Takaisin

Trisykliset masennuslääkkeet neuropaattisen kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Maija Haanpää
1.12.2015

Näytön aste: A

Trisykliset masennuslääkkeet lievittävät neuropaattista kipua.

Meta-analyysissä «Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S ym. Pharmacot...»1 selvitettiin trisyklisten masennuslääkkeiden tehoa ja turvallisuutta neuropaattisen kivun hoidossa. Kirjallisuushaku tehtiin seuraavista tietokannoista: PubMed/Medline, the Cochrane Central Register of Controlled Trials ja Embase. Meta-analyysiin otettiin mukaan vuoden 1966 ja huhtikuuhun 2013 mennessä julkaistut satunnaistetut, kaksoissokkoutetut tutkimukset, jossa oli vähintään 10 potilasta tutkimushaarassa, hoidon kesto oli vähintään 3 viikkoa ja jossa neuropaattinen kipu oli ensisijainen päätetapahtuma. Lisäksi analyysiin otettiin mukaan viranomais- ja tutkimusrekisterisivustoilla (www.phrma.org «http://www.phrma.org»1, ClinTrials.gov) julkaistut tutkimukset, jotka täyttivät sisäänottokriteerit.

Meta-analyysiin hyväksyttiin 20 tutkimusta, joista 16:ssa oli vaihtovuoroinen ja 4:ssä rinnakkainen tutkimusasetelma. Potilaita tutkimuksissa oli yhteensä 912 (yhdessä tutkimuksessa 15–169 potilasta), ja tutkimusten kesto vaihteli 3 viikosta 9 viikkoon. Tutkimusten laatu vaihteli heikosta korkeaan (Jadad-pisteytys vaihteli välillä 2–5, keskiarvo 3,6). Tutkimuksista 7 oli kivuliaasta polyneuropatiasta (diabeettinen 3, HIV-polyneuropatia 1, seka-aineisto 3), 5 vyöruusun jälkisärystä, 2 seka-aineistoista sekä 1 kustakin seuraavista: central post stroke pain, selkäydinvamman jälkeinen kipu, amputaation jälkeinen kipu, ääreishermovamman jälkeinen kipu, kivulias radikulopatia ja MS-tautiin liittyvä neuropaattinen kipu. Amitriptyliiniä tutkittiin 12 tutkimuksessa (annos 65–200 mg/vrk), nortriptyliiniä 3 tutkimuksessa (annos 100–160 mg/vrk), desipramiinia 3 tutkimuksessa (annos 25–250 mg/vrk) sekä imipramiinia, klomipramiinia ja maprotiliinia kutakin 1 tutkimuksessa.

Tulos oli positiivinen ensisijaisen päätetapahtuman suhteen 16:ssa ja negatiivinen 3:ssa (HIV-polyneuropatia, amputaation jälkeinen kipu ja radikulopatia); 1 tutkimuksessa tulosta ensisijaisen päätetapahtuman suhteen ei voitu määritellä. Trisyklisten masennuskipulääkkeiden NNT vähintään 50 % kivunlievitykseen oli 3,6 (95 % luottamusväli 3,0–4,4). NNT tutkimuksen keskeyttämisen haittavaikutusten vuoksi oli 13,4 (95 % luottamusväli 9,3–24). Yleisimpiä haittavaikutuksia olivat sedaatio ja antikolinergiset haittaoireet (suun kuivaminen, ummetus, virtsanheittovaikeus). Hoidon tehossa ei todettu annosvastetta (lääkkeen poistuminen elimistöstä vaihtelee paljon henkilöstä toiseen).

Systemoidun katsauksen perusteella trisyklisiä masennuskipulääkkeitä suositellaan ensilinjan vaihtoehtona neuropaattiseen kipuun annoksella 25–150 mg/vrk kahteen annokseen jaettuna. Varovaisuutta tulee noudattaa iäkkäiden ja lääkeherkkien potilaiden hoidossa sekä niillä potilailla, joilla antikolinergiset haitat ovat merkittävä ongelma.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S ym. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2015;14:162-73 «PMID: 25575710»PubMed