Takaisin

Hypnoosi ja mielikuvaharjoittelu fibromyalgian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Nora Hagelberg
1.12.2015

Näytön aste: C

Hypnoosi ja mielikuvaharjoittelu saattavat lievittää tilapäisesti fibromyalgiapotilaiden kipua.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Bernardy K, Füber N, Klose P ym. Efficacy of hypno...»1 arvioitiin hypnoosin ja mielikuvaharjoittelun vaikutuksia fibromyalgiaan.

Mukaan otettiin satunnaistetut kontrolloidut vertailututkimukset, joissa oli tutkittu hypnoosin tai mielikuvaharjoittelun vaikutuksia fibromyalgiaan.

Katsaukseen hyväksyttiin 6 tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 239 potilasta. Potilaat olivat iältään 38-vuotiaita, ja naisia tutkimuksiin osallistuneista oli 75–100 %. 5 tutkimuksessa oli tutkittu hypnoosia ja 1 mielikuvaharjoittelua. 5 tutkimuksessa hoito annettiin ryhmässä ja 1 yksilömuotoisesti. Hoito toteutettiin vastaanotolla 5 ja ääninauhoin 1 tutkimuksessa. Hoitokertojen lukumäärä vaihteli välillä 7 ja 12. Vertailuryhmät osallistuivat kognitiiviseen interventioon (valehypnoosi) tai saivat muuta aktiivista (KBT, fysioterapia, autogeeninen harjoittelu) tai tavanomaista hoitoa. Seuranta-aika vaihteli välillä 4 ja 12 viikkoa. Kipua mitattiin numeerisella (NRS) tai VAS-asteikolla 0–10. Elämänlaatua arvioitiin fibromyalgiakyselyllä (Fibromyalgia Impact Questionnaire, FIQ).

Tutkimusten hoidon laatu arvioitiin heikoksi ja metodologinen laatu keskinkertaiseksi. Hoitojakson päättyessä hypnoosi tai mielikuvaharjoittelu lievitti kipua SMD -1,17 (95 % luottamusväli -2,21 – -0,13; p = 0,03) mutta ei vaikuttanut elämänlaatuun (p = 0,29).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Kivun lievittyminen liittyi tutkimusten heikkoon metodologiseen laatuun.

Kirjallisuutta

  1. Bernardy K, Füber N, Klose P ym. Efficacy of hypnosis/guided imagery in fibromyalgia syndrome--a systematic review and meta-analysis of controlled trials. BMC Musculoskelet Disord 2011;12:133 «PMID: 21676255»PubMed