Takaisin

Prostaglandiinijohdannaisten vertailu

Näytönastekatsaukset
Marko Määttä
14.8.2014

Näytön aste: A

Prostaglandiinijohdannaisista bimatoprosti ilmeisesti laskee silmänpainetta hieman enemmän kuin latanoprosti ja travoprosti.

Meta-analyysissä «Eyawo O, Nachega J, Lefebvre P ym. Efficacy and sa...»1 kartoitettiin kirjallisuus tietokannoista MEDLINE, EMBASE ja Cochrane bimatoprostista, latanoprostista ja travoprostista toukokuuhun 2008 saakka. Tutkimusten piti olla satunnaistettuja, kestoltaan vähintään kolme kuukautta, ja potilaiden piti sairastaa avokulmaglaukoomaa ja okulaarista hypertensiota.

Valikoinnin jälkeen 15 artikkelia täytti hakuehdot, joista yhdeksän tutkimusasetelmaa vertaili travoprostia ja latanoprostia (n = 1 098), kahdeksan travoprostia ja bimatoprostia (n = 714) ja kahdeksan latanoprostia ja bimatoprostia (n = 943).

Vertailtaessa travoprostia ja latanoprostia ryhmien välillä ei havaittu eroa (painotettu silmänpaine-ero ryhmien välillä -0,24 mmHg, luottamusväli -0,87–+0,38, P = 0,45).

Vertailtaessa travoprostia ja bimatoprostia ryhmien välillä havaittiin tilastollinen ero (painotettu silmänpaine-ero ryhmien välillä 0,88 mmHg, luottamusväli 0,13–1,63, P = 0,02).

Vertailtaessa latanoprostia ja bimatoprostia ryhmien välillä havaittiin tilastollinen ero (painotettu silmänpaine-ero ryhmien välillä 0,73 mmHg, luottamusväli 0,10–1,37, P = 0,02).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Havaittu tilastollinen ero bimatoprostin hyväksi ei ole välttämättä kliinisesti merkitsevä, koska se jää alle 1 mmHg. Tavanomainen ero lääketutkimuksissa asetetaan tasolle 1,5 mmHg.

Verkostometa-analyysissä «van der Valk R, Webers CA, Lumley T ym. A network ...»2 verrattiin kaikkia käytössä olevia glaukoomalääkkeitä ja lumetta tarkoituksena selvittää niiden suhteellinen silmänpaineen laskuun liittyvä teho toisiinsa verrattuna. Verkostometa-analyysin metodi mahdollistaa lääkeaineiden vertailun, vaikka niitä ei ole tutkittu samassa tutkimusasetelmassa.

Verkostometa-analyysiä varten tietokannoista kerättiin kaikki laadukkaat satunnaistetut kliiniset tutkimukset vuoteen 2008 saakka ja lääkeaineiden tehoa verrattiin 0,5-prosenttiseen timololiin (= 0 %) juuri ennen seuraavaa annostelua (trough). Analyysissä 5 % ero vastaa noin 1 mmHg paine-eroa. 28 tutkimusta valikoitui mukaan, joissa oli yhteensä 6 953 potilasta, jotka sairastivat avokulmaglaukoomaa ja okulaarista hypertensiota.

Analyysissä todettiin, että tutkituista lääkkeistä prostaglandiinijohdannaiset alentavat silmänpainetta timololia enemmän, järjestyksessä bimatoprosti eniten keskimäärin -6 %, travoprosti -3 % ja latanoprosti -3 %. Timololia vähemmän painetta alensivat järjestyksessä betaksololi +5 %, dortsoliamidi +6 %, brintsoliamidi +6 %, brimonidiini +7 % sekä lume +15 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Havaittu tilastollinen ero bimatoprostin hyväksi ei välttämättä ole kliinisesti merkitsevä, koska se jää alle 1 mmHg. Tavanomainen ero lääketutkimuksissa asetetaan tasolle 1,5 mmHg.

Britanniassa 122 aiemmin lääkitsemätöntä potilasta, jotka sairastivat avokulmaglaukoomaa ja okulaarista hypertensiota, satunnaistettiin «Faridi UA, Saleh TA, Ewings P ym. Comparative stud...»3 saaman hoidoksi bimatoprostia (n = 40), latanoprostia (n = 42) tai travoprostia (n = 40) yhteensä kuuden kuukauden ajan. Potilaiden silmänpaine oli keskimäärin 26 mmHg, keski-ikä oli 68 vuotta, 80 % sairasti glaukoomaa ja kaikki olivat valkoihoisia.

Kuuden kuukauden hoidon jälkeen silmänpaine aleni bimatoprostilla arvoon 17,1 mmHg (-35 %), latanoprostilla 18,3 mmHg (-29 %) ja travoprostilla 18,3 (-30 %). Paineenlaskutehossa ryhmien välillä ei ollut eroa (P = 0,15).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Pienen alaryhmäkoon vuoksi tutkimusotannan laskettiin riittävän havaitsemaan 80 % todennäköisyydellä 2 mmHg paineenlaskuero molekyylien välillä.

Kirjallisuutta

  1. Eyawo O, Nachega J, Lefebvre P ym. Efficacy and safety of prostaglandin analogues in patients with predominantly primary open-angle glaucoma or ocular hypertension: a meta-analysis. Clin Ophthalmol 2009;3:447-56 «PMID: 19684868»PubMed
  2. van der Valk R, Webers CA, Lumley T ym. A network meta-analysis combined direct and indirect comparisons between glaucoma drugs to rank effectiveness in lowering intraocular pressure. J Clin Epidemiol 2009;62:1279-83 «PMID: 19716679»PubMed
  3. Faridi UA, Saleh TA, Ewings P ym. Comparative study of three prostaglandin analogues in the treatment of newly diagnosed cases of ocular hypertension, open-angle and normal tension glaucoma. Clin Experiment Ophthalmol 2010;38:678-82 «PMID: 20456437»PubMed