaisia vastemuuttujia olivat muutos CGI-BP-asteikolla, hoitovaste (YMRS-summapistemäärän lasku ≥ 50 %) ja remissio (YMRS-summapistemäärä ≤ 12).

Kaikissa toisen polven psykoosilääkkeitä koskevissa tutkimuksissa aktiivisen lääkkeen teho (YMRS-summapistemäärän lasku tutkimuksen aikana) oli tilastollisesti merkitsevästi lumetta parempi (efektikoko 0,65; 95 % luottamusväli 0,53–0,78). Hoitovasteen NNT oli 4,0 (95 % luottamusväli 3,3–5,3), remission NNT 3,7 (95 % luottamusväli 3,1–4,7).

Mielialan tasaajia koskevissa tutkimuksissa aktiivisen lääkkeen teho (YMRS-summapistemäärän lasku tutkimuksen aikana) oli vain 1 tutkimuksessa (valproaattia koskeneessa) tilastollisesti merkitsevästi lumetta parempi. Ryhmänä efektikoko mielialan tasaajilla oli 0,24; 95 % luottamusväli 0,06–0,41. Hoitovasteen NNT oli 7,8 (95 % luottamusväli 4,7–24,4), remission NNT:tä ei voitu arvioida.

Efektikoko (YMRS-summapistemäärän keskimääräisenä laskuna arvioituna) oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi toisen polven psykoosilääkkeitä käyttäneillä tutkittavilla kuin mielialan tasaajia käyttäneillä (Efektikoko = 0,65, 95 % luottamusväli 0,53–0,78 vs. 0,24, 95 % luottamusväli 0,06–0,41). Hoitovasteen NNT-luvut eivät poikenneet tilastollisesti merkitsevästi psykoosilääkkeitä ja mielialan tasaajia käyttäneiden ryhmien välillä.

Painon nousu ja väsymys olivat yleisempiä toisen polven psykoosilääkkeitä käyttäneillä tutkittavilla kuin mielialan tasaajia tai lumetta käyttäneillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Systemaattinen katsaus sisälsi sekä lapsia että nuoria koskevia tutkimuksia. toisen polven psykoosilääkkeet olivat ryhmänä mielialantasaajia tehokkaampia. toisen polven psykoosilääkkeiden – erityisesti olantsapiinin – käyttöön liittyvä painon nousu tulee ottaa huomioon suunniteltaessa pitkäkestoista hoitoa.

Kirjallisuutta

  1. Liu HY, Potter MP, Woodworth KY ym. Pharmacologic treatments for pediatric bipolar disorder: a review and meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011;50:749-62.e39 «PMID: 21784295»PubMed
  2. Correll CU, Sheridan EM, DelBello MP. Antipsychotic and mood stabilizer efficacy and tolerability in pediatric and adult patients with bipolar I mania: a comparative analysis of acute, randomized, placebo-controlled trials. Bipolar Disord 2010;12:116-41 «PMID: 20402706»PubMed