Takaisin

Manuaalinen terapia ja terapeuttinen harjoittelu jäätyneen olkanivelen kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kalle Saikkonen
1.12.2015

Näytön aste: C

Manuaalisella terapialla ja terapeuttisella harjoittelulla yhdessä tai erikseen ei liene vaikutusta jäätyneen olkanivelen kivun hoidossa.

Cochranen järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä «Page MJ, Green S, Kramer S ym. Manual therapy and ...»1, «»1 pyrittiin ensisijaisesti selvittämään manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun hyötyjä ja haittoja jäätyneen olkanivelen hoidossa. Katsausta varten haettiin kattavasti toukokuuhun 2013 mennessä ilmestyneet aihetta koskevat tutkimusjulkaisut, -suunnitelmat ja abstraktit. Kaikkiaan 32 kontrolloitua tutkimusta (n = 1 836) läpäisi katsauksen kriteerit. Näistä 30 oli satunnaistettuja.

Katsaukseen hyväksytyt tutkimukset olivat keskenään varsin heterogeenisiä interventioiden, kontrollien, seuranta-aikojen ja tulosmuuttujien suhteen, mistä johtuen kahta tehtyä erillisistä meta-analyysia varten voitiin yhdistää vain yhteensä neljän tutkimuksen tulokset (2 + 2). Käytetyt manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun muodot erosivat toisistaan niin tekniikoiden kuin hoitojaksojen kokonaiskeston ja hoitokertojen määrän osalta. Monissa tutkimuksissa käytettiin lisäksi erilaisia sähköisen terapian muotoja. Otsikossa mainittuja hoitomuotoja yksin tai erikseen käytettynä lumeeseen tai pelkkään seurantaan verranneita tutkimuksia ei ollut tai ne eivät raportoineet tuloksiaan käytettävässä muodossa.

Ainoa tilastollisesti merkitsevä ja kliinisesti merkittävä ero hoito- ja kontrolliryhmän välille kivun suhteen saatiin Hollannissa perusterveydenhuollon yksiköissä toteutetussa tutkimuksessa (n = 107), jossa verrattiin 6 viikon manuaalista terapiaa ja terapeuttista harjoittelua (12 x 30 minuuttia) glukokortikoidi-injektiohoitoon (1–3 injektiota 6 viikon aikana, keskiarvo 2,2). Injektioryhmän potilaat kärsivät 7 viikon kohdalla merkittävästi vähemmän kivusta (VAS 100 mm) kuin terapia- ja harjoitteluryhmän potilaat (MD -26,00; 95 % luottamusväli -36,80 – -15,20).

Vain 7 tutkimusta mittasi haittavaikutuksia. Niistä 3 raportoi marginaalisia eroja ryhmien välillä, ja 4 tutkimuksessa ei todettu eroja haittojen suhteen. Vakavia haittavaikutuksia ei raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

Tietoa sairauden luonnollisesta kulusta ja sen vaiheista ei ole riittävällä ja yhtenäisellä tavalla huomioitu tutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Seuranta-ajat ovat useissa tutkimuksissa liian lyhyitä, ja interventioiden ajoitus sairauden vaiheen mukaan ei ole huomioitu tai tutkittu. Jäätyneen olkanivelen määrittely vaihteli huomattavasti tutkimusten välillä.

Kirjallisuutta

  1. Page MJ, Green S, Kramer S ym. Manual therapy and exercise for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database Syst Rev 2014;(8):CD011275 «PMID: 25157702»PubMed