Takaisin

Pregabaliini fibromyalgiakivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Nora Hagelberg
1.12.2015

Näytön aste: A

Pregabaliini suurehkolla annoksella lievittää hieman fibromyalgiakipua.

Cochrane-katsauksessa «Moore RA, Straube S, Wiffen PJ ym. Pregabalin for ...»1, «»1 arvioitiin pregabaliinin vaikutuksia akuutin ja kroonisen kivun hoidossa. Lähteinä olivat MEDLINE, EMBASE ja Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) sekä käsihaut katsaukseen hyväksyttyjen artikkelien viiteluetteloista ja kliinisten tutkimusten online-tietokannoista.

Katsaukseen otettiin mukaan sellaiset satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa oli tutkittu pregabaliinin kipua lievittävää vaikutusta akuutin ja kroonisen kivun hoidossa ja joissa lopputulosmuuttujana oli potilaan arvio kivusta.

Katsaukseen otettiin 5 fibromyalgiaa käsittelevää tutkimusta. Tutkimuksista 4 oli klassista tutkimusta. 1 tutkimuksessa oli käytetty EERW-tutkimusasetelmaa (enriched enrollment randomized withdrawal) eikä sitä otettu mukaan analyysiin. Tutkimuksissa pregabaliinia oli verrattu lumeeseen. Hoitovastetta arvioitiin niiden potilaiden osuudella, jotka olivat saaneet vähintään 30 % tai 50 % kivun lievityksen, tai jotka arvioivat hyötyneensä lääkehoidosta (PGIC) paljon tai erittäin paljon.

Pregabaliinin kipua lievittävä vaikutus annoksella 150 mg/vrk ei eronnut lumeesta. Annoksen nostaminen tasolle 450 mg/vrk paransi hoitovastetta ja NNT-lukuja, mutta vuorokausiannosten 600 mg ja 450 mg välillä ei kipua lievittävässä vaikutuksessa ollut tilastollisesti merkittäviä eroja. Kipu lievittyi vähintään 30 % pregabaliinia käyttäneistä potilaista 43 %:lla (annos 450 mg/vrk) ja 28 %:lla lumetta käyttäneistä potilaista, RR 1,5 (95 % luottamusväli 1,3–1,8), NNT 6,7 (95 % luottamusväli 5,0–9,8). Kipu lievittyi vähintään 50 % pregabaliinia käyttäneistä potilaista 25 %:lla (annos 450 mg/vrk) ja 14 %:lla lumetta käyttäneistä potilaista, RR 1,7 (95 % luottamusväli 1,4–2,1), NNT 9,8 (95 % luottamusväli 7,0–16). Pregabaliinia käyttäneistä potilaista (annos 450 mg/vrk) 42 % arvioi hyötyneensä hoidosta paljon tai erittäin paljon, kun vastaava luku lumetta käyttäneillä oli 28 %, RR 1,5 (95 % luottamusväli 1,3–1,8), NNT 6,8 (95 % luottamusväli 5,1–10).

EERW-tutkimuksessa pregabaliiniannos titrattiin tasolle, jolla potilaat saivat vähintään 50 % kivunlievityksen ja jolla he arvioivat hyötyneensä hoidosta paljon tai erittäin paljon niin, että haittavaikutukset olivat siedettäviä. Nämä potilaat satunnaistettiin pregabaliini- ja lumeryhmiin. Lopputulosmuuttujana oli vähemmän kuin 30 % kivunlievitys tai kivun voimistuminen. Tutkimuksen avoimessa vaiheessa 54 % potilaista hyötyi hoidosta ja siirtyi tutkimuksen satunnaistettuun vaiheeseen. Pregabaliiniryhmässä teho säilyi pitempään kuin lumeryhmässä. Pregabaliiniryhmän potilaista 32 %:lla ja lumeryhmän potilaista 61 %:lla teho hiipui 26 viikon seurannassa (NNT sille, että kivunlievitys jatkui, oli 3,5; 95 % luottamusväli 2,8–4,9).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Üçeyler N, Sommer C, Walitt B ym. Anticonvulsants ...»2, «»2 arvioitiin antikonvulsanttien hyötyjä ja haittoja fibromyalgian hoidossa. Lähteinä olivat Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, PsycINFO, SCOPUS sekä käsihaut arvioitujen artikkelien viiteluetteloista jo julkaistujen ja www.clinicaltrials.com «http://www.clinicaltrials.com»1 vielä julkaisemattomien tutkimusten osalta.

Katsaukseen otettiin mukaan sellaiset satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa oli tutkittu antikonvulsanttien vaikutuksia fibromyalgiaan. Katsaukseen otettiin 5 tutkimusta, joissa oli tutkittu pregabaliinin vaikutusta fibromyalgiakivun hoidossa. Pregabaliinin vaikutusta fibromyalgiapotilaiden kipuun arvioitiin niiden potilaiden osuudella, jotka olivat saaneet vähintään 50 % kivun lievityksen tai jotka arvioivat hyötyneensä lääkehoidosta (patient global impression of change, PGIC) paljon tai erittäin paljon.

Pregabaliinihoidon aikana potilaiden kipu lievittyi vähintään 50 % useammin kuin lumehoidon aikana (N = 3 256), RR 1,59 (95 % luottamusväli 1,33–1,90), NNT 12 (95 % luottamusväli 9–21). Pregabaliini lievitti kipua lumetta tehokkaammin, SMD -0,28 (95 % luottamusväli -0,35 – -0,20). Niiden potilaiden määrä, jotka arvioivat hyötyneensä hoidosta paljon tai erittäin paljon, oli suurempi pregabaliinia käyttäneillä kuin lumehoitoa saaneilla (N = 3 183), RR 1,38 (95 % luottamusväli 1,23–1,55), NNT 9 (95 % luottamusväli 7–15).

Pregabaliinia käyttäneet potilaat keskeyttivät tutkimuksen useammin kuin lumehoitoa saaneet (N = 3 259), RR 1,68 (95 % luottamusväli 1,36–2,07), NNH 13 (95 % luottamusväli 9–23). Vakavien haittojen määrässä ei ollut eroa pregabaliinin ja lumeen välillä (N = 2 729). Pregabaliinia käyttäneet raportoivat huimausta haittavaikutuksena useammin kuin lumeryhmän potilaat (N = 3 257), RR 3,77 (95 % luottamusväli 3,06–4,64), NNH 4 (95 % luottamusväli 3–5).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Moore RA, Straube S, Wiffen PJ ym. Pregabalin for acute and chronic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD007076 «PMID: 19588419»PubMed
  2. Üçeyler N, Sommer C, Walitt B ym. Anticonvulsants for fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev 2013;(10):CD010782 «PMID: 24129853»PubMed