Takaisin

C-vitamiini monimuotoisen alueellisen kipuoireyhtymän (CRPS) ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Nora Hagelberg
1.12.2015

Näytön aste: D

C-vitamiini saattaa ehkäistä monimuotoisen alueellisen kipuoireyhtymän (CRPS) kehittymistä rannemurtuman jälkeen.

Systemoidussa katsauksessa «Shibuya N, Humphers JM, Agarwal MR ym. Efficacy an...»1 arvioitiin suuriannoksisen C-vitamiinin tehoa CRPS:n ehkäisyssä rannemurtuman, jalkaterän tai nilkan kirurgisen toimenpiteen jälkeen. Lähteinä olivat Ovid EMBASE, Ovid MEDLINE, CINAHL ja Cochrane Database.

Mukaan otettiin vertailevat tutkimukset, joissa C-vitamiinia (vähintään 500 mg/vrk) oli verrattu lumeeseen tai C-vitamiinin antamatta jättämiseen.

Katsaukseen otettiin 4 tutkimusta. Tutkimuksista 2 oli satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (n = 526), joissa C-vitamiinia oli verrattu lumeeseen joko konservatiivisesti tai leikkauksella hoidetun rannemurtuman yhteydessä. 2 tutkimuksessa oli verrattu C-vitamiinia saaneita potilaita aikaisemmin hoidettuihin potilaisiin, jotka eivät olleet saaneet C-vitamiinia. Toisessa satunnaistetussa tutkimuksessa C-vitamiini tai lume aloitettiin heti annoksella 500 mg/vrk ja sitä jatkettiin 50 päivän ajan. Toisessa satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin C-vitamiinin annoksia 200 mg/vrk, 500 mg/vrk tai 1 500 mg/vrk lumeeseen 50 vuorokauden ajan. Pienintä C-vitamiiniannosta käyttäneiden ryhmä jätettiin pois meta-analyysista. Lopputulosmuuttujana oli CRPS-diagnoosi, joka tehtiin toisessa tutkimuksessa kliinisiä ja toisessa IASPin diagnostisia kriteereitä käyttämällä.

Satunnaistetuissa tutkimuksissa C-vitamiini vähensi CRPS:n ilmaantuvuutta, toisessa tutkimuksessa RR 0,21 (95 % luottamusväli 0,05–0,94) ja toisessa RR 0,17 (95 % luottamusväli 0,05–0,53).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Meta-analyysin tulosten luotettavuutta heikentävät katsauksen metodologiset ongelmat. Kahdessa tutkimuksessa harhan riski oli suuri. Muut kaksi satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta olivat saman tutkimusryhmän tutkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Shibuya N, Humphers JM, Agarwal MR ym. Efficacy and safety of high-dose vitamin C on complex regional pain syndrome in extremity trauma and surgery--systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle Surg 2013;52:62-6 «PMID: 22985495»PubMed