Takaisin

Aripipratsoli nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen tai sekamuotoisen jakson hoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
27.5.2013

Näytön aste: B

Aripipratsoli lienee tehokas kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen tai sekamuotoisen jakson hoidossa nuorilla.

Monikeskustutkimuksessa «Findling RL, Nyilas M, Forbes RA ym. Acute treatme...»1 tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön akuutin maanisen tai sekamuotoisen jakson vuoksi 296 sairaala- tai polikliinisessa hoidossa olevaa 10–17-vuotiasta potilasta (YMRS-summapistemäärä oli ≥ 20) satunnaistettiin käyttämään 4 viikon ajan joko aripipratsolia 10 mg/vrk, (N = 98, iän keskiarvo 13,7 vuotta, YMRS-summapistemäärä 29,8), aripipratsolia 30 mg/vrk, (N = 99, iän keskiarvo 13,3 vuotta, YMRS-summapistemäärä 29,5) tai lumetta (N = 99, iän keskiarvo 13,3 vuotta, YMRS-summapistemäärä 30,0). Samanaikaisesti sallittiin tilannekohtaisesti lyhytaikainen bentsodiatsepiinilääkitys ja mahdollisten ekstrapyramidaalioireiden hillitsemiseen väliaikainen antikolinergi. Hoitotulosta arvioitiin ensisijaisesti YMRS-summapistemäärän (Young Mania Rating Scale) laskulla.

Hoidon päättyessä YMRS-pisteissä lasku oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi molemmissa aripipratsoliryhmissä kuin lumeryhmässä (aripipratsoli 10 mg/vrk vs lume, 14,2 vs -8,2, p < 0,0001, aripipratsoli 30 mg/vrk vs lume, -16,5 vs -8,2, p < 0,0001). Molemmissa aripiratsoliryhmissä merkitsevä ero lumeeseen todettiin jo yhden viikon hoidon jälkeen. Hoitovaste (Young Mania Rating Scale, YMRS-pisteiden lasku ≥ 50 %) todettiin merkitsevästi yleisemmin molemmissa aripipratsoliryhmissä kuin lumeryhmässä (aripipratsoli 10 mg/vrk vs lume 44,8 % vs 26,1 %, p = 0,007, aripipratsoli 30 mg/vrk vs lume 63,6 % vs 26,1 %, p < 0,0001), Remissio (YMRS-summapistemäärä ≤ 12 ja CGI-BP-pistemäärä ≤ 2) todettiin merkitsevästi yleisemmin molemmissa aripipratsoliryhmissä kuin lumeryhmässä (aripipratsoli 10 mg/vrk vs lume 25 % vs 5,4 %, p = 0,0002 aripipratsoli 30 mg/vrk vs lume 47,5 % vs 5,4 %, p < 0,0001). Yleisimmät aripipratsolin haittavaikutukset olivat ekstrapyramidaalioireet ja väsymys, jotka olivat yleisempiä suurempaa aripipratsoliannosta saaneilla. Lumetta käyttäneisiin verrattuna merkittävää painon nousua ei aripipratsolia saaneilla todettu. Tutkimuksen keskeytti aripipratsoli 10 mg/vrk ryhmästä 14,3 %, aripipratsoli 30 mg/vrk ryhmästä 23,2 % ja lumeryhmästä 23,2 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tyypin I tai II kaksisuuntaisen mielialahäiriön akuutin maanisen tai sekamuotoisen jakson ja samanaikaisen ADHD:n hoitotutkimuksessa 33 lehti-ilmoitusten perusteella yhteyttä ottanutta 8–17-vuotiasta (YMRS summapistemäärä ≥ 20) potilasta satunnaistettiin «Tramontina S, Zeni CP, Ketzer CR ym. Aripiprazole ...»2 käyttämään sokkoutetusti 6 viikon ajan joko aripipratsolia (N = 18, iän keskiarvo 11,7 vuotta, YMRS-summapistemäärä 35,9) tarpeenmukaisella annoksella (korkeintaan 20 mg/vrk) tai lumetta (N = 25, iän keskiarvo 12,2 vuotta, YMRS-summapistemäärä 40,6). Muuta samanaikaista psyykenlääkehoitoa ei sallittu. Hoitotulosta kohonneeseen mielialaan arvioitiin ensisijaisesti YMRS-summapistemäärän (Young Mania Rating Scale) laskulla ja ADHD-oireisiin Swanson, Nolan, ja Pelham (SNAP-IV) -asteikolla. Painon muutos oli kolmas ensisijainen vastemuuttuja.

Hoidon päättyessä YMRS-pisteiden lasku oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi aripipratsoliryhmässä kuin lumeryhmässä (aripipratsoli vs lume, -27,22 vs -19,52, p < 0,02, vaikutuksen suuruus 0,80, 95 % luottamusväli 0,15–1,41). Hoitovaste kohonneeseen mielialaan (Young Mania Rating Scale, YMRS-pisteiden lasku ≥ 50 %) todettiin merkitsevästi yleisemmin aripipratsoliryhmässä kuin lumeryhmässä (aripipratsoli vs lume 88,9 % vs 52,0 %, p = 0,02, NNT = 2,70). Remissio (YMRS-summapistemäärä ≤ 12) todettiin merkitsevästi yleisemmin aripipratsoliryhmässä kuin lumeryhmässä (aripipratsoli vs lume 72 % vs 32 %, p = 0,01, NNT = 2,50). SNAP-IV asteikolla ei todettu merkitsevää eroa ADHD-oireissa aripiratsoli- ja lumeryhmän välillä. Painon lisääntymisessä ei todettu merkitsevää eroa aripiratsoli- ja lumeryhmän välillä (aripipratsoli 1,2 kg, lume 0,72 kg, p = 0,25). Haittavaikutusten yleisyys ei eronnut aripiratsoli- ja lumeryhmien välillä. Tutkimuksen keskeytti aripipratsoliryhmästä yksi ja lumeryhmästä yksi tutkittava.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Findling RL, Nyilas M, Forbes RA ym. Acute treatme...»1: Tutkimusaineisto (sekä lapsia että nuoria) oli kehityksellisesti heterogeeninen Molemmissa aripipratsoliryhmissä hoitotulos oli hyvä ja haittavaikutukset kohtuullisia. Pitkäaikaisesta aripipratsolihoidosta tarvitaan lisää tutkimustietoa.

«Tramontina S, Zeni CP, Ketzer CR ym. Aripiprazole ...»2: Hoitoryhmät olivat suhteellisen pieniä, mikä rajoittaa tutkimuksen tilastollista voimaa. Tutkimusaineisto (sekä lapsia että nuoria) oli kehityksellisesti heterogeeninen. Tulokset viittaavat siihen, että ADHD-oireiden hoitoon tarvitaan muuta samanaikaista lääkehoitoa aripipratsolin lisäksi.

Kirjallisuutta

  1. Findling RL, Nyilas M, Forbes RA ym. Acute treatment of pediatric bipolar I disorder, manic or mixed episode, with aripiprazole: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychiatry 2009;70:1441-51 «PMID: 19906348»PubMed
  2. Tramontina S, Zeni CP, Ketzer CR ym. Aripiprazole in children and adolescents with bipolar disorder comorbid with attention-deficit/hyperactivity disorder: a pilot randomized clinical trial. J Clin Psychiatry 2009;70:756-64 «PMID: 19389329»PubMed