Takaisin

SNRI-lääkkeet neuropaattisen kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Maija Haanpää
1.12.2015

Näytön aste: A

SNRI-lääkkeet lievittävät neuropaattista kipua.

Meta-analyysissä «Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S ym. Pharmacot...»1 selvitettiin SNRI-lääkkeiden tehoa ja turvallisuutta neuropaattisen kivun hoidossa. Kirjallisuushaku tehtiin seuraavista tietokannoista: PubMed/Medline, the Cochrane Central Register of Controlled Trials ja Embase. Meta-analyysiin otettiin mukaan vuoden 1966 ja huhtikuuhun 2013 mennessä julkaistut satunnaistetut, kaksoissokkoutetut tutkimukset, jossa oli vähintään 10 potilasta tutkimushaarassa, hoidon kesto oli vähintään 3 viikkoa ja jossa neuropaattinen kipu oli ensisijainen päätetapahtuma. Lisäksi analyysiin otettiin mukaan viranomais- ja tutkimusrekisterisivustoilla julkaistut tutkimukset, jotka täyttivät sisäänottokriteerit.

Meta-analyysiin «Jadad AR, Moore RA, Carroll D ym. Assessing the qu...»2 hyväksyttiin 14 tutkimusta, joista 9 oli duloksetiinista, 4 venlafaksiinista ja 1 desvenlafaksiinista. Tutkimukset ovat korkealaatuisia (Jadad-pisteet 3–5, keskiarvo 4). Seuranta-aika oli tutkimuksissa 4–13 viikkoa. Duloksetiinitutkimuksista 6:ssa hoidettiin kivuliasta diabeettista neuropatiaa, joista 5:ssä tulos oli positiivinen ensisijaisen päätetapahtuman mukaan, mutta 1 tutkimuksessa ei hoitojen tehossa ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. 1 tutkimuksessa duloksetiini lievitti merkittävästä MS-tautiin liittyvää neuropaattista kipua, 1 tutkimuksessa solunsalpaajahoidon aiheuttamaa neuropatiakipua ja 1 tutkimuksessa sentraalista neuropaattista kipua (aiheuttajana aivoverenkiertohäiriön tai selkäydinvamman jälkitila).

Duloksetiinin tehokas annos oli 60–120 mg, mutta 20 mg annos ei ole riittävä. Venlafaksiini oli tehokas tutkimuksissa, joissa käytettiin suurempaa annosta (150–225 mg/vrk), mutta matalalla annoksella (75 mg/vrk) ei saatu merkittävää kivun lievitystä. SNRI-tutkimusten yhteinen NNT 6,4 (95 % luottamusväli 5,2–8,4) ja NNH hoidon keskeyttämiseen haittavaikutusten vuoksi 11,8 (95 % luottamusväli 9,5–15,2). Tavallisimmat SNRI-lääkkeiden haittavaikutukset olivat pahoinvointi, uneliaisuus ja ummetus.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S ym. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2015;14:162-73 «PMID: 25575710»PubMed
  2. Jadad AR, Moore RA, Carroll D ym. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials 1996;17:1-12 «PMID: 8721797»PubMed