Takaisin

Kuituvalo ja digitaalinen kuituvalo kariesvaurioiden havainnoinnin apuna

Näytönastekatsaukset
Vuokko Anttonen
13.8.2014

Näytön aste: C

Kuituvalo (FOTI) tai digitaalinen kuituvalo (DIFOTI) näönvaraisen tarkastuksen lisänä saattavat helpottaa hampaiden välipinnoilla olevien kariesvaurioiden havainnointia.

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen «Twetman S, Axelsson S, Dahlén G ym. Adjunct method...»1 tavoitteena oli arvioida olemassa olevan kirjallisuuden pohjalta kariesvaurioiden havainnoinnissa käytettyjen uusien menetelmien luotettavuutta. Näyttö menetelmän tarkkuudesta luokiteltiin vahvaksi (luotettavat tutkimukset, joissa ei havaittu tuloksia heikentäviä tekijöitä), kohtalaiseksi (tutkimukset hyvätasoisia tai tasoltaan kohtalaisia sisältäen yksittäisiä, lopputulosta heikentäviä tekijöitä), rajoittuneeksi (tutkimukset hyvätasoisia tai tasoltaan kohtalaisia sisältäen lopputulosta heikentäviä tekijöitä) tai riittämättömäksi (kirjallisuuden perusteella näyttö riittämätön tai sitä ei ole, tutkimukset ovat heikkotasoisia tai tulokset ovat ristiriitaisia).

Kuituvaloa ja digitaalista kuituvaloa (DIFOTI) koskevia julkaisuja analysoitiin neljä, joista kolme oli tasoltaan huonoja ja yksi kohtalainen. Varsinkin purupinnan vaurioita havainnoitaessa kuituvalon avulla kyettiin luotettavammin arvioimaan hammas terveeksi kuin löytämään vauriot.

DIFOTIn avulla kyettiin löytämään hammasväleissä olevat vauriot paremmin kuin näönvaraisen tarkastuksen perusteella.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Twetman S, Axelsson S, Dahlén G ym. Adjunct methods for caries detection: a systematic review of literature. Acta Odontol Scand 2013;71:388-97 «PMID: 22630355»PubMed