Takaisin

Hampaiden harjaus päiväkodissa

Näytönastekatsaukset
Kaisu Pienihäkkinen
13.8.2014

Näytön aste: B

Päiväkodissa toteutettu ohjattu hampaiden harjaus fluorihammastahnalla ehkäisee ilmeisesti hampaiden reikiintymistä.

Vuonna 1992 julkaistussa tutkimuksessa «Hölttä P, Alaluusua S. Effect of supervised use of...»1 seurattiin päiväkodissa toteutetun, ohjatun hampaiden harjauksen vaikutusta hampaiden reikiintymiseen. Tutkimusryhmän muodosti 87 iältään 3,0–6,3-vuotiasta helsinkiläislasta. Heitä seurattiin yli 1 vuoden ajan (keskiarvo 1,4 vuotta, prospektiivinen ryhmä). Verrokkeina toimivat lapset, jotka olivat olleet samoissa päiväkodeissa kahta vuotta aikaisemmin, olivat samanikäisiä kuin testiryhmän lapset, heidän lähtötilanteensa dfs oli samaa tasoa kuin testiryhmällä ja heitä seurattiin yhtä kauan (n = 87, retrospektiivinen ryhmä). Kariesvauriot tutkittiin kliinisesti sondia ja kuituvaloa apuna käyttäen, ja jos epäiltiin hammasvälipintojen kariesta tai jos lapsella oli tai oli ollut reikiä hampaissaan, otettiin BW-kuvat. Päivähoidon henkilökunta annosteli harjalle herneenkokoisen määrän tahnaa, joka sisälsi 1,2-prosenttia natriummonofluorifosfaattia. Kontrolliryhmän lapset harjasivat hampaansa päiväkodissa ilman tahnaa.

Alkutilanteen dfs + DFS oli testiryhmässä keskimäärin 1,1 (SD 2,8) ja kontrolliryhmässä 1,0 (SD2,7). Seurannan aikana testiryhmän lapsille kehittyi 23 uutta kariesvauriota eli keskimäärin 0,3 lasta kohti (SD 0,9). Kontrolliryhmälle niitä kehittyi 83 (0,9; SD1,9; p < 0,05). Ero johtui pääasiassa uusien vaurioiden syntymisestä hammasvälipinnoille (p < 0,001) ja posken- ja kielenpuoleisille pinnoille (p < 0,01). Purupinnan vaurioissa ei ollut eroja.

Seurannan lopussa, kun lapset olivat keskimäärin 5,9-vuotiaita, dfs + DFS oli testiryhmässä keskimäärin 1,3 (SD 3,0) ja kontrolliryhmässä 2,0 (SD 3,9).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2005 julkaistussa tutkimuksessa «Jackson RJ, Newman HN, Smart GJ ym. The effects of...»2 5-vuotiaat englantilaislapset osallistuivat päiväkodissa ohjattuun hampaiden harjausohjelmaan. Tutkimus tehtiin alueilla, joilla hampaiden reikiintyminen oli yleistä, ja asukkaiden sosioekonominen taso matala. Testiryhmään osallistui 259 lasta, joista 181 oli mukana seurannan loppuun asti. Lapset harjasivat hampaansa päiväkotihenkilökunnan ohjauksessa arkipäivisin käyttäen tahnaa, joka sisälsi 1 450 ppm fluoridia. Kontrolliryhmässä lapsia oli alun perin 258 ja seurannan lopussa 189. Heille harjausta ei järjestetty.

21 kuukauden seurannassa voitiin havaita, että uusien kariesvaurioiden määrä (DMFS + dmfs) oli koeryhmän lapsilla merkitsevästi pienempi kuin kontrollilapsilla (2,60/2,92, p < 0,001). Ero näkyi erityisesti maitohampaistossa ja hammasvälipintojen vaurioiden määrässä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vuonna 2003 julkaistussa tutkimuksessa «Rong WS, Bian JY, Wang WJ ym. Effectiveness of an ...»3 3-vuotiaat kiinalaislapset (n = 731) osallistuivat ohjattuun hampaiden harjausohjelmaan, jossa hampaat harjattiin päiväkodissa kaksi kertaa päivässä hammastahnalla, joka sisälsi 1 100 ppm fluoridia. Vanhemmille annettiin ohjeeksi harjata hampaat samalla tahnalla iltaisin. Tahnaa ja harja annettiin kotiin 3 kuukauden välein. Suunterveyteen liittyvää neuvontaa annettiin lapsille kuukausittain ja vanhemmille puolivuosittain. Kontrolliryhmän lapset harjasivat vain kotona ja heidän käyttämänsä tahna ei kirjoittajien mukaan todennäköisesti sisältänyt fluoria, koska Kiinassa harvoissa tahnoissa tuohon aikaan oli fluoria. Terveysneuvontaa ei kontrolliryhmälle annettu. Seuranta-aika oli 2 vuotta.

Koeryhmässä dmfs-lisäys oli keskimäärin 2,47 ja kontrolliryhmässä 3,56. Ehkäisyosuus oli 30,6 %. Vanhempien suunterveyteen liittyvä tietämys oli tutkimuksen jälkeen parempi testiryhmässä kuin kontrolliryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Hölttä P, Alaluusua S. Effect of supervised use of...»1: Tutkijoiden johtopäätös oli, että päiväkodissa tapahtuva, ohjattu hampaiden harjaus vähentää lasten hampaiden reikiintymistä.

«Jackson RJ, Newman HN, Smart GJ ym. The effects of...»2: Tutkijoiden johtopäätöksenä oli, että ohjattu harjaus fluorihammastahnalla ja lasten ja heidän vanhempiensa suunterveyteen liittyvä neuvonta vaikutti lasten hammasterveyteen, harjaustottumuksiin ja vanhempien tietoihin suunterveydestä.

Kirjallisuutta

  1. Hölttä P, Alaluusua S. Effect of supervised use of a fluoride toothpaste on caries incidence in pre-school children. Int J Paediatr Dent 1992;2:145-9 «PMID: 1304804»PubMed
  2. Jackson RJ, Newman HN, Smart GJ ym. The effects of a supervised toothbrushing programme on the caries increment of primary school children, initially aged 5-6 years. Caries Res 2005;39:108-15 «PMID: 15741722»PubMed
  3. Rong WS, Bian JY, Wang WJ ym. Effectiveness of an oral health education and caries prevention program in kindergartens in China. Community Dent Oral Epidemiol 2003;31:412-6 «PMID: 14986908»PubMed