Takaisin

Glukokortikoidi-injektio jäätyneen olkanivelen kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kalle Saikkonen
1.12.2015

Näytön aste: B

Glukokortikoidi-injektio glenohumeraaliniveleen ilmeisesti vähentää jäätyneen olkanivelen kipua lyhytaikaisesti.

Jäätyneen olkanivelen hoitomuotojen kliinistä vaikuttavuutta pyrittiin arvioimaan ja vertailemaan järjestelmällisessä katsauksessa, joka laadittiin osana Iso-Britannian kansallisen terveystutkimusinstituutin (NIHR) toimeksiannosta tehtyä laajempaa terveysteknologiakatsausta.

Aiheeseen liittyviä julkaistuja ja julkaisemattomia tutkimuksia haettiin ilman kielirajoituksia 19 lähteestä: Medlinesta ja EMBASEsta tammikuuhun 2011 saakka ja muista tietokannoista, hakemistoista, olennaisten organisaatioiden internetsivuilta sekä aikaisempien systemaattisten katsausten viiteluetteloista maaliskuuhun 2010 saakka. Lisäksi haettiin potilaiden näkemyksiä selvittäneitä englanninkielisiä laadullisia tutkimuksia (Medline, CINAHL, PsycINFO 1/1980–6/2010) ja eri hoitomuotojen kustannustehokkuutta arvioivia tutkimuksia.

Katsaukseen «Maund E, Craig D, Suekarran S ym. Management of fr...»1 haluttiin satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia, jotka käsittelivät primaarisesta jäätyneestä olkanivelestä kärsivien potilaiden hoitoa seuraavilla hoitomuodoilla: fysikaalinen terapia, nivelkapselin nestelaajennus, glukokortikoidi-injektiot, natriumhyaluronaatti-injektiot, anestesiamanipulaatio, artroskooppinen kapsulotomia ja seuranta, eri yhdistelminä tai erikseen. Kvasisatunnaistetut ja anestesiamanipulaation ja kapsulotomian kohdalla yli 50 potilaan tapaussarjat hyväksyttiin menetelmällisesti parempien puutteessa. Tulosmuuttujien suhteen sisäänottokriteerit olivat väljät.

Mukaanottokriteerit läpäisi lopulta 28 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta, yksi kvasisatunnaistettu tutkimus ja kaksi tapaussarjaa. Tieto satunnaistamisen menetelmästä puuttui 18 tutkimuksesta, ryhmäjaon salaaminen tai sen raportointi oli riittämätön 24:ssä ja 13 puuttui sokkoutettu tulosmuuttujien arviointi. Voimalaskelmat ja systemaattiset menetelmät haittojen kirjaamiseen uupuivat useimmista.

Katsaukseen hyväksytyt tutkimukset olivat keskenään varsin heterogeenisiä sairauden määritelmän, interventioiden, kontrollien, seuranta-aikojen ja tulosmuuttujien suhteen, Seuranta-aikojen osalta tutkimusten tulokset yhdistettiin seuraavissa ryhmissä: lyhyt (4 viikkoa – 3 kuukautta), keskipitkä (3–6 kuukautta) ja pitkä (6–12 kuukautta). Tutkimuksissa mitattiin kipua eri mittarein, joten tulokset pyrittiin muuttamaan meta- ja verkostometa-analyyseja varten vertailtavissa olevaan SMD-muotoon.

Glukokortikoidi-injektioiden vaikutusta primaarin jäätyneen olkanivelen hoidossa selvittäviä tutkimuksia – joko fysioterapian kanssa tai ilman – oli kuusi (n = 457), joista 5 annettiin kertainjektio joko triamsinolonia tai metyyliprednisolonia lidokaiinilla tai ilman ja yhdessä 3 injektiota metyyliprednisolonia lidokaiinin kera viikon välein. 5 tutkimuksessa fysikaalinen hoito erilaisina terapeuttisen harjoittelun, mobilisaation ja sähköisen terapian yhdistelminä oli osana interventiota. Liitännäishoitoina tutkimuksissa raportoitiin käytetyn vaihtelevasti tavanomaisia kipulääkkeitä tarpeen mukaan Vertailuinterventioina tutkimuksissa oli glukokortikoidi-injektio + fysioterapia, lumeinjektio, fysioterapia lumeinjektion kanssa tai ilman ja kotiharjoittelu.

Tutkimusten välillä ei ollut suuria eroja sisäänottokriteereiden tai tutkimuspotilaiden ikä- ja sukupuolijakauman suhteen. Sairauden vaihetta ei raportoitu yhdessäkään, mutta 3 tutkimuksista ilmoitti sisäänottokriteerikseen sairauden keston alle 6 kuukautta. 4 tutkimuksessa satunnaistamisen menetelmää ei raportoitu, ja yhdessä näistä pudokkaiden määrä oli lumeinjektioryhmässä 20 %. Lisäksi 2 tulokset esitettiin vain graafisessa muodossa.

2 muuta tutkimusta oli menetelmällisesti laadukkaampia, mutta niissäkin pudokkaita oli paljon (kokonaismäärästä 17 % ja 27 %) glukokortikoidiryhmiin painottuen.

2 tasokkaimman tutkimuksen (n = 80) tulokset yhdistämällä todettiin glukokortikoidin kertainjektion vähentävän lyhyessä 6 viikon seurannassa kipua tilastollisesti merkitsevästi ja kliinisesti merkittävästi lumeinjektiota enemmän. Vaikutus tuli esiin ilman fysioterapiaa (SMD -1,30, 95 % luottamusväli -1,78 – -0,81; VAS 100 MD -23,8, 95 % luottamusväli 32,6 – -14,8) tai siihen yhdistettynä (SMD -2,31, 95 % luottamusväli -2,89–1,72; VAS 100 MD -42,3, 95 % luottamusväli -52,9–31,5).

Heikkolaatuisempi tutkimus (n = 80), jonka tuloksia ei voitu meta-analyysiin yhdistää, ei löytänyt eroa kivunlievityksessä glukokortikoidi- ja lumeinjektion välillä 3 kuukauden kohdalla (SMD -0,05; 95 % luottamusväli -0,55–0,45).

Glukokortikoidi-injektion 6 viikon seurannassa ilmenevä kipua vähentävä vaikutus ei tullut selvästi kliinisesti merkittävänä esiin, kun sitä verrattiin samojen kahden tutkimuksen meta-analyysissa (n = 80) lumeinjektion ja fysioterapian yhdistelmään (SMD -0,51, 95 % luottamusväli -0,94 – -0,07; VAS 100, MD -9,3, 95 % luottamusväli -17,2 – -1,2 mm).

Kolmen tutkimuksen (n = 128) meta-analyysissa glukokortikoidi-injektion ja fysioterapian yhdistelmä vähensi lyhyessä seurannassa (6, 6 ja 11 viikkoa) kipua lumeinjektion ja fysioterapian yhdistelmää enemmän (SMD -0,86, 95 % luottamusväli -1,25 – -0,47). Kun tutkimuksista harhan riskiltään suurin ja analyysin tilastollista heterogeenisyyttä lisännyt tutkimus (seuranta 11 viikkoa) poistettiin, oli tulos selvempi ja kliinisesti merkittävä (SMD -1,51, 95 % luottamusväli -2,00 – -1,02; VAS 100 MD -27,6, 95 % luottamusväli -36,6 – 18,7).

Kolme tutkimusta raportoi, että haittoja tai ainakaan niistä johtuvia keskeyttämisiä ei ilmennyt. Kolme tutkimusta ei raportoinut haitoista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Kattavat hakustrategiat, mukaanottokriteerit ja tulosten ja harhan arviointi- ja analysointimenetelmät esiteltiin tarkasti. Glukokortikoidi-injektio, jos sitä käytetään, lienee syytä antaa taudin ensimmäisten kuukausien aikana.

Kirjallisuutta

  1. Maund E, Craig D, Suekarran S ym. Management of frozen shoulder: a systematic review and cost-effectiveness analysis. Health Technol Assess 2012;16:1-264 «PMID: 22405512»PubMed