Takaisin

Non-penetroivien leikkausten ja trabekulektomian vertailu

Näytönastekatsaukset
Mika Harju ja Anja Tuulonen
4.7.2014

Näytön aste: C

Vaikka lyhyellä aikavälillä syvä sklerektomia saattaa laskea silmänpainetta saman verran kuin trabekulektomia, trabekulektomia saattaa johtaa useammin täydelliseen onnistumiseen. Trabekulektomia saattaa laskea painetta enemmän kuin viskokanalostomia.

Vuonna 2011 julkaistussa meta-analyysissä «Ke M, Guo J, Qian Z. Meta analysis of non-penetrat...»1 oli mukana vuoteen 2009 mennessä julkaistuja satunnaistettuja tutkimuksia, jossa vertailtiin non-penetroivaa leikkausta trabekulektomiaan. Hakusanoja olivat ”open angle glaucoma”, ”non-penetrating trabecular surgery” ja ”trabeculectomy”. Haku rajattiin koskemaan vain englannin- ja kiinankielisiä tutkimuksia. Lopulta analyysiin otettiin mukaan yhdeksän tutkimusta, joissa oli hoidettu yhteensä 432 silmää. Yhden vuoden seurannan jälkeen trabekulektomiassa paine oli laskenut enemmän kuin non-penetroivissa leikkauksissa (WMD 2,83; 95 % luottamusväli 1,91–3,74) ja trabekulektomia johti useammin onnistumiseen (≤ 21 mmHg; WMD 0,34; 95 % luottamusväli 0,20–0,59). Komplikaatioiden arviointi vaihteli niin suuresti tutkimusten välillä, ettei meta-analyysiä komplikaatioiden osalta tehty. Tutkimukset perusteella kuitenkin syntyi vaikutelma, että trabekulektomiassa oli enemmän komplikaatioita.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Seuranta-aika oli hoidon vaikuttavuutta ajatellen hyvin lyhyt (1 vuosi). Analyysissä ei eritelty syvää sklerektomiaa ja viskokanalostomia toisistaan. Hakusanat eivät välttämättä löydä kaikkia tutkimuksia. Yhdeksän tutkimusta valittiin mukaan, mutta vain kolme on listattu kirjallisuusluetteloon; artikkelin viitteet ovat selvästi sekaisin. Artikkelin tekstien ja taulukoiden tiedot eivät täsmää keskenään.

Vuonna 2009 julkaistuun meta-analyysiin «Cheng JW, Xi GL, Wei RL ym. Efficacy and tolerabil...»2 otettiin mukaan 1966 ja huhtikuu 2008 mennessä julkaistut tutkimukset (retrospektiiviset, prospektiiviset, satunnaistamattomat ja satunnaistetut) joiden vaatimukset olivat seuraavat: 1) tutkimukset olivat kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia, mukaan lukien kohorttitutkimukset ja satunnaistetut tutkimukset, 2) potilailla oli primaari tai sekundaarinen avokulmaglaukooma, 3) tutkimuksessa vertailtiin non-penetroivaa leikkausta (NPGS) mitomysiini C:n (MMC) kanssa trabekulektomiaan (TE) MMC:n kanssa, 4) tutkimuksessa raportoitiin ainakin yksi seuraavista; prosentuaalinen silmänpaineenlasku, täydellinen onnistuminen (complete success) tai osittainen onnistuminen (qualified success). Lopulta analyysiin otettiin mukaan kahdeksan tutkimusta, joissa oli hoidettu yhteensä 459 silmää; 227 NPGS ja 232 TE. Neljä tutkimusta oli kohorttitutkimuksia ja neljä satunnaistettua tutkimusta.

Kaikki non-penetroivat leikkaukset olivat syviä sklerektomioita tai siihen verrattavia leikkauksia. Silmänpaineen prosentuaalinen lasku oli molemmissa ryhmissä samankaltainen; WMD (weighted mean difference) yhden vuoden kohdalla -1,27 % (95 % luottamusväli -5,61–3,07), kahden vuoden kohdalla -4,55 % (-10,35–1,24), kolmen vuoden kohdalla -0,82 % (-8,80–7,17) ja neljän vuoden kohdalla -6,16 (-25,97–13,65). Viidessä tutkimuksessa raportoitiin myös täydellistä onnistumista (IOP < 22 mmHg ilman lääkitystä). NPGSMMC johti harvemmin täydelliseen onnistumiseen kuin TEMMC (RR 0,74; 95 % luottamusväli 0,63–0,86). Neljä tutkimusta raportoi osittaisesta onnistumisesta (qualified success, IOP < 22 mmHg lääkkeiden kanssa). Siinä ei olut NPGSMMC:n ja TEMMC:n välillä eroa (0,93; 0,87–1,01). Non-penetroivaan leikkaukseen liittyi trabekulektomiaa harvemmin matalaa etukammiota (RR 0,31; 95 % luottamusväli 0,16–0,60) ja harmaakaihia (0,23; 0,11–0,47). Lukumääräisesti trabekulektomiaan liittyi myös enemmän hypotoniaa, etukammioverenvuotoa ja suonikalvoirtaumaa, mutta erot eivät yksittäisten komplikaatioiden välillä olleet merkittäviä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Mukan oli myös satunnaistamattomia tutkimuksia, vaikkakin tulos oli samankaltainen, kun nämä tutkimukset suljettiin pois.

Vuonna 2010 julkaistuun meta-analyysiin «Chai C, Loon SC. Meta-analysis of viscocanalostomy...»3 otettiin mukaan satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jotka vertasivat viskokanalostomiaa ja trabekulektomiaa. Mukaan valittiin lopulta 10 tutkimusta, joissa hoidettiin yhteensä 458 silmää (397 potilasta). Tutkimuksessa vertailtiin saavutettua keskimääräistä silmänpainetta ja komplikaatiofrekvenssiä. 53 % potilaista olivat valkoisia ja 26 % ei-valkoisia. 20 %:lla rotua ei mainittu. Potilaista 81 %:lla oli primaari avokulmaglaukooma, 16 %:lla sekundaarinen avokulmaglaukooma, 2 %:lla primaari sulkukulmaglaukooma ja lopuilta ei diagnoosia raportoitu.

Paine laski hyvin molemmissa ryhmissä, mutta yhden vuoden kohdalla trabekulektomialla saavutettu paine oli matalampi (mean difference 2,25 mmHg; 95 % luottamusväli 1,38–3,12). Kahden vuoden seurantaa oli kolmessa tutkimuksessa. Myös kahden vuoden kohdalla trabekulektomialla saavutettu paine oli matalampi (mean difference 3,42 mmHg; 95 % luottamusväli 1,80–5,03). Viskokanalostomiaan liittyi vähemmän komplikaatioita kuin trabekulektomiaan; hypotonian riskisuhde RR 0,29 (95 % luottamusväli 0,152–0,58); hyfeeman 0,50 (0,30–0,84); matalan etukammion 0,19 (0,08–0,45); kaihin kehittymisen 0,31 (0,15–0,64).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Ke M, Guo J, Qian Z. Meta analysis of non-penetrating trabecular surgery versus trabeculectomy for the treatment of open angle glaucoma. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 2011;31:264-70 «PMID: 21505997»PubMed
  2. Cheng JW, Xi GL, Wei RL ym. Efficacy and tolerability of nonpenetrating glaucoma surgery augmented with mitomycin C in treatment of open-angle glaucoma: a meta-analysis. Can J Ophthalmol 2009;44:76-82 «PMID: 19169318»PubMed
  3. Chai C, Loon SC. Meta-analysis of viscocanalostomy versus trabeculectomy in uncontrolled glaucoma. J Glaucoma 2010;19:519-27 «PMID: 20179632»PubMed