Takaisin

Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet) fibromyalgian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Nora Hagelberg
1.12.2015

Näytön aste: C

SSRI-lääkkeillä ei liene vaikutusta fibromyalgiapotilaiden kipuun.

Sitalopraamin vaikutusta fibromyalgiaan tutkittiin satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa vertailututkimuksessa «Anderberg UM, Marteinsdottir I, von Knorring L. Ci...»1. Tutkimukseen osallistui 40 iältään 27–41-vuotiasta fibromyalgiaa sairastavaa naista, jotka täyttivät fibromyalgian diagnostiset kriteerit (American college of Rheumatology, ACR). Poissulkukriteereinä olivat vaikea masennus ja rauhoittavien, antidepressiivisten tai vahvojen kipulääkkeiden käyttö. Potilaat satunnaistettiin saamaan sitalopraamia (20–40 mg/vrk) tai lumetta 4 kuukauden ajaksi. Kipua mitattiin VAS-asteikolla (0–10).

5 potilasta keskeytti tutkimukseen osallistumisen. 2 kuukauden kohdalla sitalopraami lievitti kipua tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin lume (p < 0,05), mutta tutkimuksen lopussa ero ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Fluoksetiinin vaikutusta fibromyalgiaan tutkittiin satunnaistetussa sokkoutetussa vertailututkimuksessa «Patkar AA, Masand PS, Krulewicz S ym. A randomized...»2. Tutkimukseen osallistui 60 iältään 21–71-vuotiasta naista, jotka täyttivät fibromyalgian diagnostiset kriteerit (American college of Rheumatology, ACR). Poissulkukriteereinä olivat psykiatrinen sairaus (SCID-kysely, Axis 1) ja Hamiltonin masennusseulassa vähintään pisteet 10/17. Potilaat satunnaistettiin saamaan fluoksetiinia 10–80mg/vrk tai lumetta 12 viikon ajaksi. Lopputulosmuuttujina olivat toimintakyky, jota mitattiin fibromyalgiakyselyllä (Fibromyalgia Impact Questionnaire, FIQ) ja kivun voimakkuus, jota mitattiin FIQ-kyselyn osana asteikolla 0–10.

Tutkimuksen keskeytti 23 potilasta, joista haittavaikutusten vuoksi keskeytti 12. ITT-analyysissä fluoksetiiniryhmän potilaiden toimintakyky oli parempi (ryhmien välinen ero -11,5; 95 % luottamusväli -19,4 – -3,6 p = 0,005) ja kipu lievempää (ryhmien välinen ero -2,2, 95 % luottamusväli -3,6 – -0,9, p = 0,002) kuin lumeryhmässä. Kipu lievittyi vähintään 25 % fluoksetiiniryhmän potilaista 56 %:lla ja lumeryhmän potilaista 15 %:lla (p = 0,003).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Paroksetiinin vaikutusta fibromyalgiaan tutkittiin satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa vertailututkimuksessa «Arnold LM, Hess EV, Hudson JI ym. A randomized, pl...»3. Tutkimukseen osallistui 116 fibromyalgiaa sairastavaa potilasta (109 naista ja 7 miestä), jotka täyttivät fibromyalgian diagnostiset kriteerit (American college of Rheumatology, ACR). Poissulkukriteereinä olivat masennus ja ahdistus. Kivun tuli olla VAS-asteikolla vähintään 5/10 eikä osallistujilla saanut olla muuta samanaikaista kipulääkitystä lukuun ottamatta parasetamolia ja ibuprofeenia. Potilaat satunnaistettiin saamaan paroksetiinia (12,5–62,5 mg/vrk) tai lumetta 12 viikon ajaksi. Päälopputulosmuuttujana oli suotuisa hoitovaste, joka määriteltiin vähintään 25 % alenemana fibromyalgiakyselyn pisteissä (Fibromyalgia Impact Questionnaire, FIQ). Toissijaisena lopputulosmuuttujana oli vähintään 25 % alenema kivun voimakkuudessa VAS-asteikolla mitattuna (0–10).

Tutkimuksen keskeytti 30 potilasta. Paroksetiinin annos oli keskimäärin 39,9 mg/vrk. Suotuisan hoitovasteen saavutti 57 % paroksetiiniryhmän ja 33 % lumeryhmän potilaista (2 = 15,75, df = 1, p = 0,016). Kivun voimakkuuden muutoksessa ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa ryhmien välillä (-12,2 -> 18,8 vs -8,8 -> 16,6, p = 0,16). Vähintään 25 % kivun lievittymisen saavuttaneiden potilaiden määrässä ei ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkittävää eroa. Haittavaikutuksia koki 66 % paroksetiini- ja 59 % lumeryhmän potilaista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Anderberg UM, Marteinsdottir I, von Knorring L. Ci...»1: Tutkimuksen potilasmäärä oli pieni. Tutkimukseen ei otettu mielialahäiriöistä kärsiviä potilaita. Seuranta-aika oli melko lyhyt.

«Patkar AA, Masand PS, Krulewicz S ym. A randomized...»2: Tutkimuksen potilasmäärä oli pieni. Tutkimukseen ei otettu mielialahäiriöistä kärsiviä potilaita. Seuranta-aika oli melko lyhyt. Kolmasosa potilasta keskeytti tutkimuksen.

«Arnold LM, Hess EV, Hudson JI ym. A randomized, pl...»3: Tutkimuksen potilasmäärä oli pieni. Tutkimukseen ei otettu mielialahäiriöistä kärsiviä potilaita. Seuranta-aika oli melko lyhyt. Neljäsosa potilaista keskeytti tutkimuksen.

Kirjallisuutta

  1. Anderberg UM, Marteinsdottir I, von Knorring L. Citalopram in patients with fibromyalgia--a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Eur J Pain 2000;4:27-35 «PMID: 10833553»PubMed
  2. Patkar AA, Masand PS, Krulewicz S ym. A randomized, controlled, trial of controlled release paroxetine in fibromyalgia. Am J Med 2007;120:448-54 «PMID: 17466657»PubMed
  3. Arnold LM, Hess EV, Hudson JI ym. A randomized, placebo-controlled, double-blind, flexible-dose study of fluoxetine in the treatment of women with fibromyalgia. Am J Med 2002;112:191-7 «PMID: 11893345»PubMed