Takaisin

MAO-estäjät fibromyalgian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Nora Hagelberg
1.12.2015

Näytön aste: C

MAO-estäjät saattavat hieman vähentää fibromyalgiapotilaiden kipua, ja haittavaikutukset lienevät yleisiä.

Cochrane-katsauksessa «Tort S, Urrútia G, Nishishinya MB ym. Monoamine ox...»1, «»1 arvioitiin MAO-estäjien vaikutuksia fibromyalgian hoidossa. Lähteinä olivat Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Medline (vuodesta 1966 marraskuuhun 2010), EMBASE (vuodesta 1980 marraskuuhun 2010) ja arvioitujen artikkelien viiteluettelot.

Katsaukseen otettiin mukaan satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa MAO-estäjien vaikutuksia oli tutkittu fibromyalgiaan liittyvän kivun hoidossa aikuisilla potilailla.

Katsaukseen hyväksyttiin 2 tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 230 fibromyalgiapotilasta. Tutkimuksissa käytetyt MAO-estäjät olivat pirlindoli ja moklobemidi. Kivussa, aristavien pisteiden määrässä ja potilaan ja lääkärin yleisarviossa hoidon tehosta pirlindoli- ja lumeryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero. Sen sijaan moklobemidi- ja lumeryhmien tulokset eivät eronneet toisistaan.

Kaikkiaan 121 potilaan tiedot voitiin yhdistää meta-analyysia varten. Tuolloin MAO-estäjien vaikutus kipuun oli vaatimaton; VAS 0–10 asteikolla ero -1,45 (95 % luottamusväli -2,71 – 0,20) viitaten hyvin vähäiseen kliinisesti merkittävään eroon. Vaikutus aristavien pisteiden määrään oli vähäinen, SMD -0,36 (95 % luottamusväli -0,72–0,00).

Yleisimmät haittavaikutukset (raportoitu 89 potilaan joukossa) olivat pahoinvointi ja oksentelu, riskisuhde 7,82 (95 % luottamusväli 1,02–59,97).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Tulosten luotettavuutta heikentävät meta-analyysiin hyväksyttyjen tutkimusten pieni lukumäärä ja vaihteleva laatu.

Kirjallisuutta

  1. Tort S, Urrútia G, Nishishinya MB ym. Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) for fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2012;(4):CD009807 «PMID: 22513976»PubMed