Takaisin

Bitewing-röntgenkuvauksen avulla saatu lisähyöty pysyvien hampaiden kariesvaurioiden havainnoinnissa

Näytönastekatsaukset
Vuokko Anttonen
13.8.2014

Näytön aste: B

Bitewing-kuvat saattavat helpottaa merkittävästi pysyvien hampaiden kariesvaurioiden ja uusimista vaativien täytteiden havaitsemista nuorilla aikuisilla.

Hollannissa toteutetussa tutkimuksessa «Poorterman JH, Aartman IH, Kieft JA ym. Value of b...»1 tutkimusjoukkoon kuului 14- (n = 560), 17- (n = 537), 20- (n = 285) ja 23-vuotiaita (n = 429) nuoria sekä 25–54-vuotiaita (n = 974). Kliinisessä tarkastuksessa hampaiston dentiinikariesvauriot kirjattiin pintakohtaisesti. Tarkastuksen jälkeen vapaaehtoisilta otetuista bitewing-röntgenkuvista (BW, n = 663) rekisteröitiin pintakohtaisesti dentiinikariesvauriot välihammas- ja poskihammasalueelta. Tulokset ilmoitettiin prosentteina röntgenologisesti löydettyjen pintojen lukumäärä jaettuna kliinisesti havaittujen vaurioiden määrällä. Arvot vaihtelivat ikäryhmittäin 163–700 %. BW-tutkimuksen lisäarvo kliiniselle tutkimukselle oli suurin 17-vuotiailla (700 %) ja nuorilla aikuisilla (20-vuotiailla 232 %, 23-vuotiailla 306 % ja 25–34-vuotiailla 391 %) ja pienin 14-vuotiailla (163 %).

BW-kuvien avulla löydettyjen korjausta vaativien pintojen lukumäärä oli kaksinkertainen kliinisen tarkastuksen avulla löydettyjen vaurioiden määrään verrattuna muissa ikäryhmissä paitsi 14-vuotiailla, joilla se oli puolitoistakertainen. Kariesvaurioiden lisäksi BW-kuvaus paljasti uusimisen tarvetta sellaisissa täytteissä, jotka olivat kliinisesti moitteettomia. Prosentteina lisähyöty vaihteli välillä 233–594 % ollen suurin aikuisilla (20-vuotiailla 444 %, 23-vuotiailla 594 % ja 25–34 -vuotiailla 404 %). Hammasvälitäytteissä ei vielä ollut uusimisen tarvetta 14-vuotiailla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa 14-vuotiailla toteutetussa kliinisessä poikkileikkaustutkimuksessa «Hietala-Lenkkeri AM, Tolvanen M, Alanen P ym. The ...»2 BW-kuvauksesta hyötyivät erityisesti ne, joilla DMFS > 0, mutta myös ne, joilla ei ollut aiempaa karieskokemusta. Saatava hyöty tässä ikäluokassa on suurin poskihampaiden purupintojen vaurioiden havainnoinnissa: kliinisesti terveeksi havaituista ensimmäisistä poskihampaista 11 %:sta löytyi syvä korjaavaa hoitoa vaativa vaurio, vastaava luku toisissa poskihampaissa oli 9 %.

Keskimäärin kaksi viidestä kiillevaurioksi (ICDAS 3) luokitellusta vauriosta osoittautui BW-kuvauksen perusteella korjaavaa hoitoa vaativaksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Poorterman JH, Aartman IH, Kieft JA ym. Value of b...»1: BW-kuvien avulla saavutettavaan hyötyyn vaikuttaa tutkittavan ikä; lisähyöty tässä 2000-luvun alun tutkimuksessa oli suurin 17-vuotiaille ja nuorille aikuisille.

«Hietala-Lenkkeri AM, Tolvanen M, Alanen P ym. The ...»2: Iältään 14-vuotiaista BW-kuvista hyötyvät sekä ne, joilla on kliinisesti terveet hampaat että ne, joilla on aiempaa karieskokemusta. Röntgenkuvauksesta on hyötyä sekä hammavälipintojen että purupinnan kariesvaurioiden havainnoinnissa.

Kirjallisuutta

  1. Poorterman JH, Aartman IH, Kieft JA ym. Value of bite-wing radiographs in a clinical epidemiological study and their effect on the DMFS index. Caries Res 2000;34:159-63 «PMID: 10773634»PubMed
  2. Hietala-Lenkkeri AM, Tolvanen M, Alanen P ym. The additional information of bitewing radiographs in the detection of established or severe dentinal decay in 14-year olds: a cross-sectional study in low-caries population. ScientificWorldJournal 2014;2014:175358 «PMID: 24574869»PubMed