Takaisin

Beetasäteily trabekulektomiassa

Näytönastekatsaukset
Mika Harju
22.8.2014

Näytön aste: C

Beettasäteily saattaa parantaa trabekulektomian tulosta.

2012 julkaistussa Cochrane-katsauksessa «Kirwan JF, Rennie C, Evans JR. Beta radiation for ...»1 tarkasteltiin maaliskuuhun 2012 mennessä julkaistuja satunnaistettuja tutkimuksia, jossa vertailtiin trabekulektomiaa beetasädehoidon kanssa ja ilman. Kaikki glaukoomatyypit sallittiin, ja mukana oli potilaita, joille tehtiin leikkaus ensimmäistä kertaa (matalan riskin potilaat) sekä sellaisia, joilla arvioitiin olevan suuri riski epäonnistumiselle (suuren riskin potilaat).

Tutkimuksessa seurattiin 1) epäonnistumista vähintään vuoden seurannassa (silmänpaine > 20 mmHg) ja 2) keskimääräistä silmänpainetta vuoden seurannan jälkeen. Lisäksi seurattiin komplikaatioita (näön menetys, haavan vuotaminen, myöhäinen endoftalmiitti, kaihin kehitys, taloudelliset seikat). Katsaukseen sisällytettiin yhteensä 551 potilasta neljästä tutkimuksesta. Kaksi tutkimusta oli tehty kaukaasialaisilla, yksi kiinalaisilla (vain abstrakti oli julkaistu) ja yksi mustilla. Seuranta-aika vaihteli vuodesta neljään.

Niillä potilailla, joilla trabekulektomia tehtiin beetasäteilyn kanssa, oli pienempi riski epäonnistumiselle yhden vuoden seurannassa (pooled risk ratio 0,23, 95 % luottamusväli 0,14–0,40). Silmänpaineessa ei ollut merkittävää eroa. Komplikaatiofrekvenssi oli matala kaikissa tutkimuksissa. Trabekulektomiaan beetasäteilyn kanssa liityi suurempi riski harmaakaihille (RR 2,89, 95 % luottamusväli 1,39–6,00). Muita komplikaatioita oli liian vähän, jotta niitä voisi kommentoida.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kaiken kaikkiaan tutkimuksia beetasäteilystä on vain vähän, joten lisää tutkimuksia vaaditaan. Myöskään beetasäteilyn tehoa antimetaboliitteihin ei ole vertailtu.

Kirjallisuutta

  1. Kirwan JF, Rennie C, Evans JR. Beta radiation for glaucoma surgery. Cochrane Database Syst Rev 2012;6:CD003433 «PMID: 22696336»PubMed