Takaisin

Oraaliset beetasympatomimeetit lasten akuutin virusinfektion aiheuttaman uloshengitysvaikeuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Heli Jylkkä, Matti Korppi ja Johanna Immonen
12.6.2014

Näytön aste: A

Suun kautta otettavat beetasympatomimeetit eivät ole tehokkaita lasten akuutissa virusperäisessä uloshengitysvaikeudessa.

Vuonna 2008 julkaistussa intialaisessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Gupta P, Aggarwal A, Gupta P ym. Oral salbutamol f...»1 verrattiin suun kautta otettavaa salbutamolia lumeeseen poliklinikkapotilailla (n = 140). Tutkimuksen lapset olivat alle 1-vuotiaita, ja heillä oli kliinisesti todettu lievä bronkioliitti. Tutkimukset suljettiin pois lapset, joilla oli krooninen keuhko- tai sydänsairaus tai aikaisemmin keuhkoputkia laajentava lääkitys. Ryhmä 1 sai salbutamolia suun kautta kolme kertaa päivässä siihen asti, kunnes oireet helpottivat tai viikon ajan. Ryhmä 2 sai suun kautta lumetta vastaavalla tavalla annosteltuna. Lapsia seurattiin 3., 7. ja 14. päivän kohdalla. Seurantakäynnillä selvitettiin vanhemmilta kysymällä lapsen oireet, syöminen ja nukkuminen sekä lääkkeen mahdolliset haittavaikutukset. Lisäksi lapsille tehtiin terveystarkastus. Jos lapsi ei tullut seurantakäynnille, vanhemmille soitettiin.

Primaarisena vastemuuttujana oli aika oireiden loppumiseen hoidon antajan toteamana. Primaarinen analyysi suoritettiin intention to treat periaatteella. Kolmantena päivänä saatiin seurantatieto 52/70 lapsesta salbutamoliryhmässä ja 56/70 lapsesta lumeryhmässä. Salbutamoli- ja lumeryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa hengitystaajuuden pienenemisessä. Seitsemäntenä päivänä salbutamoliryhmässä 57 lasta (81,4 %) oli parantunut täysin ja 4 lasta (5,7 %) oli osittain. Hoitoryhmän kaikki lapset ja lumeryhmän 65/67 lasta oli parantunut täysin 14. päivän kohdalla. Yhteensä 10 lasta hävisi kokonaan seurannasta: 7 lasta (10 %) salbutamoliryhmästä ja 3 lasta (4,3 %) lumeryhmästä. Keskimääräinen parantumisaika oli salbutamoliryhmässä 6 vuorokautta ja lumeryhmässä 5 vuorokautta (p = 0,21). Haittavaikutuksina esiintyi vapinaa 5 lapsella salbutamoliryhmässä, oksentelua 2 lapsella salbutamoliryhmässä ja 4 lapsella lumeryhmässä sekä ärtyisyyttä yhdellä lapsella lumeryhmässä. Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa kuumeen, yskän, nuhan ja äänekkään hengityksen kestossa, ajassa saavuttaa normaali syöminen ja uni, eikä sairaalaan joutumisessa tai haittavaikutuksissa.

Tutkimuksen perusteella suun kautta annosteltu salbutamoli ei ole parempi kuin lume vähentämään lasten oireita lievässä bronkioliitissa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vuonna 2003 julkaistussa kanadalaisessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Patel H, Gouin S, Platt RW. Randomized, double-bli...»2 haluttiin selvittää, onko suun kautta otettu salbutamoli tehokas vähentämään oireita lasten lievässä tai kohtalaisessa bronkioliitissa. Tutkimukseen otettiin alle 12 kuukauden ikäisiä, aikaisemmin terveitä lapsia (n = 129), joilla oli kliinisesti bronkioliittiin sopivat löydökset. Lasten keski-ikä oli 5,3 kuukautta. Tutkimuksesta suljettiin pois kroonisesti sairaat ja keskosena syntyneet lapset sekä lapset, joilla oli ollut aikaisemmin uloshengitysvaikeus tai keuhkoputkia avaava lääkitys. Lapset kotiutettiin suoraan ensiavusta kotiin, jos heidän nesteiden saanti oli riittävää, happisaturaatio oli > 95 % ilman lisähappea ja yleistila hyvä. Lapset satunnaistettiin saamaan joko salbutamolia tai lumetta suun kautta kolme kertaa vuorokaudessa oireiden keston tai enintään viikon ajan. Lapsia seurattiin päivittäin vanhemmille soitettujen puheluiden avulla siihen asti, kunnes lapsi oli parantunut tai 14 vuorokauden ajan.

Analyysit tehtiin ensisijaisesti intention-to-treat-periaatteella. Lasten paranemisen mediaani-aika oli salbuteroliryhmässä 9,0 vuorokautta ja lumeryhmässä 8,0 vuorokautta (p = 0,30). Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa yskän, nuhan, äänekkään hengityksen huonon syömisen tai nukkumisen kestossa tai ajassa. Kummassakin ryhmässä kaksi lasta keskeytti tutkimuksen. Salbutamoliryhmässä neljä lasta ja lumeryhmässä viisi lasta tarvitsi lopulta sairaalahoitoa, jolloin tutkimuslääkitys lopetettiin, mutta seurantaa jatkettiin. Viisi lasta salbutamoliryhmässä lopetti lääkityksen kesken: kaksi lasta pahoinvoinnin takia, yksi vapinan vuoksi ja kaksi muista syistä. Lumeryhmässä kaksi lasta lopetti lääkityksen. Sekundaariset analyysit tehtiin siten, että suljettiin pois lapset, jotka olivat keskeyttäneet tutkimuksen, otettu sairaalahoitoon tai poikenneet hoitosuunnitelmasta. Tulokset olivat samanlaisia kuin intention-to-treat-analyyseissa. Uusintakäynneissä ei ollut eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa tehdyssä satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Gadomski AM, Lichenstein R, Horton L ym. Efficacy ...»3 oli mukana ensiapuun saapuneita alle 15 kuukauden ikäisiä bronkioliittipotilaita (n = 93). Tutkimuksesta suljettiin pois potilaat, joilla oli ollut aikaisempi uloshengitysvaikeus tai ollut keuhkoputkia avaava lääkitys käytössä. Myös potilaat, joilla oli sydän- tai keuhkosairaus tai vaikea taudinkuva, suljettiin pois tutkimuksesta. Lapset jaettiin neljään ryhmään. 1. ryhmä sai salbutamolia inhaloituna, 2. ryhmä lumetta (keittosuolaa) inhaloituna, 3. ryhmä salbutamolia suun kautta ja 4. ryhmä lumetta suun kautta. Lasten mediaani-ikä oli 5,5 kuukautta.

Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 30 ja 60 minuutin kuluttua hoidosta tuloksissa lukuun ottamatta sydämen sykkeen nousua suun kautta salbutamolia saaneilla (n = 88; p = 0,005). Ryhmien välillä ei ollut eroa lisäinhalaatioiden tarpeessa ja sairaalahoitoon joutumisessa eikä hengitystiheyden muutoksissa, kliinisessä pisteytyksessä ja happisaturaatiossa 0, 30 ja 60 minuutin kohdalla. Inhaloitavaan salbutamoliin liittyviä haittavaikutuksia olivat kasvojen punoitus (3/19) ja hyperaktiivisuus (2/19). Tutkimuksessa oli lyhyt seuranta-aika ottaen huomioon se, että suun kautta annostellun täytyy ehtiä imeytyä ja saavuttaa riittävä pitoisuus seerumissa ennen kuin vasteet tulevat esille.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimusten perusteella suun kautta otettu salbutamoli ei ole tehokas lasten akuutin virusinfektion aiheuttaman uloshengitysvaikeuden hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Gupta P, Aggarwal A, Gupta P ym. Oral salbutamol for symptomatic relief in mild bronchiolitis a double blind randomized placebo controlled trial. Indian Pediatr 2008;45:547-53 «PMID: 18695272»PubMed
  2. Patel H, Gouin S, Platt RW. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral albuterol in infants with mild-to-moderate acute viral bronchiolitis. J Pediatr 2003;142:509-14 «PMID: 12756382»PubMed
  3. Gadomski AM, Lichenstein R, Horton L ym. Efficacy of albuterol in the management of bronchiolitis. Pediatrics 1994;93:907-12 «PMID: 8190575»PubMed