Takaisin

Yhdistelmäehkäisypillerit kuukautiskipujen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kalle Saikkonen
1.12.2015

Näytön aste: B

Yhdistelmäehkäisypillerit ilmeisesti lievittävät kuukautiskipuja.

Cochranen järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä «Wong CL, Farquhar C, Roberts H ym. Oral contracept...»1, «»1 selvitettiin yhdistelmäehkäisypillerien tehoa primaarin dysmenorrean hoidossa fertiili-ikäisillä naisilla. Katsauksen ja meta-analyysin ensisijaisina tulosmuuttujina olivat kivun väheneminen ja hoidon haittavaikutukset. Katsausta varten haettiin kattavasti marraskuuhun 2008 mennessä ilmestyneet tutkimusjulkaisut, -suunnitelmat tai abstraktit asianmukaisista sähköisistä tietokannoista ja tutkimusrekistereistä sekä tieteellisten julkaisujen viite- ja kongressien abstraktiluetteloista.

Kaikkiaan 10 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta läpäisi katsauksen kriteerit, ja niistä 7 vertasi yhdistelmäehkäisypillerien tehoa lumelääkkeeseen (n = 497) ja raportoi kivun vähenemistä ensisijaisena tulosmuuttujana. Tavat mitata tai arvioida kivun vähenemistä ja raportoida saatuja tuloksia vaihtelivat suuresti tutkimusten välillä. Vain 3 tutkimusta raportoi haittavaikutuksista. Cochrane-käsikirjan ohjeiden mukaisesti arvioituna vain 3 tutkimuksen katsottiin olevan laadultaan hyviä.

Kivun kliinisesti merkittävä väheneminen oli tilastollisesti merkitsevä ainoastaan yhdessä niistä kuudesta tutkimuksesta, joiden tulokset oli saatettavissa dikotomiseen muotoon meta-analyysia varten. Herkkyysanalyysin jälkeen meta-analyysista poistettiin 3 tutkimusta, joissa potilaiden valikoitumisen salauksen saatettiin epäillä toteutuneen huonosti tai pettäneen. Jäljelle jääneiden 3 tutkimuksen (n = 370) yhdistetyn datan perusteella yhdistelmäehkäisyvalmisteista on hyötyä lumeeseen verrattuna: OR 2,99 (95 % luottamusväli 1,76–5,07). Haittavaikutusten suhteen ei löytynyt merkitseviä eroja yhdistelmäehkäisyvalmisteiden ja lumeen välille. Tutkimusten hoitoajat olivat 2, 3 ja 6 kuukautta sekä seuranta-ajat vastaavassa järjestyksessä 1, 3 ja 0 kuukautta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Syyskuun 2008 ja elokuun 2009 välisenä aikana 13 japanilaisessa keskuksessa toteutetussa satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa «Harada T, Momoeda M, Terakawa N ym. Evaluation of ...»2 selvitettiin syklisesti käytetyn yhdistelmäehkäisypillerin (IKH-01, etinyyliestradioli 0,035mg / noretisteroni 1 mg, 21/7 vrk) tehoa tarkasti diagnosoidun ja keskivaikeaksi tai vaikeaksi arvioidun primaarin dysmenorrean hoidossa yli 16 vuoden ikäisillä fertiili-ikäisillä naisilla (n = 115). Kukaan tutkimukseen osallistuneista ei ollut aiemmin käyttänyt hormonaalisia ehkäisyvalmisteita.

Intervention kesto oli 4 kuukautissykliä, seuranta-aikaa ei ollut. 115:ta satunnaistetusta naisesta 13 (11 %) jätti tutkimuksen kesken; interventioryhmästä 10 (17 %) ja lumeryhmästä 3 (5 %). Interventioryhmän pudokkaista 6 jätettiin ulos tehoanalyyseistä datan puutteen takia, lumeryhmän pudokkaista 2.

Ensisijaisena päätetapahtumana tutkimuksessa käytettiin keskiarvoeroja pisteissä kivun aiheuttaman toimintakyvyn häiriön ja kipulääkkeiden käytön arviointiin perustuvalla ”Total Dysmenorrhea Score”-asteikolla (maksimipistemäärä 6) ennen ja jälkeen intervention. Toissijaisena päätemuuttujana olivat kivun voimakkuuden muutokset VAS-asteikolla sekä muutokset molemmilla asteikoilla kuukautissyklistä toiseen alkutilanteeseen verrattuna.

Total Dysmenorrhea Score -pisteet laskivat merkitsevästi molemmissa ryhmissä, mutta IKH-01-ryhmässä merkitsevästi enemmän; -2,6 vs -1,4, p < 0,001. VAS-pisteet laskivat molemmissa ryhmissä merkitsevästi, mutta jälleen merkitsevästi enemmän IKH-01-ryhmässä (-36,0 vs -20,8, p = 0,001).

Haittavaikutuksia (kuten ylimääräiset vuodot, pahoinvointi) esiintyi IKH-01-ryhmässä merkitsevästi enemmän kuin lumeryhmässä (RR 4,34, 95 % luottamusväli 2,22–8,49), mutta vakavia haittavaikutuksia ei todettu kummassakaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Wong CL, Farquhar C, Roberts H ym. Oral contracept...»1: Katsaukseen sisältyvien tutkimusten laatu oli vaihteleva. Yhdistelmäehkäisypillerien hormonaaliset komponentit ovat muuttuneet, ja pillerien sisältämien hormonien, erityisesti estrogeenin, annokset ovat vähentyneet vuosikymmenten saatossa. Vain kaksi meta-analyysin tutkimuksista (n = 149) käytti interventiona nykyisin Suomen markkinoilla olevia vastaavia yhdistelmäehkäisyvalmisteita.

«Harada T, Momoeda M, Terakawa N ym. Evaluation of ...»2: Tutkimus oli lääkeyrityksen rahoittama faasi III -tutkimus, ja kaikki kirjoittajat ovat artikkelin mukaan vastaanottaneet konsultaatiopalkkioita kyseiseltä yritykseltä. Ensisijaismuuttujana käytetty Total Dysmenorrhea Score -asteikko on validoimaton mittari.

Kirjallisuutta

  1. Wong CL, Farquhar C, Roberts H ym. Oral contraceptive pill for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD002120 «PMID: 19821293»PubMed
  2. Harada T, Momoeda M, Terakawa N ym. Evaluation of a low-dose oral contraceptive pill for primary dysmenorrhea: a placebo-controlled, double-blind, randomized trial. Fertil Steril 2011;95:1928-31 «PMID: 21420678»PubMed