Takaisin

Duloksetiini ja milnasipraani fibromyalgian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Nora Hagelberg
1.12.2015

Näytön aste: A

Duloksetiini ja milnasipraani lievittävät fibromyalgiakipua.

Cochrane-katsauksessa «Lunn MP, Hughes RA, Wiffen PJ. Duloxetine for trea...»1, «»1 arvioitiin duloksetiinin vaikutuksia kivuliaan neuropatian ja erityyppisten kroonisten kipujen hoidossa. Lähteinä olivat Cochrane Neuromuscular Group Specialized Register, Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, EMBASE, www.clinicaltrials.gov «http://www.clinicaltrials.gov»1 marraskuuhun 2013 asti ja julkaisujen viiteluettelot.

Mukaan otettiin satunnaistetut tai kvasisatunnaistetut tutkimukset, joissa duloksetiinia oli tutkittu kivuliaan perifeerisen neuropatian tai kroonisen kivun hoidossa aikuisilla.

Katsaukseen hyväksyttiin 18 tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 6 407 potilasta. Kuudessa tutkimuksessa osallistujat olivat fibromyalgiapotilaita (2 249 potilasta). Duloksetiini annoksella 60 mg/vrk oli tehokas fibromyalgiakivun hoidossa 12 viikon seurannassa; RR 50 % kivun lievitykselle 1,57 (95 % luottamusväli 1,20–2,06; NNT 8, 95 % luottamusväli 5–17) ja 28 viikon seurannassa; RR 1,58 (95 % luottamusväli 1,10–2,27).

Haittavaikutuksia esiintyi sekä duloksetiini- että lumehoidon aikana, mutta ne olivat yleisempiä duloksetiinia käytettäessä. 16 % potilaista keskeytti lääkityksen haittavaikutusten vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Derry S, Gill D, Phillips T ym. Milnacipran for ne...»2, «»2 arvioitiin milnasipraanin vaikutuksia pitkäaikaisen neuropaattisen kivun ja fibromyalgian hoidossa. Lähteinä olivat Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE ja EMBASE 4.1.2012 asti sekä haettujen julkaisujen ja katsausartikkeleiden viiteluettelot.

Mukaan otettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa milnasipraania oli verrattu lumeeseen tai muuhun lääkehoitoon pitkäaikaisen neuropaattisen kivun tai fibromyalgian hoidossa vähintään 8 viikon ajan.

Katsaukseen hyväksyttiin 5 tutkimusta, joihin oli osallistunut 4 138 fibromyalgiapotilasta. Milnasipraanin tavoiteannos oli 100–200 mg. Vertailulääkkeenä tutkimuksissa oli lume. Lopputulosmuuttujina olivat kivun lievitys ja potilaan kokonaisarvio lääkityksen tehosta (patient global impression of pain relief, PGIC).

Kipu lievittyi kohtalaisesti (vähintään 30 %) 40 %:lla milnasipraania ja 30 % lumetta käyttäneillä potilailla (RR 1,4; 95 % luottamusväli 1,2–1,6; NNT 8,3; 95 % luottamusväli 6,3–14)). Noin 40 % milnasipraania ja 24 % lumetta käyttäneistä) potilaista arvioivat hyötyneensä lääkityksestä paljon tai erittäin paljon (RR 1,5; 95 % luottamusväli 1,3–1,7; NNT 7,6; 95 % luottamusväli 5,7–11).

Haittavaikutukset olivat yleisiä sekä milnasipraania (87 %) että lumetta (78 %) saaneilla, mutta vakavissa haittavaikutuksissa ei ryhmien välillä ollut eroja (< 2 %). Pahoinvointi ja ummetus olivat yleisimmät haittavaikutukset (NNH 7–13).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Häuser W, Urrútia G, Tort S ym. Serotonin and nora...»3, «»3 arvioitiin SNRI-lääkkeiden hyötyjä ja haittoja lumeeseen verrattuna fibromyalgiaoireiden hoidossa. Lähteinä olivat Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library 2012, Issue 3), MEDLINE, EMBASE, www.clinicalstudyresults.org «http://www.clinicalstudyresults.org»2, www.clinicaltrials.gov «http://www.clinicaltrials.gov»1 syyskuuhun 2012 asti ja julkaisujen viiteluettelot.

Mukaan otettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa SNRI-lääkettä oli verrattu lumeeseen aikuisten fibromyalgian hoidossa.

Katsaukseen hyväksyttiin 10 tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 6 038 potilasta. 5 tutkimuksessa verrattiin duloksetiinia lumeeseen ja 5 milnasipraania lumeeseen. Duloksetiini ja milnasipraani lievittivät kipua hiukan lumetta paremmin, SMD -0,23 (95 % luottamusväli -0,29 – -0,18; 6,1 % suhteellinen koheneminen). Kaikkiaan 192 osallistujaa 1 000:sta raportoi lumeen lievittäneen kipua vähintään 50 %, kun taas SNRI-lääkkeellä 280 osallistujaa 1 000:sta raportoi kivun lievittyneen, RR 1,49, (95 % luottamusväli 1,34–1,64; NNT 11, 95 % luottamusväli 9–15). Duloksetiini ja milnasipraani eivät lievittäneet väsymystä tai kohentaneet elämänlaatua lumeeseen verrattuna. Duloksetiinin, milnasipraanin tai lumeen vaikutukset unihäiriöiden vähentämisessä eivät eronneet toisistaan.

107 osallistujaa 1 000:sta keskeytti hoidon lumehoidon aikana, kun vastaava luku SNRI-lääkkeen käytön aikana oli 196. Duloksetiini- ja milnasipraaniryhmissä hoidon keskeyttäminen haittavaikutusten vuoksi oli yleisempää kuin lumeryhmässä, RR 1,83 (95 % luottamusväli 1,53–2,18; NNH 11, 95 % luottamusväli 9–13).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Katsaukset sisältävät osittain samoja tutkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Lunn MP, Hughes RA, Wiffen PJ. Duloxetine for treating painful neuropathy, chronic pain or fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev 2014;(1):CD007115 «PMID: 24385423»PubMed
  2. Derry S, Gill D, Phillips T ym. Milnacipran for neuropathic pain and fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD008244 «PMID: 22419330»PubMed
  3. Häuser W, Urrútia G, Tort S ym. Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) for fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2013;(1):CD010292 «PMID: 23440848»PubMed